nextuppreviouscontents
Next:Warunek konieczny istnienia ekstremumUp:Elementy rachunku wariacyjnegoPrevious:Elementy rachunku wariacyjnegoSpis rzeczy

Subsections


Przykładowe zagadnienia

Rachunek wariacyjny zajmuje się metodami wyznaczania wartości ekstremalnych funkcjonałów określonych na pewnych przestrzeniach funkcyjnych. Klasyczna teoria rachunku wariacyjnego pochodzi od Eulera (1707-1783). Poniżej przedstawimy kilka przykładowych problemów prowadzących do zagadnień wariacyjnych.

Zagadnienie brachistochrony

W roku 1696 Johann Bernoulli postawił następujący problem.

Dane są dwa ustalone punkty $ M_{1}$$ M_{2}$nie leżące na pionowej prostej. Należy wyznaczyć linię - drogę, po której punkt materialny zsunie się od$ M_{1}$do $ M_{2}$ w najkrótszym czasie pod wpływem siły ciążenia, zakładając, że prędkość początkowa w punkcie $ M_{1}$jest równa zeru.
 

Niech $ M_{1}\left( 0,0\right) $$ M_{2}\left( x_{2},y_{2}\right) $. Zakładając, że szukana krzywa dana jest równaniem $ y=u\left(x\right) $ wnioskujemy, że muszą być spełnione warunki brzegowe$ u\left( 0\right) =0$$ u\left( x_{2}\right) =y_{2}$. Z zasady zachowania energii wynika, że

$\displaystyle \frac{1}{2}mv^{2}=mgy$,
zatem
$\displaystyle v=\sqrt{2gy}$.
Ponieważ
$\displaystyle dt=\frac{ds}{v}=\frac{\sqrt{1+\left( u^{\prime}\left( x\right) \right)^{2}}}{\sqrt{2gu\left( x\right) }}dx\text{,}%%$
więc całkowity czas zsuwania się punktu materialnego po krzywej$ y=u\left(x\right) $ można zapisać wzorem
$\displaystyle T=\frac{1}{\sqrt{2g}}<tex2html_comment_mark>2401 {\displaystyle\i......x\right) \right) ^{2}}}<tex2html_comment_mark>2405 {\sqrt{u\left( x\right) }}dx$. (13.1)

jest funkcjonałem postaci $ T\left( u\right) =%%{\displaystyle\int\limits_{a}^{b}}F\left( x,u,u^{\prime}\right) dx$. Należy wyznaczyć taką funkcję $ u\left( x\right) $, dla której wyrażenie (13.1) przyjmuje wartość minimalną w klasie funkcji różniczkowalnych spełniających zadane warunki brzegowe $ u\left( 0\right) =0$$ u\left( x_{2}\right) =y_{2}$.

Powierzchnia obrotowa o minimalnym polu

Postawmy zagadnienie wyznaczenia funkcji $ y=u\left(x\right) $, która spełnia warunki brzegowe $ u\left( x_{1}\right) =y_{1}$$ u\left( x_{2}\right) =y_{2}$ takiej, że pole powierzchni obrotowej otrzymanej przez obrót tej krzywej dookoła osi $ OX$ w przedziale $ \left[x_{1};x_{2}\right] $ jest minimalne. Ponieważ pole powierzchni obrotowej opisane jest wzorem
$\displaystyle S=2\pi {\displaystyle\int\limits_{x_{1}}^{x_{2}}} u\left( x\right......{1+\left( u^{\prime}\left( x\right) \right) ^{2}<tex2html_comment_mark>2415 }dx$, (13.2)

więc zagadnienie powyższe prowadzi do minimalizacji funkcjonału (13.2).

Powierzchnia o minimalnym polu przechodząca przez daną krzywą

Niech  będzie daną krzywą zamkniętą w$ \mathbb{R}^{3}$. Poszukujemy powierzchni , której brzegiem jest, i której pole jest minimalne. Analitycznie oznacza to, że szukamy funkcji dwóch zmiennych $ z=u\left( x,y\right) $ spełniającej warunek brzegowy
$\displaystyle u\left( x,y\right) _{\vert\partial\Omega}=f\left( x,y\right)$,
gdzie $ f$ jest dana, a $ \partial\Omega$ jest rzutem  na płaszczyznę $ Oxy$, takiej, że funkcjonał
$\displaystyle S=<tex2html_comment_mark>2419 {\displaystyle\iint\limits_{\Omega}......partial x}\right) ^{2}+\left( \frac{\partial u}{\partial y}\right) ^{2}}dxdy%%$ (13.3)

przyjmuje wartość minimalną ($ \Omega$ jest obszarem, którego brzegiem jest $ \partial\Omega$). Rozważany funkcjonał (13.3) jest postaci $ S\left( u\right) =%%{\displaystyle\iint\limits_{\Omega}}F\left( x,y,u,u_{x},u_{y}\right) dxdy$.


nextuppreviouscontents
Next:Warunek konieczny istnienia ekstremumUp:Elementy rachunku wariacyjnegoPrevious:Elementy rachunku wariacyjnegoSpis rzeczy
Administrator 2003-04-06