nextuppreviouscontents
Next:Twierdzenie o minimum funkcjonałuUp:Elementy rachunku wariacyjnegoPrevious:Przykładowe zagadnieniaSpis rzeczy

Subsections


Warunek konieczny istnienia ekstremum funkcjonału

Niech $ J:X\rightarrow\mathbb{R}$ będzie funkcjonałem określonym na pewnej przestrzeni funkcyjnej . Niech $ \Delta J=J\left( u+h\right)-J\left( u\right) $ będzie przyrostem wartości funkcjonału odpowiadającym przyrostowi argumentu o $ h$. Zauważmy, że dla ustalonego  przyrost $ \Delta J$ jest funkcjonałem zależnym od $ h$ - na ogół nieliniowym. Zgodnie z ogólną teorią różniczkowania w przestrzeniach unormowanych, przyjmujemy następującą definicję.
 

D e f i n i c j a

Mówimy, że funkcjonał $ J$ jest różniczkowalny w punkcie  wtedy i tylko wtedy gdy przyrost $ \Delta J$ daje się przedstawić w postaci

$\displaystyle \Delta J=\varphi\left( h\right) +\alpha\left( u,h\right) \Vert h\Vert$, (13.4)

gdzie $ \varphi\left( h\right) $ jest funkcjonałem liniowym względem $ h$, oraz $ \lim\limits_{\Vert h\Vert\rightarrow0}\alpha\left( u,h\right) =0$. Funkcjonał $ \varphi\left( h\right) $ nazywamy wariacją (różniczką w sensie Frécheta) funkcjonału $ J$. Wariację $ \varphi\left( h\right) $ zapisujemy symbolicznie jako $ \deltaJ\left( h\right) $.
 

Pojęcie wariacji funkcjonału pozwala sformułować w prosty sposób warunek konieczny istnienia ekstremum funkcjonału.

T w i e r d z e n i e

Jeśli funkcjonał $ J\left( u\right) $ posiada ekstremum dla $ u=u_{0}$ oraz istnieje wariacja funkcjonału $ J$, to

$\displaystyle \delta J=0$ dla $\displaystyle u=u_{0}$. (13.5)

Dla dowodu wystarczy zauważyć, że $ \Delta J=J\left(u_{0}+h\right) -J\left( u_{0}\right) =\delta J\left( h\right)+\alpha\left( u_{0},h\right) \Vert h\Vert$. Ponieważ $ \alpha\left(u_{0},h\right) \rightarrow0$ dla $ \Vert h\Vert\rightarrow0$, więc znak wyrażenia $ \delta J\left( h\right) +\alpha\left( u_{0},h\right) \Verth\Vert$ dla dostatecznie małych $ \Vert h\Vert$ określony jest przez znak pierwszego składnika. Gdyby $ \delta J\neq0$, z liniowości wariacji $ \delta J$ wynika, że dla małych $ \Vert h\Vert$ znak ten może być zarówno dodatni jak i ujemny, zatem funkcjonał $ J$ nie może osiągać ekstremum w punkcie $ u_{0}$.

Przypadki funkcjonałów szczególnej postaci

Przedyskutujemy teraz postać warunku koniecznego istnienia ekstremum (13.5) w pewnych szczególnych przypadkach funkcjonałów.

Zagadnienie z nieruchomymi końcami

Rozważmy przestrzeń $ C^{1}\left( \left[ a;b\right] \right) $ z normą $ \Vert u\Vert=\underset{\left[ a;b\right] }{\sup}\left\vert u\left(x\right) \r......set{\left[ a;b\right] }{\sup}\left\vert u^{\prime}\left( x\right) \right\vert $. Niech  będzie przestrzenią funkcyjną określoną następująco
$\displaystyle X=\left\{ u:u\in C^{1}\left( \left[ a;b\right] \right) \text{, }u\left(a\right) =A\text{, }u\left( b\right) =B\right\} \text{.}%%$
Rozważamy tzw. zagadnienie z nieruchomymi końcami polegające na wyznaczeniu ekstremów funkcjonału postaci
$\displaystyle J\left( u\right) =<tex2html_comment_mark>2436 {\displaystyle\int\limits_{a}^{b}} F\left( x,u,u^{\prime}\right) dx%%$ (13.6)

w przestrzeni .

