nextuppreviouscontents
Next:ZadaniaUp:Elementy rachunku wariacyjnegoPrevious:Warunek konieczny istnienia ekstremumSpis rzeczy

Twierdzenie o minimum funkcjonału kwadratowego

Z poprzednich rozważań wynika, że zagadnienia poszukiwania ekstremali funkcjonałów prowadzą do pewnych zagadnień brzegowych dla równań różniczkowych cząstkowych. Okazuje się, że również zagadnienia brzegowe dla równań różniczkowych związane są z wyznaczeniem ekstremów funkcjonałów.

Niech $ H$ będzie pewną przestrzenią Hilberta, w której rozważane jest równanie

$\displaystyle Au=f$, (13.36)
gdzie  jest operatorem określonym na pewnej podprzestrzeni liniowej$ D_{A}\subset H$ o wartościach w przestrzeni $ H$. Zakładamy, że$ \overline{D}_{A}=H$, tzn. $ D_{A}$ jest gęsta w $ H$. Załóżmy również, że  jest operatorem liniowym symetrycznym, tzn.
$\displaystyle \left( Au,v\right) =\left( u,Av\right)%%$ (13.37)
dla wszystkich $ u,v\in D_{A}$, oraz dodatnim, tzn.
$\displaystyle \left( Au,u\right) \geq0$ oraz $\displaystyle \left( Au,u\right) =0\Longrightarrow u=0$ dla $\displaystyle u\in D_{A}$. (13.38)

T w i er d z e n i e

Jeśli  jest dodatni w podprzestrzeni $ D_{A}$, wówczas równanie$ Au=f$, gdzie $ f\in H$, posiada co najwyżej jedno rozwiązanie $ u\inD_{A}\subset H$.

Dla dowodu wystarczy zauważyć, że gdyby elementy  były dwoma różnymi rozwiązaniami tego równania, to

$\displaystyle 0=Au_{1}-Au_{2}=A\left( u_{1}-u_{2}\right)$
skąd wynika, że
$\displaystyle \left( A\left( u_{1}-u_{2}\right) ,u_{1}-u_{2}\right) =0\Longrightarrowu_{1}-u_{2}=0$,
a zatem $ u_{1}=u_{2}$.

T w i e r d z e n i e (o minimum funkcjonału kwadratowego)

Niech  będzie symetryczny i dodatni w podprzestrzeni $ D_{A}$, niech$ f\in H$. Wówczas jeśli równanie $ Au=f$ jest spełnione dla$ u_{0}\in D_{A}$, tzn. $ Au_{0}=f$, to funkcjonał

$\displaystyle F\left( u\right) =\left( Au,u\right) -2\left( f,u\right)%%$ (13.39)
osiąga swoją najmniejszą wartość w $ D_{A}$ w punkcie $ u=u_{0}$.
 

Dla dowodu konieczności warunku wystarczy zauważyć, że

$\displaystyle F\left( u\right)$ $\displaystyle =\left( Au,u\right) -2\left( f,u\right) =\left( Au,u\right) -2\left( Au_{0},u\right) =$  
  $\displaystyle =\left( Au,u\right) -\left( Au_{0},u\right) -\left( u,Au_{0}\right) =\left( Au,u\right) -\left( Au_{0},u\right) -\left( Au,u_{0}\right) =$  
  $\displaystyle =\left( A\left( u-u_{0}\right) ,u-u_{0}\right) -\left( Au_{0}<tex2html_comment_mark>2674 ,u_{0}\right)$.  

Z warunku (13.38) wynika, że wartość $ F\left( u\right) $ jest najmniejsza gdy $ \left( A\left( u-u_{0}\right) ,u-u_{0}\right) =0$, tzn. gdy $ u=u_{0}$.

Dla dowodu implikacji w stronę przeciwną rozważmy funkcję zmiennej $ t\in\mathbb{R}$ określoną dla dowolnego $ v\in D_{A}$ wzorem

$\displaystyle F\left( u_{0}+tv\right)$ $\displaystyle =\left( A\left( u_{0}+tv\right) ,u_{0}<tex2html_comment_mark>2676 +tv\right) -2\left( f,u_{0}+tv\right) =$  
  $\displaystyle =t^{2}\left( Av,v\right) +2t\left( Au_{0},v\right) -2t\left( f,v\right) +\left( Au_{0},u_{0}\right) -2\left( f,u_{0}\right)$.  

Funkcja ta zgodnie z założeniem ma minimum lokalne w punkcie , zatem

$\displaystyle \frac{d}{dt}F\left( u_{0}+tv\right) _{\vert t=0}=0$
tzn.
$\displaystyle 2\left( Au_{0},v\right) -2\left( f,v\right) =0\Longrightarrow\left(Au_{0}-f,v\right) =0$ dla dowolnego $\displaystyle v\in D_{A}$.
Na mocy gęstości podprzestrzeni $ D_{A}$ wnioskujemy, że $ Au_{0}=f$$ H$.

