nextuppreviouscontents
Next:Istnienie słabych rozwiązań zagadnieńUp:Rozwiązania uogólnione (słabe)Previous:Eliptyczne operatory różniczkowe rzędu parzystegoSpis rzeczy

Subsections


Wprowadzenie definicji słabego rozwiązania

Słabe rozwiązanie równania różniczkowego

Rozpoczniemy od rozważenia kilku przypadków szczególnych. Na początek rozważmy równanie Poissona postaci
$\displaystyle -\Delta u=f$. (12.7)

Niech $ u\in C^{2}\left( \Omega\right) $$ f\in C\left( \Omega\right) $,$ u$ - będzie rozwiązaniem klasycznym tego równania. Niech ponadto$ \varphi\in C_{0}^{\infty}\left( \Omega\right) $. Wówczas

$\displaystyle -<tex2html_comment_mark>2035 {\displaystyle\int\limits_{\Omega}} ......udx=<tex2html_comment_mark>2039 {\displaystyle\int\limits_{\Omega}} \varphi fdx$. (12.8)

Stosując do lewej strony powyższej równości twierdzenie Greena postaci

$\displaystyle %%{\displaystyle\int\limits_{\Omega}}b\frac{\partial c}{\partia......}ds-%%{\displaystyle\int\limits_{\Omega}}\frac{\partial b}{\partial x_{i}}cdx$ dla $\displaystyle b$$\displaystyle c\in H^{1}\left(\Omega\right)$
otrzymujemy
$\displaystyle -%%{\displaystyle\int\limits_{\Omega}}\varphi\frac{\partial^{2}......}}\frac{\partial u}{\partial x_{i}%%}dx\text{ \ dla }i=1,2,\ldots,n\text{.}%%$
W takim razie z (12.8) wynika, że
$\displaystyle <tex2html_comment_mark>2070 {\displaystyle\sum\limits_{i=1}^{n}} ......=<tex2html_comment_mark>2077 {\displaystyle\int\limits_{\Omega}} \varphi fdx%%$ (12.9)

dla dowolnej funkcji$ \varphi\in C_{0}^{\infty}\left( \Omega\right) $.

Tożsamość (12.9) ma sens nawet wtedy, gdy równanie (12.7) nie ma rozwiązań klasycznych należących do$ C^{2}\left( \Omega\right) $ np. wtedy, gdy funkcja $ f\in L^{2}\left( \Omega\right) $$ f$ nie jest funkcją ciągłą. W tym przypadku uzasadnione jest przyjęcie następującej definicji słabego (lub uogólnionego) rozwiązania rozważanego równania różniczkowego.
 
 

D e f i n i c j a

Niech $ u\in H^{1}\left( \Omega\right) $$ f\in L^{2}\left( \Omega\right) $. Jeżeli dla każdej funkcji $ \varphi\in C_{0}^{\infty}\left( \Omega\right) $ zachodzi tożsamość (12.9), to mówimy, że $ u$ jest słabym (uogólnionym) rozwiązaniem równania (12.7).
 

Koncepcja słabego rozwiązania jest znacznie ogólniejsza od koncepcji rozwiązania klasycznego, np. słabe rozwiązanie równania rzędu drugiego może nie posiadać pochodnych (nawet w sensie dystrybucyjnym) rzędu drugiego. Ponadto, jeżeli $ u$ jest rozwiązaniem równania (12.7) w sensie powyższej definicji oraz$ u\in C^{2}\left( \Omega\right) $$ f\in C\left( \Omega\right) $, to stosując ponownie wzór Greena łatwo pokazać, że $ u$ jest także rozwiązaniem w sensie klasycznym.

