nextuppreviouscontents
Next:Metoda najmniejszych kwadratówUp:Wstęp do metod przybliżonychPrevious:Metoda RitzaSpis rzeczy

Metoda Galerkina

Niech $ A$ będzie operatorem określonym na $ D_{A}$$ D_{A}$ gęsty w$ H$$ H$ - ośrodkowa przestrzeń Hilberta. Rozważmy bazę$ \left( \varphi_{k}\right) $$ H_{A}$ taką, że $ \varphi_{k}\inD_{A}$ dla $ k=1,2,\ldots$. Nie zakładamy ortogonalności tego układu.
Poszukujemy przybliżenia rozwiązania uogólnionego równania$ Au=f$ w postaci
$\displaystyle u_{n}=%%{\displaystyle\sum\limits_{k=1}^{n}}a_{k}\varphi_{k}$,
gdzie stałe $ a_{k}$ wyznaczamy z układu równań
$\displaystyle \left( Au_{n}-f,\varphi_{k}\right) =0$ dla $\displaystyle k=1,2,\ldots ,n$. (14.16)
Z gęstości $ D_{A}$$ H$ wynika, że gdyby warunek (14.16) spełniony był dla wszystkich $ k$, to $ u_{n}$ byłoby rozwiązaniem równania $ Au=f$. Ciąg $ u_{n}$ nazywamy ciągiem przybliżeń Galerkina.

W przypadku, gdy operator $ A$ jest liniowy warunek (14.16) prowadzi do układu równań

$\displaystyle \left( a_{1}A\varphi_{1}+a_{2}A\varphi_{2}+\ldots+a_{n}A\varphi_{n}<tex2html_comment_mark>2891 -f,\varphi_{k}\right) =0$ dla $\displaystyle k=1,2,\ldots ,n$. (14.17)
tzn. w postaci rozwiniętej
$\displaystyle \left\{ \begin{array}[c]{ccccc}<tex2html_comment_mark>2893 \left(......\varphi _{n}\right) a_{n} & =\left( f,\varphi_{n}\right) \end{array} \right.%%$ (14.18)
Jeśli dodatkowo założymy, że $ A$ jest operatorem dodatnio określonym (a więc symetrycznym), to łatwo zauważyć, że układ (14.18) jest identyczny z układem równań (14.15) otrzymanym w wyniku stosowania metody Ritza. W tym przypadku otrzymane ciągi przybliżeń są identyczne.
 

T w i e r d z e n i e

Niech $ A$ będzie operatorem dodatnio określonym na $ D_{A}$$ D_{A}$ gęsty w $ H$$ f\in H$$ H$ - ośrodkowa przestrzeń Hilberta. Niech$ \left( \varphi_{k}\right) $ będzie bazą w $ H_{A}$ (niekoniecznie ortogonalną) oraz $ \varphi_{k}\inD_{A}$ dla $ k=1,2,\ldots$. Wówczas ciąg przybliżeń Galerkina, gdzie stałe $ a_{1},a_{2},\ldots,a_{n}$ są wyznaczone z układu równań (14.18) jest zbieżny w $ H_{A}$ do rozwiązania uogólnionego równania $ Au=f$.

U w a g a  1 (porównanie z metodą Ritza)

Zakres stosowania metody Galerkina jest o wiele szerszy niż metody Ritza. Dla zastosowania warunku (14.16) nie jest konieczne, aby operator $ A$ był dodatnio określony, symetryczny ani nawet liniowy. W metodzie Galerkina punktem wyjścia jest równanie $ Au=f$, zaś w metodzie Ritza - minimalizacja funkcjonału $ F\left( u\right) $.

U w a g a  2

Można rozważać dwie różne bazy w przestrzeni $ H_{A}$, tzn.$ \left( \varphi_{k}\right) $$ \left( \psi_{k}\right) $. Poszukujemy przybliżenia rozwiązania uogólnionego równania $ Au=f$, podobnie jak poprzednio, w postaci

$\displaystyle u_{n}=%%{\displaystyle\sum\limits_{k=1}^{n}}a_{k}\varphi_{k}$,
gdzie stałe $ a_{k}$ wyznaczamy z warunku
$\displaystyle \left( Au_{n}-f,\psi_{k}\right) =0$ dla $\displaystyle k=1,2,\ldots ,n$. (14.19)
Metoda ta nosi nazwę metody Galerkina-Pietrowa.


nextuppreviouscontents
Next:Metoda najmniejszych kwadratówUp:Wstęp do metod przybliżonychPrevious:Metoda RitzaSpis rzeczy
Administrator 2003-04-24