nextuppreviouscontents
Next:Metoda szeregów ortonormalnychUp:Wstęp do metod przybliżonychPrevious:Wstęp do metod przybliżonychSpis rzeczy

Wariacyjna definicja rozwiązań uogólnionych

Rozważamy równanie
$\displaystyle Au=f%%$ (14.1)

w pewnej przestrzeni Hilberta $ H$. Zakładamy, że operator $ A$ określony jest na pewnej podprzestrzeni liniowej $ D_{A}\subset H$ i jego wartości leżą w $ H$. Na mocy twierdzenia o minimum funkcjonału kwadratowego (13.39) wiemy, że jeśli równanie $ Au=f$ jest spełnione dla $ u_{0}\in D_{A}$, tzn. $ Au_{0}=f$, to funkcjonał $ F\left(u\right) =\left( Au,u\right) -2\left( f,u\right) $ osiąga swoją najmniejszą wartość w $ D_{A}$ w punkcie $ u=u_{0}$. Nie wiadomo jednak, czy taki element $ u_{0}\in D_{A}$ istnieje.

Będziemy teraz usiłowali rozszerzyć $ D_{A}$ do takiego zbioru, na którym funkcjonał $ F\left( u\right) $ osiąga minimum.
Załóżmy, że $ A$ jest dodatnio określony, tzn. symetryczny oraz dla pewnej stałej $ C>0$ zachodzi nierówność

$\displaystyle \left( Au,u\right) \geq C^{2}\Vert u\Vert^{2}%%$ (14.2)
dla każdego $ u\in D_{A}$.

W podprzestrzeni $ D_{A}$ definiujemy nowy iloczyn skalarny określony wzorem

$\displaystyle \left( u,v\right) _{A}=\left( Au,v\right)$. (14.3)
Łatwo pokazać, że wszystkie aksjomaty iloczynu skalarnego są spełnione. Iloczyn ten zadaje normę w $ D_{A}$ określoną jako
$\displaystyle \Vert u\Vert_{A}=\sqrt{\left( u,u\right) _{A}}$. (14.4)

Z założenia (14.2) wynika, że $ \Vert u\Vert_{A}\geq C\Vertu\Vert$ zatem ciągi zbieżne w normie $ \Vert\cdot\Vert_{A}$ są zbieżne także w normie standardowej $ \Vert\cdot\Vert$.

Niech teraz $ H_{A}$ oznacza uzupełnienie $ D_{A}$ w normie $ \Vert\cdot\Vert_{A}$. Przestrzeń liniową $ H_{A}$ nazywamy przestrzenią Friedrichsa generowaną przez operator $ A$. Można pokazać, że wzór (14.3) może być w naturalny sposób rozszerzony dla wszystkich$ u,v\in H_{A}$. Podstawowe własności przestrzeni Friedrichsa opisuje następujące twierdzenie.

T w i e r d z e n i e

Przestrzeń $ H_{A}$ jest przestrzenią Hilberta. Zbiór $ D_{A}$ jest gęsty w $ H_{A}$, tzn. dowolny element z$ ~$przestrzeni $ H_{A}$ może być przybliżony przez elementy z $ D_{A}$.

Rozważmy teraz funkcjonał $ F\left(u\right) =\left( Au,u\right) -2\left( f,u\right) $. Na mocy (14.3) może on być zapisany jako

$\displaystyle F\left( u\right) =\left( u,u\right) _{A}-2\left( f,u\right)$  dla $\displaystyle u\in D_{A}$. (14.5)

Z poprzednich uwag wynika, że wzór (14.5) jest w naturalny sposób określony na $ H_{A}$.

T w i e r d z e n i e

Niech operator $ A$ będzie dodatnio określony na gęstej podprzestrzeni liniowej $ D_{A}$ przestrzeni Hilberta $ H$. Niech $ H_{A}$ będzie przestrzenią Friedrichsa generowaną przez operator $ A$. Wówczas funkcjonał $ F$ zdefiniowany na $ H_{A}$ za pomocą wzoru (14.5) przyjmuje na $ H_{A}$ swoją najmniejszą wartość. Element $ u_{0}$, dla którego $ F$ osiąga swoją najmniejszą wartość jest wyznaczony jednoznacznie.
 