Analogiczne rozważania przeprowadzić można np. w przypadku operatora biharmonicznego. Rozważmy równanie biharmoniczne

$\displaystyle \Delta^{2}u=f$. (12.10)

Mnożąc obie strony tego równania przez dowolną funkcję$ \varphi\in C_{0}^{\infty}\left( \Omega\right) $ i całkując otrzymujemy

$\displaystyle <tex2html_comment_mark>2083 {\displaystyle\int\limits_{\Omega}} \......udx=<tex2html_comment_mark>2087 {\displaystyle\int\limits_{\Omega}} \varphi fdx$. (12.11)

Stosując dwukrotnie wzór Greena do lewej strony równości (12.11) możemy napisać, że

$\displaystyle %%{\displaystyle\int\limits_{\Omega}}\varphi\Delta^{2}udx=%%{\......rphi}{\partial x_{2}^{2}}\frac{\partial^{2}u}{\partial x_{2}^{2}%%}\right) dx$
tzn. tożsamość (12.11) może być zapisana w postaci
$\displaystyle <tex2html_comment_mark>2102 {\displaystyle\sum\limits_{\left\vert......t) =<tex2html_comment_mark>2109 {\displaystyle\int\limits_{\Omega}} \varphi fdx$, (12.12)

gdzie $ a_{ij}$ są takie jak w przykładzie 2.
 

Podobnie jak w przypadku operatora Laplace'a, możemy sformułować definicję słabego rozwiązania równania biharmonicznego (12.10) jako funkcji $ u\in H^{1}\left( \Omega\right) $ spełniającej tożsamość (12.12) dla każdej funkcji $ \varphi\in C_{0}^{\infty}\left( \Omega\right) $.

Sformułujemy teraz ogólną definicję słabego rozwiązania równania różniczkowego $ Au=f$, gdzie $ A$ jest operatorem eliptycznym rzędu $ 2k.\bigskip$

D e f i n i c j a

Niech $ f\in L^{2}\left( \Omega\right) $$ a_{ij}$ - ograniczone i mierzalne na $ \Omega$. Mówimy, że $ u\in H^{k}\left( \Omega\right) $ jest słabym rozwiązaniem równania $ Au=f$, gdzie

$\displaystyle A=%%{\displaystyle\sum\limits_{\left\vert i\right\vert ,\left\ve...... k}}\left( -1\right) ^{\left\vert i\right\vert }D^{i}\left( a_{ij}D^{j}\right)$,
wtedy i tylko wtedy gdy dla dowolnej funkcji$ \varphi\in C_{0}^{\infty}\left( \Omega\right) $ zachodzi tożsamość
$\displaystyle <tex2html_comment_mark>2119 {\displaystyle\sum\limits_{\left\vert......t) =<tex2html_comment_mark>2126 {\displaystyle\int\limits_{\Omega}} \varphi fdx$. (12.13)
Szczególnymi przypadkami tożsamości (12.13) są tożsamości (12.9) i (12.12) definiujące słabe rozwiązania równania Poissona i równania biharmonicznego.

Stabilne i niestabilne warunki brzegowe

Wszystkie zagadnienia brzegowe dla równań różniczkowych cząstkowych zawierają w swoich sformułowaniach pewne tzw. warunki brzegowe. Warunki te najczęściej dotyczą wartości funkcji niewiadomej i jej pochodnych na brzegu obszaru lub na pewnej krzywej zawartej w obszarze. Warunki brzegowe dzielimy na warunki stabilne i warunki niestabilne.

D e f i n i c j a

Warunki brzegowe dla równania rzędu $ 2k$ nazywamy stabilnymi wtedy i tylko wtedy gdy nie zawierają one pochodnych rzędu wyższego niż $ k-1$.

Typowym przykładem stabilnego warunku brzegowego jest warunek występujący w zagadnieniu Dirichleta dla równania Laplace'a (k=1)

$\displaystyle \Delta u=0$, dla $\displaystyle x\in\Omega$$\displaystyle u_{\vert\partial\Omega}=g$.
Dla równań rzędu $ 2k$ stabilnymi będą warunki postaci
$\displaystyle u_{\vert\partial\Omega}=g,\,\frac{\partial u}{\partial\nu}_{\vert......\ldots,\frac{\partial^{k-1}u}{\partial\nu^{k-1}}_{\vert\partial\Omega }=g_{k-1}$, (12.14)

gdzie $ \nu$ oznacza wektor normalny zewnętrzny do brzegu $ \partial\Omega$. Warunki te należy rozumieć w sensie śladu, ponieważ funkcje z przestrzeni $ H^{k}\left( \Omega\right) $ wyznaczają na brzegu$ \partial\Omega$ ślady swoich pochodnych do rzędu $ \left(k-1\right) $ włącznie.