Niech $ h$ będzie przyrostem funkcji , tzn. $ h\in C^{1}\left( \left[a;b\right] \right) $ oraz $ u+h\in X$. Wynika stąd, że

$\displaystyle h\left( a\right) =h\left( b\right) =0$.
Załóżmy teraz, że $ F\left( x,u,u^{\prime}\right) $ jest funkcją klasy $ C^{2}$ na zbiorze $ \left\{ \left( x,u,u^{\prime}\right):a\leq x\leq b\text{, }u,u^{\prime}\in\mathbb{R}\right\} $.

Wyznaczmy wariację $ \delta J$. Mamy

$\displaystyle \Delta J=%%{\displaystyle\int\limits_{a}^{b}}F\left( x,u+h,u^{\......\prime}+h^{\prime}\right) -F\left( x,u,u^{\prime}\right) \right] dx\text{.}%%$
Ze wzoru Taylora wynika, że
$\displaystyle F\left( x,u+h,u^{\prime}+h^{\prime}\right) -F\left( x,u,u^{\prime}\right)$ $\displaystyle =h\frac{\partial F\left( x,u,u^{\prime}\right) }{\partial u}+h^{\prime }\frac{\partial F\left( x,u,u^{\prime}\right) }{\partial u^{\prime}}+$  
  $\displaystyle +\frac{1}{2}h^{2}\frac{\partial^{2}F}{\partial u^{2}}+hh^{\prime}......l u^{\prime}}+\frac{1}{2}h^{\prime 2}\frac{\partial^{2}F}{\partial u^{\prime2}}$,  

gdzie pochodne $ \frac{\partial^{2}F}{\partial u^{2}}$$ \frac{\partial^{2}%%F}{\partial u\partial u^{\prime}}$$ \frac{\partial^{2}F}{\partial u^{\prime2}}$ obliczone są w punkcie $ \left( x,u+\theta h,u^{\prime}+\thetah^{\prime}\right) $$ 0<\theta<1$.

W takim razie

$\displaystyle \Delta J=<tex2html_comment_mark>2458 {\displaystyle\int\limits_{a......e}\right) }{\partial u^{\prime}}\right] dx+\alpha\left( u,h\right) \Vert h\Vert$, (13.7)

gdzie

$\displaystyle \alpha\left( u,h\right) =\frac{1}{\Vert h\Vert}<tex2html_comment_......e}}+\frac{1}{2}h^{\prime 2}\frac{\partial^{2}F}{\partial u^{\prime2}}\right) dx$. (13.8)

Szacując wyrażenie (13.8) otrzymujemy

$\displaystyle \left\vert \alpha\left( u,h\right) \right\vert \leq\frac{1}{\Vert......tial^{2}F}{\partial u^{\prime2}}\right\vert \right)dx=\Vert h\Vert\cdot Const$
co na mocy definicji (13.4) oznacza, że wariacja funkcjonału (13.6) wyraża się wzorem
$\displaystyle \delta J\left( h\right) =<tex2html_comment_mark>2474 {\displaysty......e}\frac{\partial F\left( x,u,u^{\prime}\right) }{\partial u^{\prime}}\right] dx$. (13.9)

Zgodnie ze wzorem (13.5) warunkiem koniecznym istnienia ekstremum funkcjonału jest spełnianie warunku $ \delta J\left( h\right) \equiv0$. Całkując przez części drugi składnik we wzorze (13.9) otrzymujemy

