nextuppreviouscontents
Next:Normy równoważne w przestrzeniachUp:Informacja o przestrzeniach SobolewaPrevious:Definicja przestrzeni SobolewaSpis rzeczy

Ślady funkcji z przestrzeni Sobolewa na powierzchniach

Niech $ \Omega\subset\mathbb{R}^{n}$$ S\subset\Omega$ będzie powierzchnią $ \left( n-1\right) $ wymiarową. Jeśli f jest funkcją, która w każdym punkcie$ x\in\Omega$ ma jednoznacznie określoną wartość, to wyznacza ona w sposób naturalny funkcję $ f_{\vert S}:=f\left( x\right) $ dla $ x\in S$.

Jeśli natomiast funkcja f jest określona prawie wszędzie (tzn. z dokładnością do zbiorów miary zero), wtedy jej wartość na powierzchni S nie jest już wyznaczona w tak naturalny sposób, ponieważ $ \left\vert S\right\vert =0$, gdzie $ \left\vert S\right\vert $ oznacza $ n-$wymiarową miarę Lebesgue'a powierzchni S. Oznacza to, że nie można prostym, naturalnym sposobem określić funkcji$ f_{\vert S}$ za pomocą rozważenia wyłącznie wartości tej funkcji w pewnych punktach.

Dla prostoty załóżmy teraz, że $ S=\overline{\Omega}\cap\left\{x_{n}=const\right\} $. Wówczas można udowodnić, że dla prawie wszystkich $ x_{n}$ funkcja f (określona prawie wszędzie na $ \Omega$) posiada wartość $ f_{\vert S}$ zdefiniowaną prawie wszędzie jako funkcję $ \left( n-1\right) $ zmiennych.

Wprowadzimy teraz bardziej sformalizowaną definicję śladu funkcji. Rozpoczniemy od przypadku funkcji f ciągłej na na$ \overline{\Omega}$.
 

D e f i n i c j a

Śladem funkcji $ f\in C\left( \overline{\Omega}\right) $ na $ \left( n-1\right) $ wymiarowej powierzchni $ S\subset\Omega$ nazywamy funkcję ciągłą na S, która prawie wszędzie pokrywa się z f. Ślad oznaczamy jako $ f_{\vert S}$.

Rozważmy teraz funkcje f z przestrzeni Sobolewa $ H^{1}\left(\Omega\right) $. Niech S będzie powierzchnią klasy$ C^{1}$. Niech$ S_{1}\subset S$ będzie częścią tej powierzchni reprezentowaną za pomocą przedstawienia

$\displaystyle x_{n}=\varphi\left( x^{\prime}\right)$$\displaystyle x^{\prime}=\left(x_{1},x_{2},\ldots,x_{n-1}\right)$$\displaystyle \varphi^{\prime}\in C^{1}\left(\overline{D}\right)$$\displaystyle D\subset\mathbb{R}^{n-1}$.
Załóżmy, że $ \Omega$ zawarty jest w kostce $ \left\{0<x_{i}<a\text{, \ dla }i=1,2,\ldots,n\right\} $. Załóżmy również chwilowo, że $ f\in C_{0}^{1}\left( \overline{\Omega}\right) $ (zbiór funkcji klasy $ C^{1}$ o nośniku zwartym). Wtedy
$\displaystyle f_{\vert S_{1}}\left( x\right) =f\left( x^{\prime},\varphi\left( ......tial f\left( x^{\prime},\xi_{n}\right) }{\partial\xi_{n}%%}d\xi_{n}\text{.}%%$
Na mocy nierówności (10.11) możemy napisać, że
$\displaystyle \left\vert f_{\vert S_{1}}\left( x\right) \right\vert ^{2}\leq\va......\prime},\xi_{n}\right) }{\partial\xi_{n}%%}\right\vert ^{2}d\xi_{n}\text{.}%%$
Mnożąc obustronnie powyższą nierówność przez$ \sqrt{1+\varphi_{x_{1}}^{2}+\ldots+\varphi_{x_{n-1}}^{2}}$ i całkując po D dostajemy
$\displaystyle \Vert f_{\vert S_{1}}\Vert_{L^{2}\left( S_{1}\right) }$ $\displaystyle =<tex2html_comment_mark>1890 {\displaystyle\int\limits_{S_{1}}} \left\vert f_{\vert S_{1}}\left( x\right) \right\vert ^{2}dS_{1}=$  
  $\displaystyle =<tex2html_comment_mark>1894 {\displaystyle\int\limits_{D}} \left......dots+\varphi_{x_{n-1}}^{2}}dx_{1}\ldots dx_{n-1}\leq C_{1}\Vert f\Vert_{1,2}%%$, (11.5)