U w a g a

Jeżeli $ u_{n},\,u\in H^{1}\left( \Omega\right) $ oraz $ u_{n}\rightarrowu$ w przestrzeni $ H^{k}\left( \Omega\right) $, to z ciągłości operatora śladu wynika (patrz nierówność (11.8)), że$ D^{\alpha}u_{n\vert\partial\Omega}\rightarrow D^{\alpha}u_{\vert\partial\Omega}$ w$ L^{2}\left( \partial\Omega\right) $ dla takich wielowskaźników$ \alpha$, że $ \left\vert \alpha\right\vert \leq k-1$. W szczególności, jeżeli $ u_{n\vert\partial\Omega}=g$, to $ u_{\vert\partial\Omega}=g$. Uzasadnia to przyjętą nazwę stabilnych warunków brzegowych.
 

D e f i n i c j a

Warunki brzegowe zawierające pochodne rzędu wyższego niż$ \left(k-1\right) $ nazywane są niestabilnymi warunkami brzegowymi dla równania rzędu $ 2k$.

Warunki niestabilne nie mogą być rozumiane jako ślady funkcji, ponieważ funkcje z przestrzeni $ H^{k}\left( \Omega\right) $ nie wyznaczają śladów pochodnych rzędu wyższego niż$ \left(k-1\right) $. Następujący przykład świadczy o tym, że jeśli ciąg funkcji $ u_{n}$ zbiega do $ u$$ H^{k}\left( \Omega\right) $ oraz jeśli każda z funkcji $ u_{n}$ spełnia w sensie śladu pewne warunki brzegowe z pochodnymi rzędu wyższego niż$ \left(k-1\right) $, to funkcja graniczna $ u$ nie musi spełniać tych warunków (stąd warunki te zwane są niestabilnymi).


P r z y k ł a d

Niech k=1$ \Omega=\left[ -1,1\right] $$ u\left( x\right) =1-x^{2}$,

\begin{displaymath}u_{n}\left( x\right) =\left\{\begin{array}[c]{lc}%%1-x^{2}......}\right. \text{ \ i przed\l u\.{z}ona do funkcji parzystej.}%%\end{displaymath}
Łatwo sprawdzić, że
$\displaystyle \Vert u-u_{n}\Vert_{1,2}\leq\frac{32}{n^{3}}+\frac{32}{n}$,
zatem $ u_{n}\rightarrowu$$ H^{1}\left(\Omega\right) $. Oczywiście$ u_{n}\left( -1\right) =u_{n}\left( 1\right) =\frac{1}{n}\rightarrow0=u\left( 1\right) =u\left( -1\right) $, ale
$\displaystyle u_{n}^{\prime}\left( -1\right) =u_{n}^{\prime}\left( 1\right) =0$$\displaystyle u^{\prime}\left( 1\right) =-2$$\displaystyle u^{\prime}\left( -1\right)=2$.

Słabe rozwiązania zagadnień brzegowych

Rozważmy równanie
$\displaystyle Au=f$, (12.15)

gdzie $ A$ jest operatorem eliptycznym rzędu $ 2k$ z warunkami brzegowymi, wśród których jest $ \mu$ warunków stabilnych postaci

$\displaystyle B_{1}u\left( s\right) =g_{1}\left( s\right)$$\displaystyle B_{2}u\left(s\right) =g_{2}\left( s\right) ,\ldots,B_{\mu}u\left( s\right) =g_{\mu}\left( s\right) \text{ \ dla }s\in\partial\Omega$
($ B_{1}$,$ B_{2},\ldots,B_{\mu}$ są pewnymi operatorami różniczkowymi rzędu co najwyżej $ \left(k-1\right) $). Oprócz tego dane jest $ \left( k-\mu\right) $ warunków brzegowych niestabilnych, scharakteryzowanych przez funkcje $ h_{1}$$ h_{2},\ldots,h_{k-\mu}$.