$\displaystyle %%{\displaystyle\int\limits_{a}^{b}}h^{\prime}\frac{\partial F\......rtial F\left( x,u,u^{\prime}\right) }{\partialu^{\prime}}\right) dx\text{,}%%$
zatem
$\displaystyle \delta J\left( h\right) =%%{\displaystyle\int\limits_{a}^{b}}h\......\frac{d}{dx}F_{u^{\prime}%%}\left( x,u,u^{\prime}\right) \right] dx\text{.}%%$
Z dowolności funkcji $ h$ wynika, że musi być spełnione poniższe równanie (zapisane w uproszczonej postaci z pominięciem argumentów)
$\displaystyle F_{u}-\frac{d}{dx}F_{u^{\prime}}=0$. (13.10)

Równanie to nosi nazwę równania Eulera. Jest to właśnie warunek konieczny istnienia ekstremum funkcjonału postaci (13.6). Rozwiązania równania Eulera nazywają się ekstremalami. Z udowodnionego uprzednio twierdzenia wynika, że funkcjonał $ J$ może posiadać ekstrema tylko na zbiorze ekstremal, zależy to jednak od spełnienia pewnych warunków dostatecznych istnienia ekstremum. Warunków tych nie będziemy w tym miejscu omawiać.


P r z y k ł a d  1 (zagadnienie brachistochrony)

Rozważmy funkcjonał opisany wzorem (13.1). Jest on postaci

$\displaystyle J\left( u\right) =%%{\displaystyle\int\limits_{a}^{b}}F\left( u,u^{\prime}\right) dx$
tzn. funkcja  nie zależy w sposób jawny od $ x$. Można pokazać, że w tym przypadku równanie Eulera (13.10) może być sprowadzone do prostszej postaci
$\displaystyle F-u^{\prime}F_{u^{\prime}}=Const$.
W przypadku funkcjonału zagadnienia brachistochrony przyjmujemy
$\displaystyle F\left( u,u^{\prime}\right) =\frac{\sqrt{1+\left( u^{\prime}\left(x\right) \right) ^{2}}}{\sqrt{u\left( x\right) }}\text{,}%%$
co prowadzi do równania
$\displaystyle \frac{\sqrt{1+\left( u^{\prime}\right) ^{2}}}{\sqrt{u}}-\frac{\le......qrt{u}\sqrt{1+\left( u^{\prime}\right) ^{2}}<tex2html_comment_mark>2501 }=Const$. (13.11)

Wprowadzając parametr $ \tau=2\operatorname{arcctg}u^{\prime}$ można zapisać rozwiązanie równania (13.11) w postaci parametrycznej

$\displaystyle x=a\left( \tau-\sin\tau\right)$$\displaystyle u=a\left( 1-\cos\tau\right)$.
Jest to przedstawienie parametryczne cykloidy, gdzie stała $ a$ zależy od przyjętego warunku brzegowego $ u\left( x_{2}\right) =y_{2}$.

P r z y k ł a d  2 (powierzchnia obrotowa o minimalnym polu)

Zagadnienie znalezienia powierzchni obrotowej o minimalnym polu przechodzącej przez ustalone punkty równoważne jest minimalizacji funkcjonału (13.2). Ponieważ

$\displaystyle F\left( u,u^{\prime}\right) =u\left( x\right) \sqrt{1+\left( u^{\prime}\left( x\right) \right) ^{2}}%%$
nie zależy w sposób jawny od $ x$, więc podobnie jak w poprzednim przykładzie otrzymujemy równanie
$\displaystyle F-u^{\prime}F_{u^{\prime}}=u\sqrt{1+\left( u^{\prime}\right) ^{2}......^{\prime}\right) ^{2}}{\sqrt{1+\left( u^{\prime}\right)^{2}}}=Const\text{.}%%$
Łatwo pokazać, że jego rozwiązaniami są wszystkie linie opisane równaniem postaci
$\displaystyle u=C_{1}\cosh\frac{x-C_{2}}{C_{1}}$,
gdzie $ C_{1}$$ C_{2}$ są stałymi zależnymi od przyjętych warunków brzegowych. Otrzymane linie noszą nazwę krzywych łańcuchowych.