gdzie $ C_{1}$ jest stałą, która nie zależy od funkcji f tylko od obszaru $ \Omega$ i powierzchni $ S_{1}$ ($ \Vert f\Vert_{1,2}$ oznacza normę w przestrzeni Sobolewa zdefiniowaną wzorem (11.1)).

Zakładając, że powierzchnia S składa się ze skończonej liczby powierzchni typu $ S_{1}$ reprezentowanych przez różne przedstawienia, można wnioskować, że zachodzi nierówność postaci

$\displaystyle \Vert f_{\vert S}\Vert_{L^{2}\left( S\right) }\leq C\Vert f\Vert_{1,2}<tex2html_comment_mark>1901%%$, (11.6)

gdzie C zależy wyłącznie od obszaru $ \Omega$ i powierzchni S. Przez aproksymację funkcji z przestrzeni $ C^{1}\left( \Omega\right) $ funkcjami z $ C_{0}^{1}\left( \Omega\right) $ łatwo pokazać, że powyższa nierówność zachodzi dla dowolnych funkcji $ f\inC^{1}\left( \overline{\Omega}\right) $.

Przypuśćmy teraz, że $ f\in H^{1}\left( \Omega\right) $. Wynika stąd, że istnieje ciąg $ \left( f_{n}\right) $ funkcji klasy$ C^{1}\left( \overline{\Omega}\right) $ taki, że $ f_{n}\rightarrow f$ w normie $ H^{1}\left(\Omega\right) $. Z nierówności (11.6) wynika, że

$\displaystyle \Vert f_{n\vert S}-f_{m\vert S}\Vert_{L^{2}\left( S\right) }\leq C\Vert f_{n}%%-f_{m}\Vert_{1,2}$,
zatem ciąg śladów funkcji ciągłych $ \left( f_{n\vert S}\right)$ jest ciągiem Cauchy'ego w $ L^{2}\left( S\right) $. Z zupełności przestrzeni $ L^{2}\left( S\right) $ wnioskujemy, ze istnieje funkcja$ f_{\vert S}\in L^{2}\left( S\right) $ będąca granicą tego ciągu, tzn.
$\displaystyle f_{\vert S}=\lim\limits_{n\rightarrow\infty}f_{n\vert S}$. (11.7)

D e f i n i c j a

Funkcję $ f_{\vert S}$ określoną równością (11.7) nazywamy śladem funkcji $ f\in H^{1}\left( \Omega\right) $ na $ \left( n-1\right) $ wymiarowej powierzchni S.

U w a g a

Można pokazać, że ślad funkcji z przestrzeni $ H^{1}\left(\Omega\right) $ jest wyznaczony jednoznacznie. Za pomocą odpowiedniego przejścia granicznego możemy wywnioskować, że nierówność (11.6) zachodzi dla wszystkich funkcji $ f\in H^{1}\left( \Omega\right) $, gdzie $ f_{\vert S}$ oznacza ślad funkcji f na powierzchni S.
 

Poprzednie rozważania można sformułować w postaci następującego twierdzenia.
 

T w i e r d z e n i e

Niech $ S\subset\Omega$ będzie $ \left( n-1\right) $ wymiarową powierzchnią klasy $ C^{1}$. Wówczas dowolna funkcja f z przestrzeni$ H^{1}\left(\Omega\right) $ ma jednoznacznie określony ślad$ f_{\vert S}$ na powierzchni S. Funkcja $ f_{\vert S}$ należy do przestrzeni$ L^{2}\left( S\right) $ i spełnia nierówność (11.6).

