nextuppreviouscontents
Next:Układy ortonormalne w przestrzeniachUp:Informacja o przestrzeniach HilbertaPrevious:Przykłady przestrzeni HilbertaSpis rzeczy

Ortogonalność, twierdzenie o rzucie ortogonalnym

Niech $ X$ będzie przestrzenią unitarną.

D e f i n i c j a

Elementy $ x,y\in X$ortogonalne wtedy i tylko wtedy, gdy$ \left( x,y\right) =0$ (oznaczamy $ x\perp y$).

U w a g a

Jeśli $ x\perp y$, to

$\displaystyle \Vert x+y\Vert^{2}=\Vert x\Vert^{2}+\Vert y\Vert^{2}$ (tw. Pitagorasa). (10.12)

Z definicji normy i ortgonalności elementów $ x$$ y$ wynika, że

$\displaystyle \Vert x+y\Vert^{2}$ $\displaystyle =\left( x+y,x+y\right) =\left( x,x\right) +\left( x,y\right) +\left( y,x\right) +\left( y,y\right) =$  
  $\displaystyle =\left( x,x\right) +\left( y,y\right) =\Vert x\Vert^{2}+\Vert y\Vert ^{2}$.  

Niech $ X_{0}\subset X$ będzie podprzestrzenią liniową $ X$.

D e f i n i c j a

Mówimy, że element $ x\in X$ jest ortogonalny do podprzestrzeni$ X_{0}$ (oznaczamy $ x\perp X_{0}$) wtedy i tylko wtedy, gdy dla każdego elementu $ y\in X_{0}$ zachodzi $ x\perp y$.

T w i e r d z e n i e (o rzucie ortogonalnym)

Niech $ X_{0}$ będzie podprzestrzenią liniową domkniętą przestrzeni Hilberta $ X$. Wtedy każdy element $ x\in X$ da się przedstawić w postaci

$\displaystyle x=x_{0}+z$, gdzie $\displaystyle x_{0}\in X_{0}$$\displaystyle z\perp X_{0}%%$ (10.13)
przy czym rozkład ten jest jednoznaczny.

Element $ x_{0}$ nazywa się rzutem ortogonalnym elementu $ x$ na podprzestrzeń $ X_{0}$.

Można udowodnić, że z twierdzenia o rzucie ortogonalnym wynika następujący wniosek.

T w i e r d z e n i e

Niech $ X_{0}\subset X$ będzie podprzestrzenią liniową domkniętą przestrzeni Hilberta $ X$. Jeżeli $ x_{0}$ jest rzutem ortogonalnym elementu $ x$ na $ X_{0}$, to

$\displaystyle \Vert x-x_{0}\Vert\leq\Vert x-y\Vert%%$ (10.14)
dla każdego $ y\in X_{0}$. Powyższa nierówność staje się równością wtedy i tylko wtedy, gdy $ y=x_{0}$.

D e f i n i c j a

Mówimy, że ciąg $ \left( a_{n}\right) $ elementów przestrzeni Hilberta $ X$generuje przestrzeń$ X$ wtedy i tylko wtedy, gdy zbiór wszystkich kombinacji liniowych elementów $ a_{1},a_{2}%%,\ldots,a_{n}$ jest gęsty w $ X$ (tzn. każdy element przestrzeni $ X$ może być przybliżony z dowolną dokładnością przez kombinację liniową elementów $ a_{1},a_{2},\ldots,a_{n}$.)

T w i e r d z e n i e

Ciąg $ \left( a_{n}\right) $ elementów przestrzeni Hilberta $ X$ generuje przestrzeń $ X$ wtedy i tylko wtedy, gdy jedynym elementem ortogonalnym do wszystkich elementów $ a_{n}$ jest $ x=0.$


nextuppreviouscontents
Next:Układy ortonormalne w przestrzeniachUp:Informacja o przestrzeniach HilbertaPrevious:Przykłady przestrzeni HilbertaSpis rzeczy
Administrator 2003-03-01