Zagadnienie ze swobodnymi końcami

Rozważmy funkcjonał (13.6) bez zadanych warunków brzegowych, tzn. poszukajmy krzywej, dla której funkcjonał
$\displaystyle J\left( u\right) =%%{\displaystyle\int\limits_{a}^{b}}F\left( x,u,u^{\prime}\right) dx$
osiąga ekstremum, przy założeniu, że końce krzywej$ u=u\left( x\right) $ leżą na prostych $ x=a$$ x=b$. Powtarzając rozumowanie z rozważań dotyczących zagadnienia z nieruchomymi końcami, dochodzimy do ponownie do równania Eulera (13.10) oraz otrzymujemy tzw. naturalne warunki brzegowe wyznaczone z równań
$\displaystyle F_{u^{\prime}\vert x=a}=0$$\displaystyle F_{u^{\prime}\vert x=b}=0$. (13.12)

Warunki te spełnia każda krzywa, na której realizowane jest ekstremum funkcjonału $ J$.

Funkcjonał zależny od więcej niż jednej funkcji

Rozważmy zagadnienie polegające na wyznaczeniu ekstremów funkcjonału postaci
$\displaystyle J\left( u_{1},u_{2},\ldots,u_{n}\right) =<tex2html_comment_mark>2......{1}^{\prime}\left( x\right) ,\ldots,u_{n}^{\prime}\left( x\right) \right) dx%%$ (13.13)

przy założeniu, że funkcje $ u_{1},\ldots,u_{n}$ spełniają pewne warunki brzegowe dla $ x=a$$ x=b$.

Wykorzystując rozwinięcie funkcji  za pomocą wzoru Taylora, można pokazać, że w tym przypadku wariacja $ \delta J$ funkcjonału (13.13) dana jest wzorem

$\displaystyle \delta J\left( h\right) =<tex2html_comment_mark>2519 {\displaysty......its_{i=1}^{n}} \left( F_{u_{i}}h_{i}+F_{u_{i}^{\prime}}h_{i}^{\prime}\right) dx$. (13.14)

Wzór ten jest uogólnieniem wzoru (13.9). Dobierając w sposób niezależny funkcje $ h_{i}$ łatwo pokazać, że warunek powyższy prowadzi do układu równań Eulera postaci

$\displaystyle F_{u_{i}}-\frac{d}{dx}F_{u_{i}^{\prime}}=0$ dla $\displaystyle i=1,2,\ldots ,n$. (13.15)


P r z y k ł a d  (zasada najmniejszego działania)

Załóżmy, że dany jest pewien układ punktów materialnych o masach $ m_{1},m_{2},\ldots,m_{n}$ i współrzędnych $ \left(x_{i},y_{i},z_{i}\right) $ dla . Zakładamy, że układowi temu nie nałożono żadnych więzów.

Energia kinetyczna układu wyraża się wzorem

$\displaystyle T=%%{\displaystyle\sum\limits_{i=1}^{n}}\frac{1}{2}m_{i}\left( \overset{.}{x}_{i}^{2}+\overset{.}{y}_{i}^{2}%%+\overset{.}{z}_{i}^{2}\right)$.
Załóżmy ponadto, że układ posiada energię potencjalną, tzn., że istnieje taka funkcja (potencjał) $ U=U\left( t,x_{1}%%,\ldots,x_{n},y_{1},\ldots,y_{n},z_{1},\ldots,z_{n}\right) $, że składowe siły działającej na $ i-$ty punkt są równe odpowiednio
$\displaystyle X_{i}=-\frac{\partial U}{\partial x_{i}}$$\displaystyle Y_{i}=-\frac{\partialU}{\partial y_{i}}\text{, \ }Z_{i}=-\frac{\partial U}{\partial z_{i}}\text{.}%%$
Wprowadzamy tzw. funkcję Lagrange'a rozważanego układu, wzorem
$\displaystyle L=T-U$.
Rozważmy teraz zagadnienie minimalizacji funkcjonału
$\displaystyle <tex2html_comment_mark>2538 {\displaystyle\int\limits_{t_{0}}^{t_......erset{.}{z}_{1},\ldots,\overset{.}{z}<tex2html_comment_mark>2544 _{n}\right) dt$. (13.16)