Dla dowodu twierdzenia wystarczy zauważyć, że dla ustalonego $ f\in H$ wyrażenie $ \left( f,u\right) $ jest ciągłym funkcjonałem liniowym na $ H_{A}$, ponieważ na mocy (14.2) zachodzi nierówność

$\displaystyle \left\vert \left( f,u\right) \right\vert \leq\Vert f\Vert\Vert u\Vert\leq\frac{1}{C}\Vert f\Vert\Vert u\Vert_{A}$.
Z twierdzenia Riesza wynika istnienie takiego elementu $ u_{0}\in H_{A}$, że dla każdego $ u\in H_{A}$ zachodzi
$\displaystyle \left( u_{0},u\right) _{A}=\left( f,u\right)$. (14.6)
W takim razie
$\displaystyle F\left( u\right)$ $\displaystyle =\left( u,u\right) _{A}-2\left( u_{0},u\right) _{A}=\left( u-u_{0},u-u_{0}\right) _{A}-\left( u_{0},u_{0}\right) _{A}=$  
  $\displaystyle =\Vert u-u_{0}\Vert_{A}^{2}-\Vert u_{0}\Vert_{A}^{2}$,  
tzn. $ F\left( u_{0}\right) =-\Vert u_{0}\Vert_{A}^{2}$ i dla każdego$ u\neq u_{0}$ spełniona jest nierówność $ F\left( u\right)>F\left( u_{0}\right) $.

D e f i n i c j a

Element $ u_{0}$ minimalizujący funkcjonał (14.5) nazywamy rozwiązaniem uogólnionym równania $ Au=f$.

U w a g a  1

Równość $ \left( u_{0},u\right) _{A}=\left( f,u\right) $ nie prowadzi do efektywnego algorytmu skonstruowania rozwiązania $ u_{0}$. W celu znalezienia przybliżeń rozwiązania należy rozpatrzyć zagadnienie minimalizacji funkcjonału $ F\left( u\right) $.

U w a g a  2

Łatwo zauważyć, że jeśli

$\displaystyle \left\vert \left( u_{0},u\right) _{A}\right\vert =\left\vert \left( f,u\right)\right\vert \leq\frac{1}{C}\Vert f\Vert\Vert u\Vert_{A}$,
to dla $ u=u_{0}$
$\displaystyle \Vert u_{0}\Vert_{A}^{2}\leq\frac{1}{C}\Vert f\Vert\Vert u_{0}\Vert_{A}$, a zatem $\displaystyle \Vert u_{0}\Vert_{A}\leq\frac{1}{C}\Vert f\Vert$. (14.7)
Gdy $ v_{0}$ jest rozwiązaniem zagadnienia $ Av_{0}=g$$ u_{0}$ jest rozwiązaniem zagadnienia $ Au_{0}=f$, to
$\displaystyle \Vert u_{0}-v_{0}\Vert_{A}\leq\frac{1}{C}\Vert f-g\Vert%%$ (14.8)
co oznacza ciągłą zależność rozwiązania od prawej strony równania. W szczególności, gdy dla pewnych $ u_{n}\in D_{A}$ oznaczymy $ Au_{n}=f_{n}$, to
$\displaystyle \Vert u_{n}-u_{0}\Vert_{A}\leq\frac{1}{C}\Vert f_{n}-f\Vert=\frac{1}{C}\Vert Au_{n}-f\Vert$, (14.9)
tzn. $ \left( Au_{n}\rightarrow f\right) \Longrightarrow\left(u_{n}\rightarrow u_{0}\right) $.

U w a g a  3

Jeśli $ u_{0}\in D_{A}$ minimalizuje $ F\left( u\right) $ na $ H_{A}$, to$ u_{0}$ jest rozwiązaniem zagadnienia $ Au=f$. Jeśli jednak$ u_{0}\notin D_{A}$, to równanie $ Au=f$ nie posiada rozwiązań w$ D_{A}$.

Istotnie, gdyby $ v\in D_{A}$ było rozwiązaniem równania $ Au=f$ w$ D_{A}$, to $ F\left( v\right) $ byłoby najmniejszą wartością funkcjonału $ F$$ D_{A}$. Ponieważ jednak

$\displaystyle F\left( v\right) =\Vert v-u_{0}\Vert_{A}^{2}-\Vert u_{0}\Vert_{A}%%^{2}>F\left( u_{0}\right)$,
więc z gęstości zbioru $ D_{A}$$ H_{A}$ wynika istnienie elementów $ u_{n}\in D_{A}$ takich, że
$\displaystyle u_{n}\rightarrow u_{0},F\left( u_{n}\right) \rightarrow F\left(u_{0}\right) <F\left( v\right)$,
co na mocy przyjętego założenia nie jest jednak możliwe.


nextuppreviouscontents
Next:Metoda szeregów ortonormalnychUp:Wstęp do metod przybliżonychPrevious:Wstęp do metod przybliżonychSpis rzeczy
Administrator 2003-04-24