U w a g a   1

Analogicznie do poprzednich rozważań można pokazać, że jeśli $ \alpha$ jest wielowskaźnikiem postaci $ \alpha=\left(\alpha_{1},\alpha_{2},\ldots,\alpha_{n}\right) $ oraz $ \left\vert \alpha\right\vert=a_{1}+\alpha_{2}+\ldots+\alpha_{n}$, to każda funkcja $ f\in H^{\left\vert\alpha\right\vert +1}\left( \Omega\right) $ wyznacza jednoznacznie ślad pochodnej $ D^{a}f_{\vert S}$ na powierzchni S, przy czym zachodzi nierówność

$\displaystyle \Vert D^{\alpha}f_{\vert S}\Vert_{L^{2}\left( S\right) }\leq C\Vert f\Vert_{\left\vert \alpha\right\vert +1,2}$. (11.8)

Oznacza to, że funkcje z przestrzeni $ H^{k}\left( \Omega\right) $ wyznaczają na powierzchni S ślady pochodnych do rzędu $ \left(k-1\right) $ włącznie.

U w a g a   2

Poprzednie twierdzenia mówią, że każda funkcja z przestrzeni$ H^{1}\left(\Omega\right) $ wyznacza swój ślad na powierzchni S i ślad ten należy do przestrzeni $ L^{2}\left( S\right) $. Powstaje pytanie, czy każda funkcja $ v\in L^{2}\left( S\right) $ jest śladem pewnej funkcji z $ H^{1}\left(\Omega\right) $. Odpowiedź na to pytanie jest negatywna. Już dla n=2 można podać przykład funkcji z przestrzeni $ L^{2}\left( S\right) $, gdzie S jest okręgiem jednostkowym, która nie jest śladem żadnej funkcji z $ H^{1}\left(\Omega\right) $$ \Omega$ - koło jednostkowe. Można natomiast pokazać, że zbiór śladów funkcji z $ H^{1}\left(\Omega\right) $ jest gęsty w $ L^{2}\left( S\right) $.


Dla badania rozwiązalności pewnych zagadnień brzegowych dla równań różniczkowych cząstkowych duże znaczenie mają następujące dwa twierdzenia dotyczące zachowania się funkcji z przestrzeni Sobolewa.

T w i e r d z e n i e

Dowolny zbiór ograniczony w przestrzeni $ H^{1}\left(\Omega\right) $ jest prezwarty w przestrzeni $ L^{2}\left(\Omega\right) $ (tzn. każdy ciąg funkcji $ \left( f_{n}\right) $, których normy $ \Vert f_{n}%%\Vert_{1,2}$ są wspólnie ograniczone przez pewną stałą zawiera podciąg zbieżny w przestrzeni $ L^{2}\left(\Omega\right) $).

Dowód twierdzenia polega na wykorzystaniu charakteryzacji zbiorów prezwartych w$ L^{2}\left(\Omega\right) $, której nie będziemy w tym miejscu omawiać.

T w i e r d z e n i e

Jeśli pewien zbiór funkcji jest ograniczony w przestrzeni$ H^{1}\left(\Omega\right) $, wtedy zbiór ich śladów na $ \left( n-1\right) $ wymiarowej powierzchni S klasy $ C^{1}$ jest prezwarty w przestrzeni $ L^{2}\left( S\right) $.

Dla dowodu twierdzenia wystarczy pokazać, że istnieją stałe$ C_{1}$$ C_{2}$ takie, że dla dowolnej liczby $ \delta>0$ i dowolnej funkcji $ f\in H^{1}\left( \Omega\right) $ zachodzi nierówność

$\displaystyle \Vert f_{\vert S}\Vert_{L^{2}\left( S\right) }^{2}\leq\frac{C_{1}......a\right) }^{2}+C_{2}\delta\Vert f\Vert_{1,2}<tex2html_comment_mark>1931 ^{2}%%$ (11.9)

i następnie skorzystać z poprzedniego twierdzenia.


nextuppreviouscontents
Next:Normy równoważne w przestrzeniachUp:Informacja o przestrzeniach SobolewaPrevious:Definicja przestrzeni SobolewaSpis rzeczy
Administrator 2003-03-07