Na mocy układu równań Eulera (13.15) zastosowanego do funkcji

$\displaystyle F=L=%%{\displaystyle\sum\limits_{i=1}^{n}}\frac{1}{2}m_{i}\left...... -U\left( t,x_{1},\ldots,x_{n},y_{1}%%,\ldots,y_{n},z_{1},\ldots,z_{n}\right)$
otrzymujemy, że
$\displaystyle -\frac{\partial U}{\partial x_{i}}-\frac{d}{dt}m_{i}\overset{.}{x}%%_{i}=0$$\displaystyle -\frac{\partial U}{\partial y_{i}}-\frac{d}{dt}m_{i}%%\overset{.}{y}_{i}=0$$\displaystyle -\frac{\partial U}{\partial z_{i}}-\frac{d}%%{dt}m_{i}\overset{.}{z}_{i}=0$ dla $\displaystyle i=1,2,\ldots ,n$
skąd wynika, że
$\displaystyle m_{i}\overset{..}{x}_{i}=X_{i}$$\displaystyle m_{i}\overset{..}{y_{i}}=Y_{i}$$\displaystyle m_{i}\overset{..}{z_{i}}=Z_{i}$ dla $\displaystyle i=1,2,\ldots ,n$. (13.17)

Równania (13.17) sa równaniami ruchu dla układu  punktów materialnych.


Udowodniliśmy w ten sposób następującą zasadę najmniejszego działania.

Ruch układu w przedziale czasowym $ \left( t_{0};t_{1}\right) $ opisują te funkcje $ x_{i}\left( t\right) $$ y_{i}\left( t\right) $$ z_{i}\left( t\right) $, dla których całka (13.16) osiąga minimum.

Funkcjonały zależne od pochodnych wyższych rzędów

Rozważmy teraz funkcjonały postaci
$\displaystyle J\left( u\right) =<tex2html_comment_mark>2558 {\displaystyle\int\limits_{a}^{b}} F\left( x,u,u^{\prime},\ldots,u^{\left( n\right) }\right) dx%%$ (13.18)

z warunkami brzegowymi

$\displaystyle u^{\left( i\right) }\left( a\right) =A_{i}$$\displaystyle u^{\left( i\right) }\left( b\right) =B_{i}$ dla $\displaystyle i=0,2,\ldots,n-1$. (13.19)

Rozumując analogicznie jak w poprzednich przypadkach można pokazać, że wariacja $ \delta J$ wyraża się wzorem

$\displaystyle \delta J\left( h\right) =%%{\displaystyle\int\limits_{a}^{b}}\l......ac{d^{n}}{dx^{n}}F_{u^{\left(n\right) }}\right) h\left( x\right) dx\text{.}%%$
Z warunku koniecznego istnienia ekstremum (13.5) wynika następujące równanie zwane równaniem Eulera-Poissona
$\displaystyle F_{u}-\frac{d}{dx}F_{u^{\prime}}+\frac{d^{2}}{dx^{2}}F_{u^{\prime...... ^{n}\frac{d^{n}}{dx^{n}}F_{u^{\left( n\right) }<tex2html_comment_mark>2571 }=0$. (13.20)

Funkcjonał zależny od funkcji dwóch zmiennych

Rozważmy teraz przypadek funkcjonału zależnego od funkcji dwóch zmiennych. Niech  będzie obszarem zawartym w $ \mathbb{R}^{2}$ ograniczonym krzywą $ \partial\Omega$. Poszukujemy funkcji $ u\left( x,y\right) $ takiej, że funkcjonał
$\displaystyle J\left( u\right) =<tex2html_comment_mark>2573 {\displaystyle\iint......eft( x,y\right) ,u_{x}\left( x,y\right) ,u_{y}\left( x,y\right) \right) dxdy%%$ (13.21)

osiąga wartość ekstremalną. Od funkcji  wymagamy, aby spełniała warunek brzegowy postaci

$\displaystyle u_{\vert\partial\Omega}=\varphi$, (13.22)

gdzie $ \varphi$ jest daną funkcją określoną na brzegu$ \partial\Omega$.