Na początek rozważymy kilka szczególnych przypadków zagadnień brzegowych.

Zagadnienie Dirichleta dla równania Poissona

Rozważmy zagadnienie (ze stabilnym warunkiem brzegowym)
$\displaystyle -\Delta u=f$, dla $\displaystyle x\in\Omega$$\displaystyle u_{\vert\partial\Omega}<tex2html_comment_mark>2142 =g$. (12.16)

Niech $ v\in V=\left\{ u\in H^{1}\left( \Omega\right) :\,u_{\vert\partial\Omega}=0\right\} $. Przypuśćmy, że $ f$$ g\in C\left( \Omega\right)$$ u\in C^{2}\left( \Omega\right) $ jest klasycznym rozwiązaniem zagadnienia (12.16). Stosując wzór Greena otrzymujemy

$\displaystyle -<tex2html_comment_mark>2144 {\displaystyle\int\limits_{\Omega}} v\Delta udx$ $\displaystyle =<tex2html_comment_mark>2148 {\displaystyle\int\limits_{\Omega}} vfdx$  
$\displaystyle <tex2html_comment_mark>2152 {\displaystyle\sum\limits_{i=1}^{n}} ......_{\Omega}} \frac{\partial v}{\partial x_{i}}\frac{\partial u}{\partial x_{i}}dx$ $\displaystyle =<tex2html_comment_mark>2159 {\displaystyle\int\limits_{\Omega}} vfdx%%$ (12.17)

(porównaj wyprowadzenie wzoru (12.9)). Łatwo zauważyć, ze całki występujące po prawej stronie wzoru (12.17) są poprawnie określone dla $ u\in H^{1}\left( \Omega\right) $$ f\in L^{2}\left( \Omega\right) $.

Niech $ g$ będzie śladem pewnej funkcji $ w\in H^{1}\left(\Omega\right) $ i niech $ f\in L^{2}\left( \Omega\right) $. Przyjmujemy następującą definicję.
 

D e f i n i c j a

Funkcję $ u\in H^{1}\left( \Omega\right) $ nazywamy słabym rozwiązaniem zagadnienia (12.16) wtedy i tylko wtedy gdy

  1. $ u-w\in H^{1}\left( \Omega\right) $,
  2. dla każdej funkcji $ v\in V$ spełniona jest równość (12.17).

  3.  
U w a g a

Problem istnienia rozwiązania zagadnienia Dirichleta sprowadza się do tego, czy dana funkcja $ g$ jest śladem pewnej funkcji $ w\in H^{1}\left(\Omega\right) $. Jeśli tak jest, to pokażemy później, że wystarcza to do istnienia rozwiązania.

Zagadnienie Neumanna dla równania Poissona

Rozważmy zagadnienie (z niestabilnym warunkiem brzegowym)
$\displaystyle -\Delta u=f$, dla $\displaystyle x\in\Omega$$\displaystyle \frac{\partial u}{\partial\nu }_{\vert\partial\Omega}=h$. (12.18)

Niech $ v\in V=H^{1}\left( \Omega\right) $. Przypuśćmy, że $ f$,$ h\in C\left( \Omega\right) $$ u\in C^{2}\left( \Omega\right) $ jest klasycznym rozwiązaniem zagadnienia (12.18). Ponieważ

