nextuppreviouscontents
Next:ZadaniaUp:Informacja o przestrzeniach HilbertaPrevious:Układy ortonormalne w przestrzeniachSpis rzeczy

Subsections


Szeregi Fouriera względem układów ortonormalnych

Załóżmy teraz, że dane jest rozwinięcie elementu $ x$ z pewnej przestrzeni Hilberta $ X$ na szereg w postaci
$\displaystyle x=<tex2html_comment_mark>1763 {\displaystyle\sum\limits_{k=1}^{+\infty}} \alpha_{k}e_{k}$, (10.17)

gdzie $ \left( e_{k}\right) $ jest układem ortonormalnym w $ X$.

Mnożąc obie strony równości (10.17) skalarnie przez $ e_{n}$ i korzystając z ortonormalności układu $ \left( e_{k}\right) $ otrzymujemy, że

$\displaystyle \alpha_{n}=\left( x,e_{n}\right)$. (10.18)

D e f i n i c j a
Liczby $ \alpha_{n}=\left( x,e_{n}\right) $ określone wzorem (10.18) nazywamy współczynnikami Fouriera elementu $ x$ względem układu ortonormalnego $ \left( e_{n}\right) $, a szereg $ %%{\displaystyle\sum\limits_{k=1}^{+\infty}}\left( x,e_{k}\right) e_{k}$ nazywamy szeregiem Fouriera elementu$ x$ względem tego układu.
 

T w i e r d z e n i e
Jeśli $ \left( e_{k}\right) $ jest układem ortonormalnym w przestrzeni Hilberta $ X$, to dla każdego $ x\in X$ szereg $ %%{\displaystyle\sum\limits_{k=1}^{+\infty}}\left\vert \left( x,e_{k}\right) \right\vert ^{2}$ jest zbieżny i zachodzi nierówność

$\displaystyle <tex2html_comment_mark>1777 {\displaystyle\sum\limits_{k=1}^{+\infty}} \left\vert \left( x,e_{k}\right) \right\vert ^{2}\leq\Vert x\Vert^{2}$ (tzw. nierówność Bessela), (10.19)

która staje się równością wtedy i tylko wtedy, gdy $ x=%%{\displaystyle\sum\limits_{k=1}^{+\infty}}\left( x,e_{k}\right) e_{k}$, tzn. gdy $ x$ jest równy sumie swojego szeregu Fouriera.

T w i e r d z e n i e

Jeśli $ \left( e_{k}\right) $ jest układem ortonormalnym w przestrzeni Hilberta $ X$, to dla każdego $ x\in X$ i dowolnych stałych $ \alpha_{1},\alpha_{2},\ldots,\alpha_{n}$ zachodzi nierówność

$\displaystyle \Vert x-<tex2html_comment_mark>1790 {\displaystyle\sum\limits_{k=......tml_comment_mark>1794 {\displaystyle\sum\limits_{k=1}^{n}} \alpha_{k}e_{k}\Vert$, (10.20)

która oznacza, że $ n-$ta suma częściowa szeregu Fouriera elementu $ x$ jest najlepszym możliwym przybliżeniem tego elementu w podprzestrzeni $ \operatorname*{lin}\left( e_{1},e_{2},\ldots,e_{n}\right) $.

Dowód wynika z faktu, że $ %%{\displaystyle\sum\limits_{k=1}^{n}}\left( x,e_{k}\right) e_{k}$ jest rzutem ortogonalnym elementu $ x$ na$ \operatorname*{lin}\left( e_{1},e_{2},\ldots,e_{n}\right) $.

Następne twierdzenie precyzuje warunki rozwijalności dowolnego elementu przestrzeni Hilberta $ X$ na szereg Fouriera względem układu ortonormalnego $ \left( e_{k}\right) $.

T w i e r d z e n i e

Niech $ \left( e_{k}\right) $ będzie układem ortonormalnym w przestrzeni Hilberta $ X$. Wówczas każdy element $ x$ jest sumą swojego szeregu Fouriera (10.17) wtedy i tylko wtedy, gdy układ$ \left( e_{k}\right) $ generuje całą przestrzeń $ X$.

