nextuppreviouscontents
Next:Przykłady zagadnień brzegowych -Up:Rozwiązania uogólnione (słabe)Previous:Wprowadzenie definicji słabego rozwiązaniaSpis rzeczy

Istnienie słabych rozwiązań zagadnień brzegowych

W dowodzie istnienia i jednoznaczności rozwiązania zagadnienia brzegowego ważną rolę odgrywa pojęcie tzw. form V-eliptycznych.
 
 

D e f i n i c j a

Niech dana będzie przestrzeń Hilberta $ V$ i dwuliniowa forma $ \left(\left( v,u\right) \right) $ określona na tej przestrzeni. Mówimy, że forma $ \left(\left( v,u\right) \right) $ jest $ V-$eliptyczna wtedy i tylko wtedy gdy istnieje stała $ \alpha>0$ taka, że dla każdej funkcji $ v\in V$ zachodzi nierówność

$\displaystyle \left( \left( v,v\right) \right) \geq\alpha\Vert v\Vert_{V}^{2}%%$. (12.28)

T w i e r d z e n i e (Laxa-Milgrama)

Niech $ H$ będzie przestrzenią Hilberta z iloczynem skalarnym $ \left(v,u\right) $. Niech $ B\left( v,u\right) $ będzie formą dwuliniową określoną na $ H\times H$ taką, że

$\displaystyle \left\vert B\left( v,u\right) \right\vert \leq K\Vert v\Vert\Vert u\Vert$ oraz $\displaystyle B\left( v,v\right) \geq\alpha\Vert v\Vert_{V}^{2}$. (12.29)

Wówczas każdy funkcjonał liniowy $ F$ ograniczony na $ H$ może być przedstawiony w formie

$\displaystyle F\left( v\right) =B\left( v,z\right)$$\displaystyle v\in V$, (12.30)

gdzie element $ z\in H$ jest jednoznacznie wyznaczony przez funkcjonał $ F$. Ponadto zachodzi nierówność

$\displaystyle \Vert z\Vert\leq\frac{\Vert F\Vert}{\alpha}$. (12.31)

Dowód twierdzenia oparty jest na zastosowaniu twierdzenia Riesza dla reprezentacji funkcjonału liniowego w przestrzeniach Hilberta.
 
 

T w i e r d z e n i e (o istnieniu i jednoznaczności rozwiązania zagadnienia brzegowego)

Niech zgodnie z definicją słabego rozwiązania (12.27) dane będzie zagadnienie brzegowe dla operatora eliptycznego rzędu $ 2k$. Jeśli forma $ \left( \left( v,u\right) \right) =A\left( v,u\right)+a\left( v,u\right) $ jest $ V-$eliptyczna wtedy dany problem posiada dokładnie jedno słabe rozwiązanie $ u\in H^{k}\left( \Omega\right) $ i istnieje stała $ C>0$ niezależna od $ f$$ h_{i}$ taka, że

$\displaystyle \Vert u\Vert_{k,2}\leq C\left( \Vert f\Vert_{L^{2}\left( \Omega\r......its_{i=1}^{k-\mu}} \Vert h_{i}\Vert_{L^{2}\left( \partial\Omega\right) }\right)$. (12.32)

Dowód istnienia rozwiązania polega na zastosowaniu twierdzenia Laxa-Milgrama do funkcjonału $ F$ postaci

$\displaystyle F\left( v\right) =%%{\displaystyle\int\limits_{\Omega}}vfdx+%%......partial^{t_{i}}v}{\partial\nu^{t_{i}}}h_{i}ds-\left( \left(v,w\right) \right)$
i formy $ B\left( v,u\right) =\left( \left( v,u\right) \right) $. Jednoznaczność rozwiązania wynika natychmiast z zastosowania nierówności
$\displaystyle 0=\left( \left( u_{1}-u_{2},u_{1}-u_{2}\right) \right) \geq\alpha\Vertu_{1}-u_{2}\Vert_{V}^{2}%%$
dla dwóch rozwiązań $ u_{1}$$ u_{2}$ rozważanego zagadnienia. Stała $ C$ jest postaci $ C=\frac{1}{\alpha}M$, gdzie $ M$ jest dowolną stałą ograniczającą z góry normę $ \Vert F\Vert$.


nextuppreviouscontents
Next:Przykłady zagadnień brzegowych -Up:Rozwiązania uogólnione (słabe)Previous:Wprowadzenie definicji słabego rozwiązaniaSpis rzeczy
Administrator 2003-03-17