P r z y k ł a d

Rozważmy równanie

$\displaystyle \left( E\left( x\right) I\left( x\right) u^{\prime\prime}\left( x\right) \right) ^{\prime\prime}=q\left( x\right)%%$ (13.40)
z warunkami
$\displaystyle u\left( 0\right) =u\left( l\right) =0$$\displaystyle u^{\prime}\left( 0\right) =u^{\prime}\left( l\right) =0$, (13.41)
gdzie $ E,I\in C^{2}\left( \left[ 0;l\right] \right) $$ q\in C\left(\left[ 0;l\right] \right) $ oraz $ E\left( x>0\right) $$ I\left(x\right) >0$.

Równanie (13.40) opisuje ugięcie pręta o długości $ l,$ module sprężystości $ E\left( x\right) $, momencie bezwładności przekroju względem osi ugięcia $ I\left( x\right) $, pod działaniem obciążenia $ q\left( x\right) $. Warunki (13.41) oznaczają, że pręt jest zamocowany na końcach.

Niech $ H=L^{2}\left( 0;l\right) $$ D_{A}$ - zbiór funkcji klasy $ C^{4}$ spełniających warunki brzegowe (13.41), operator  zdefiniowany jest jako

$\displaystyle A:D_{A}\rightarrow H$$\displaystyle Au=\left( EIu^{\prime\prime}\right)^{\prime\prime}$.
Operator ten jest symetryczny, ponieważ na mocy wzoru o całkowaniu przez części otrzymujemy dla $ u,v\in D_{A}$
$\displaystyle \left( Au,v\right)$ $\displaystyle =<tex2html_comment_mark>2687 {\displaystyle\int\limits_{0}^{l}} \......yle\int\limits_{0}^{l}} \left( EIu^{\prime\prime}\right) ^{\prime}v^{\prime}dx=$  
  $\displaystyle =-\underset{0}{\underbrace{\left. \left( EIu^{\prime\prime}\right......rk>2700 {\displaystyle\int\limits_{0}^{l}} EIu^{\prime\prime}v^{\prime\prime}dx$.  

Analogicznie łatwo przeliczyć, że

$\displaystyle \left( u,Av\right) =%%{\displaystyle\int\limits_{0}^{l}}EIu^{\prime\prime}v^{\prime\prime}dx$,
zatem $ \left( Au,v\right) =\left( u,Av\right) $ dla dowolnych $ u,v\in D_{A}$.

Ponadto

$\displaystyle \left( Au,u\right) =%%{\displaystyle\int\limits_{0}^{l}}EI\left( u^{\prime\prime}\right) ^{2}dx\geq0$
oraz z równości $ \left( Au,u\right) =0$ wynika, że$ u^{\prime\prime}\equiv0$, a więc $ u\left( x\right) =ax+b$. Ponieważ każda funkcja  należąca do podprzestrzeni $ D_{A}$ spelnia jednorodne warunki brzegowe (13.41), więc . Oznacza to, że operator  jest dodatni.

Funkcjonał  jest w tym przypadku postaci

$\displaystyle F\left( u\right) =<tex2html_comment_mark>2714 {\displaystyle\int\......eft( u^{\prime\prime}\right) ^{2}dx-2{\displaystyle\int\limits_{0}^{l}} qudx%%$ (13.42)

i wyraża dla danego ugięcia podwojoną energię potencjalną pręta.

Jeśli $ u_{0}$ jest rozwiązaniem problemu, to rozumując podobnie jak w dowodzie twierdzenia o minimum funkcjonału kwadratowego, łatwo pokazać, że

$\displaystyle F\left( u\right) =%%{\displaystyle\int\limits_{0}^{l}}EI\left( ......{\displaystyle\int\limits_{0}^{l}}EI\left( u_{0}^{\prime\prime}\right) ^{2}dx$.


U w a g a

Twierdzenie o minimum funkcjonału kwadratowego transformuje problem znalezienia rozwiązania równania $ Au=f$ do problemu znalezienia elementu $ u_{0}\in D_{A}$ minimalizującego funkcjonał $ F\left( u\right) $ na $ D_{A}$. Twierdzenie to ma charakter warunkowy, tzn. nie gwarantuje a priori istnienia takiego elementu w danej podprzestrzeni $ D_{A}$. W przypadku, gdy $ F\left( u\right) $ nie przyjmuje najmniejszej wartości na $ D_{A}$, zbiór $ D_{A}$ wymaga rozszerzenia. Tą drogą można skonstruować definicję słabego rozwiązania rozważanego zagadnienia brzegowego, równoważną definicji słabego rozwiązania w przestrzeniach Sobolewa $ H^{k}\left( \Omega\right) $.


nextuppreviouscontents
Next:ZadaniaUp:Elementy rachunku wariacyjnegoPrevious:Warunek konieczny istnienia ekstremumSpis rzeczy
Administrator 2003-04-06