$\displaystyle \frac{\partial u}{\partial\nu}=%%{\displaystyle\sum\limits_{i=1}^{n}}\frac{\partial u}{\partial x_{i}}\nu_{i}$,
więc stosując, podobnie jak poprzednio, wzór Greena otrzymujemy.
$\displaystyle -<tex2html_comment_mark>2170 {\displaystyle\int\limits_{\Omega}} v\Delta udx$ $\displaystyle =-<tex2html_comment_mark>2174 {\displaystyle\int\limits_{\partial......{\partial x_{i}}\frac{\partial u}{\partial x_{i}<tex2html_comment_mark>2185 }dx$  
$\displaystyle <tex2html_comment_mark>2186 {\displaystyle\sum\limits_{i=1}^{n}} ......_{\Omega}} \frac{\partial v}{\partial x_{i}}\frac{\partial u}{\partial x_{i}}dx$ $\displaystyle =<tex2html_comment_mark>2193 {\displaystyle\int\limits_{\Omega}} vfdx+<tex2html_comment_mark>2197 {\displaystyle\int\limits_{\partial\Omega}} vhds$. (12.19)

Rezygnując z założenia o ciągłości danych funkcji $ f$ i$ h$ możemy sformułować definicję.
 
 

D e f i n i c j a

Niech $ h\in L^{2}\left( \partial\Omega\right) $$ f\in L^{2}\left( \Omega\right) $. Słabym rozwiązaniem zagadnienia (12.18) nazywamy taką funkcję $ u\in H^{1}\left( \Omega\right) $, że dla dowolnej funkcji $ v\in V$ spełniona jest równość (12.19).
 
 

U w a g a

Rozwiązania zagadnienia Neumanna nie można zdefiniować za pomocą założenia o istnieniu takiej funkcji $ w\in H^{1}\left(\Omega\right) $, że $ \frac{\partial w}{\partial\nu}_{\vert\partial\Omega}=h$, ponieważ funkcje z przestrzeni $ H^{1}\left(\Omega\right) $ nie wyznaczają śladów swoich pochodnych pierwszego rzędu na brzegu$ \partial\Omega$.

Zagadnienie Newtona dla równania Poissona

Rozważmy zagadnienie (z niestabilnym warunkiem brzegowym)
$\displaystyle -\Delta u=f$, dla $\displaystyle x\in\Omega$$\displaystyle \left( \frac{\partial u}{\partial\nu}+\sigma u\right) _{\vert\partial\Omega}=h$. (12.20)

Niech $ v\in V=H^{1}\left( \Omega\right) $. Przypuśćmy, że $ f$,$ h\in C\left( \Omega\right) $$ u\in C^{2}\left( \Omega\right) $ jest klasycznym rozwiązaniem zagadnienia (12.20). Ponieważ

$\displaystyle \frac{\partial u}{\partial\nu}=%%{\displaystyle\sum\limits_{i=1}^{n}}\frac{\partial u}{\partial x_{i}}\nu_{i}$,
więc
$\displaystyle <tex2html_comment_mark>2208 {\displaystyle\int\limits_{\Omega}} vfdx$ $\displaystyle =-<tex2html_comment_mark>2212 {\displaystyle\int\limits_{\Omega}}......\partial x_{i}}\frac{\partial u}{\partial x_{i}<tex2html_comment_mark>2227 }dx=$  
  $\displaystyle =<tex2html_comment_mark>2228 {\displaystyle\int\limits_{\partial\......{\partial x_{i}}\frac{\partial u}{\partial x_{i}}<tex2html_comment_mark>2243 dx$. (12.21)

Zapiszmy ostatnią równość w postaci

$\displaystyle A\left( v,u\right) +a\left( v,u\right) =<tex2html_comment_mark>22......dx+<tex2html_comment_mark>2249 {\displaystyle\int\limits_{\partial\Omega}} vhds$, (12.22)

gdzie

$\displaystyle A\left( v,u\right) =%%{\displaystyle\sum\limits_{i=1}^{n}}{\dis......_{\Omega}}\frac{\partial v}{\partial x_{i}}\frac{\partial u}{\partial x_{i}}dx$$\displaystyle a\left( v,u\right) =%%{\displaystyle\int\limits_{\partial\Omega}}\sigma uvds$.
Wyrażenie $ a\left( v,u\right) $ jest tzw. brzegową ciągłą formą dwuliniową określoną na $ H^{1}\left(\Omega\right) $ taką, że $ \left\vert a\left( v,u\right) \right\vert \leq C\Vertv\Vert_{1,2}\Vert u\Vert_{1,2}$.