Zakładając, że  jest klasy $ C^{2}$ i analizując postać przyrostu $ \Delta J$ można wyprowadzić następujący wzór na wariację funkcjonału

$\displaystyle \delta J\left( h\right) =<tex2html_comment_mark>2579 {\displaystyle\iint\limits_{\Omega}} \left( F_{u}h+F_{u_{x}}h_{x}+F_{u_{y}}h_{y}\right) dxdy$. (13.23)

Przekształcając wzór (13.23) za pomocą wzoru Greena i zakładając, że $ h_{\vert\partial\Omega}=0$, otrzymujemy ostatecznie, że

$\displaystyle \delta J\left( h\right) =<tex2html_comment_mark>2584 {\displaysty......x}F_{u_{x}}-\frac{\partial}{\partial y}F_{u_{y}}\right) h\left( x,y\right) dxdy$. (13.24)

Wynika stąd następujące równanie Eulera

$\displaystyle F_{u}-\frac{\partial}{\partial x}F_{u_{x}}-\frac{\partial}{\partial y}<tex2html_comment_mark>2589 F_{u_{y}}=0$. (13.25)

Równanie (13.25) wraz z warunkiem brzegowym $ u_{\vert\partial\Omega}=\varphi$ jest sformułowaniem warunku koniecznego dla istnienia ekstremum funkcjonału (13.21). Jest to równanie różniczkowe cząstkowe.


P r z y k ł a d  1

Rozważmy funkcjonał

$\displaystyle J\left( u\right) =<tex2html_comment_mark>2592 {\displaystyle\iint...... x}\right) ^{2}+\left( \frac{\partial u}{\partial y}\right) ^{2}\right] dxdy%%$ (13.26)

z warunkiem brzegowym $ u_{\vert\partial\Omega}=\varphi$.

W tym przypadku

$\displaystyle F\left( x,y,u,u_{x},u_{y}\right) =\left( \frac{\partial u}{\partialx}\right) ^{2}+\left( \frac{\partial u}{\partial y}\right) ^{2}\text{,}%%$
zatem równanie Eulera (13.25) przybiera postać
z warunkiem $\displaystyle u_{\vert\partial\Omega}=\varphi$. (13.27)

Oznacza to, ze funkcja  jest rozwiązaniem zagadnienia Dirichleta dla równania Laplace'a.

Łatwo pokazać, ze funkcja  będąca rozwiązaniem zagadnienia (13.27) realizuje minimum funkcjonału (13.26).

Niech $ u=u_{0}+h$, gdzie $ h_{\vert\partial\Omega}=0$. Wówczas

$\displaystyle J\left( u\right)$ $\displaystyle =J\left( u_{0}+h\right) =<tex2html_comment_mark>2600 {\displaysty......rtial u_{0}}{\partial y}+\frac{\partial h}{\partial y}\right) ^{2}\right] dxdy=$  
  $\displaystyle =<tex2html_comment_mark>2604 {\displaystyle\iint\limits_{\Omega}}......al x}\right) ^{2}+\left( \frac{\partial h}{\partial y}\right) ^{2}\right] dxdy+$  
  $\displaystyle +2{\displaystyle\iint\limits_{\Omega}} \left[ \frac{\partial u_{0......616 +\frac{\partial u_{0}}{\partial y}\frac{\partial h}{\partial y}\right] dxdy$.  

Stosując twierdzenie Greena i uwzględniając fakt, że $ \Deltau_{0}=0$ łatwo pokazać, że

$\displaystyle %%{\displaystyle\iint\limits_{\Omega}}\left[ \frac{\partial u_{......%+\frac{\partial u_{0}}{\partial y}\frac{\partial h}{\partial y}\right]dxdy=0$,
zatem
$\displaystyle J\left( u_{0}+h\right) =J\left( u_{0}\right) +%%{\displaystyle\i......\frac{\partial h}{\partial y}\right) ^{2}\right] dxdy\geq J\left(u_{0}\right)$
co kończy dowód.


