nextuppreviouscontents
Next:Metoda RitzaUp:Wstęp do metod przybliżonychPrevious:Wariacyjna definicja rozwiązań uogólnionychSpis rzeczy

Metoda szeregów ortonormalnych

Rozważamy równanie (14.1) w pewnej przestrzeni Hilberta $ H$. Zakładamy, że operator $ A$ jest dodatnio określony na pewnej gęstej podprzestrzeni liniowej $ D_{A}\subset H$ i jego wartości leżą w $ H$. Na mocy twierdzenia o minimum funkcjonału kwadratowego (13.39) wiemy, że jeśli równanie $ Au=f$ jest spełnione dla$ u_{0}\in H_{A}$, tzn. $ Au_{0}=f$, to funkcjonał $ F\left(u\right) =\left( Au,u\right) -2\left( f,u\right) $ osiąga swoją najmniejszą wartość w $ H_{A}$ w punkcie $ u=u_{0}$.
Zakładamy również, że przestrzeń $ H_{A}$ jest ośrodkowa (wystarczy żądać by $ H$ była ośrodkowa, np. $ H=L^{2}\left(\Omega\right) $).

Niech $ \left( \varphi_{k}\right) $ będzie układem ortonormalnym zupełnym w $ H_{A}$. Wówczas zgodnie z teorią szeregów Fouriera w przestrzeniach Hilberta i równością (10.17), $ u_{0}$ można przedstawić jako

$\displaystyle u_{0}=<tex2html_comment_mark>2822 {\displaystyle\sum\limits_{k=1}^{+\infty}} a_{k}\varphi_{k}$, gdzie $\displaystyle a_{k}=\left( u_{0},\varphi_{k}\right) _{A}$. (14.10)
Z definicji iloczynu skalarnego $ \left( \cdot,\cdot\right) _{A}$ wynika, że
$\displaystyle a_{k}=\left( u_{0},\varphi_{k}\right) _{A}=\left( Au_{0},\varphi _{k}\right) =\left( f,\varphi_{k}\right)$    dla $\displaystyle k=1,2,\ldots%%$ (14.11)

Ze zbieżności szeregu (14.10) w $ H_{A}$ wynika jego zbieżność w $ H$, ponieważ

$\displaystyle \Vert u_{0}-%%{\displaystyle\sum\limits_{k=1}^{n}}a_{k}\varphi_......\varphi_{k}\Vert_{A}\underset{n\rightarrow\infty}{\longrightarrow}0\text{.}%%$
Powyższe rozważania można sformułować w postaci następującego twierdzenia.
 

T w i e r d z e n i e

Niech $ A$ będzie operatorem dodatnio określonym na podprzestrzeni liniowej, gęstej $ D_{A}\subset H$$ f\in H$. Niech $ \left( \varphi_{k}\right) $ będzie układem ortonormalnym zupełnym w $ H_{A}$. Wówczas rozwiązanie uogólnione $ u_{0}$ równania $ Au=f$ jest dane jako szereg (14.10) ze współczynnikami określonymi wzorami (14.11).

Niedogodnością metody szeregów ortonormalnych jest jest trudność efektywnego uzyskania układów ortonormalnych zupełnych (tzw. baz ortonormalnych) w $ H_{A}$.


nextuppreviouscontents
Next:Metoda RitzaUp:Wstęp do metod przybliżonychPrevious:Wariacyjna definicja rozwiązań uogólnionychSpis rzeczy
Administrator 2003-04-24