Trygonometryczne szeregi Fouriera

Rozważmy przestrzeń Hilberta $ X=L^{2}\left( \left[ -l;l\right]\right) $$ l>0$. Można udowodnić, że układ funkcji
$\displaystyle \frac{1}{\sqrt{2l}},$$\displaystyle \frac{1}{\sqrt{l}}\cos\frac{k\pi x}{l}$$\displaystyle \frac{1}{\sqrt{l}}\sin\frac{k\pi x}{l}$ dla $\displaystyle k=1,2,\ldots%%$ (10.21)

jest układem ortonormalnym w $ X$, generującym całą przestrzeń (por. przykład 2 i wzory (10.16)).

Jeśli $ f\in L^{2}\left( \left[ -l;l\right] \right) $, to na mocy poprzedniego twierdzenia możemy napisać, że

$\displaystyle f\left( x\right) =\frac{1}{2}a_{0}+<tex2html_comment_mark>1812 {\......1}^{+\infty}} \left( a_{k}\cos\frac{k\pi x}{l}+b_{k}\sin\frac{k\pi x}{l}\right)$, (10.22)

gdzie

$\displaystyle =\frac{1}{l}<tex2html_comment_mark>1817 {\displaystyle\int\limits_{-l}^{l}} f\left( t\right) \cos\frac{k\pi t}{l}dt$ dla $\displaystyle k=0,1,2,\ldots ,$ (10.23)
$\displaystyle =\frac{1}{l}<tex2html_comment_mark>1821 {\displaystyle\int\limits_{-l}^{l}} f\left( t\right) \sin\frac{k\pi t}{l}dt$ dla $\displaystyle k=1,2,\ldots .%%$ (10.24)

Zbieżność szeregu (10.22) w przestrzeni $ L^{2}\left(\left[ -l;l\right] \right) $ nie oznacza zbieżności w każdym punkcie $ x\in\left[ -l;l\right] $. Zgodnie z definicją normy, zbieżność w przestrzeni $ L^{2}\left(\left[ -l;l\right] \right) $ oznacza tylko, że

$\displaystyle \lim\limits_{n\rightarrow\infty}<tex2html_comment_mark>1826 {\dis......a_{k}\cos\frac{k\pi x}{l}+b_{k}\sin\frac{k\pi x}{l}\right) \right\vert ^{2}dx=0$. (10.25)

W celu zagwarantowania zbieżności punktowej, należy założyć o funkcji danej pewne dodatkowe warunki.

Zbieżność punktowa trygonometrycznych szeregów Fouriera

Załóżmy, że dana jest funkcja rzeczywista $ f\left( x\right) $ określona na przedziale $ \left[ -l;l\right] .$ Przyjmujemy następującą definicję.

D e f i n i c j a

Mówimy, że funkcja $ f\left( x\right) $ spełnia w przedziale $ \left[-l;l\right] $warunki Dirichleta wtedy i tylko wtedy, gdy:

$ 1^{\circ}$
$ f\left( x\right) $ jest przedziałami monotoniczna;
$ 2^{\circ}$
w każdym punkcie $ x_{0}\in\left[ -l;l\right] $, w którym funkcja nie jest ciągła spełniony jest warunek
$\displaystyle f\left( x_{0}\right) =\frac{1}{2}\left( f\left( x_{0}^{+}\right)+f\left( x_{0}^{-}\right) \right)$,
gdzie $ f\left( x_{0}^{+}\right) $$ f\left( x_{0}^{-}\right) $ oznaczają odpowiednio granicę prawo i lewostronną funkcji $ f\left( x\right) $ w punkcie $ x_{0}$;
$ 3^{\circ}$
na końcach przedziału spełnione są warunki
$\displaystyle f\left( -l\right) =f\left( l\right) =\frac{1}{2}\left( f\left(-l^{+}\right) +f\left( l^{-}\right) \right)$.
T w i e r d z e n i e (Dirichleta)

Jeżeli funkcja $ f\left( x\right) $ spełnia w przedziale $ \left[-l;l\right] $ warunki Dirichleta, to w każdym punkcie tego przedziału jest ona sumą swojego szeregu Fouriera (10.22).


nextuppreviouscontents
Next:ZadaniaUp:Informacja o przestrzeniach HilbertaPrevious:Układy ortonormalne w przestrzeniachSpis rzeczy
Administrator 2003-03-01