P r z y k ł a d  2

Rozważmy funkcjonał

$\displaystyle J\left( u\right) =<tex2html_comment_mark>2629 {\displaystyle\iint...... \frac{\partial u}{\partial y}\right) ^{2}+2uf\left( x,y\right) \right] dxdy%%$ (13.28)

z warunkiem brzegowym $ u_{\vert\partial\Omega}=\varphi$.

W tym przypadku

$\displaystyle F\left( x,y,u,u_{x},u_{y}\right) =\left( \frac{\partial u}{\partialx}\right) ^{2}+\left( \frac{\partial u}{\partial y}\right) ^{2}+2uf\text{,}%%$
zatem równanie Eulera (13.25) przybiera postać
z warunkiem $\displaystyle u_{\vert\partial\Omega}=\varphi$. (13.29)

Jest to zagadnienie Dirichleta dla równania Poissona.


P r z y k ł a d  3

Zagadnienie znajdowania powierzchni o minimalnym polu przechodzącej przez daną krzywą w przestrzeni $ \mathbb{R}^{3}$ prowadzi do poszukiwania minimum funkcjonału

$\displaystyle S=<tex2html_comment_mark>2637 {\displaystyle\iint\limits_{\Omega}......partial x}\right) ^{2}+\left( \frac{\partial u}{\partial y}\right) ^{2}}dxdy%%$ (13.30)

z warunkiem $ u_{\vert\partial\Omega}=\varphi$.

W tym przypadku równanie Eulera (13.25) przybiera postać

$\displaystyle \left[ 1+\left( \frac{\partial u}{\partial y}\right) ^{2}\right] ......artial u}{\partial x}\right) ^{2}\right] \frac{\partial^{2}u}{\partial y^{2}}=0$. (13.31)

Fizycznie powierzchnię o minimalnym polu realizuje powierzchnia bańki mydlanej przechodzącej przez zadaną krzywą w przestrzeni.
 

Funkcjonały zależne od funkcji wielu zmiennych i pochodnych wyższych rzędów

Dla funkcjonału
$\displaystyle J\left( u\right) =<tex2html_comment_mark>2644 {\displaystyle\idot......( x_{1},\ldots,x_{n},u,u_{x_{1}},\ldots,u_{x_{n}}\right) dx_{1}\ldots dx_{n}%%$ (13.32)

równanie Eulera przybiera postać

$\displaystyle F_{u}-\frac{\partial}{\partial x_{1}}F_{u_{x_{1}}}-\ldots-\frac{\partial }{\partial x_{n}}F_{u_{x_{n}}}=0$. (13.33)

Podobnie dla funkcjonału

$\displaystyle J\left( u\right) =<tex2html_comment_mark>2650 {\displaystyle\iint\limits_{\Omega}} F\left( x,y,u,u_{x},u_{y},u_{xx},u_{xy},u_{yy}\right) dxdy%%$ (13.34)

można wyprowadzić następujące równanie Eulera

$\displaystyle F_{u}-\frac{\partial}{\partial x}F_{u_{x}}-\frac{\partial}{\parti......y}}+\frac{\partial^{2}}{\partial y^{2}}<tex2html_comment_mark>2657 F_{u_{yy}}=0$. (13.35)

Przykładowo dla funkcjonału

$\displaystyle J\left( u\right) =%%{\displaystyle\iint\limits_{\Omega}}\left[ ......ial^{2}u}{\partial x\partial y}\right) ^{2}-2uf\left( x,y\right) \right] dxdy$
równanie Eulera (13.35) ma postać
$\displaystyle \Delta^{2}u=f$.
Dla  jest to równanie biharmoniczne.


nextuppreviouscontents
Next:Twierdzenie o minimum funkcjonałuUp:Elementy rachunku wariacyjnegoPrevious:Przykładowe zagadnieniaSpis rzeczy
Administrator 2003-04-06