Rezygnując z założenia o ciągłości danych funkcji $ f$ i$ h$ możemy sformułować definicję.
 

D e f i n i c j a

Niech $ h\in L^{2}\left( \partial\Omega\right) $$ \sigma\in C\left(\partial\Omega\right) $$ f\in L^{2}\left( \Omega\right) $. Słabym rozwiązaniem zagadnienia (12.20) nazywamy taką funkcję $ u\in H^{1}\left( \Omega\right) $, że dla dowolnej funkcji $ v\in V$ spełniona jest równość (12.22).

Definicja słabego rozwiązania zagadnienia brzegowego - przypadek ogólny

Rozważone powyżej przypadki zagadnień brzegowych prowadzą do sformułowania ogólnej definicji słabego rozwiązania zagadnienia brzegowego.

Rozważmy równanie

$\displaystyle Au=f$, dla $\displaystyle x\in\Omega$, (12.23)

gdzie $ A$ jest operatorem eliptycznym rzędu $ 2k$ postaci (12.1) z warunkami brzegowymi, wśród których jest $ \mu$ warunków stabilnych postaci

$\displaystyle B_{1}u=g_{1}$$\displaystyle B_{2}u=g_{2},\ldots,B_{\mu}u=g_{\mu}%%$ (12.24)

($ B_{1}$$ B_{2},\ldots,B_{\mu}$ są pewnymi operatorami różniczkowymi rzędu co najwyżej $ \left(k-1\right) $). Oprócz tego dane jest $ \left( k-\mu\right) $ warunków brzegowych niestabilnych, scharakteryzowanych przez funkcje $ h_{1}$$ h_{2},\ldots,h_{k-\mu}\inL^{2}\left( \partial\Omega\right) $.

Niech

$\displaystyle V=\left\{ v\in H^{k}\left( \Omega\right) :B_{1}v=0,\,B_{2}v=0,\ldots ,B_{\mu}v=0\text{ w sensie \'{s}ladu na }\partial\Omega\right\} \text{.}%%$ (12.25)

Niech $ A\left( v,u\right) =%%{\displaystyle\sum\limits_{\left\vert i\right\vert ,\le......t\vert \leq k}}{\displaystyle\int\limits_{\Omega}}a_{ij}D^{i}\varphi D^{j}udx$ oraz $ a\left( v,u\right) $ będzie brzegową ciągłą formą dwuliniową określoną na$ H^{k}\left( \Omega\right) $.
Niech $ w\in H^{k}\left(\Omega\right) $ będzie taką funkcją, że

$\displaystyle B_{1}w=g_{1}$,$\displaystyle B_{2}w=g_{2},\ldots,B_{\mu}w=g_{\mu}$ w sensie śladu na $\displaystyle \partial\Omega$. (12.26)

D e f i n i c j a (przypadek ogólny)

Mówimy, że $ u\in H^{k}\left( \Omega\right) $ jest słabym rozwiązaniem zagadnienia brzegowego określonego przez powyższe dane wtedy i tylko wtedy gdy $ u-w\in V$ oraz dla każdej funkcji $ v\in V$ zachodzi tożsamość

$\displaystyle A\left( v,u\right) +a\left( v,u\right) =<tex2html_comment_mark>22......mits_{\partial\Omega}} \frac{\partial^{t_{i}}v}{\partial\nu^{t_{i}}}h_{i}ds.%%$. (12.27)


nextuppreviouscontents
Next:Istnienie słabych rozwiązań zagadnieńUp:Rozwiązania uogólnione (słabe)Previous:Eliptyczne operatory różniczkowe rzędu parzystegoSpis rzeczy
Administrator 2003-03-17