nextuppreviouscontents
Next:Zagadnienie Cauchy'ego dla równaniaUp:Pojęcia podstawowePrevious:Klasyfikacja prawie-liniowych r.r.cz. IISpis rzeczy

Uwagi o klasyfikacji liniowych r.r.cz. II rzędu dla n$ >$2

Dla prostoty rozważmy przypadek równania liniowego o współczynnikach rzeczywistych postaci
$\displaystyle <tex2html_comment_mark>74 {\displaystyle\sum\limits_{i,j=1}^{n}} ......html_comment_mark>78 {\displaystyle\sum\limits_{i=1}^{n}} b_{i}u_{x_{i}}+cu+f=0$, ($\displaystyle a_{i,j}=a_{j,i}$)$\displaystyle %%$ (1.12)

gdzie współczynniki $ a$$ b$$ c$$ f$ zależą od $ x_{1}%%,x_{2},\ldots,x_{n}$.
 
 

Z równaniem tym związana jest forma kwadratowa zmiennych $ y_{1}%%,y_{2},\ldots,y_{n}$

$\displaystyle <tex2html_comment_mark>86 {\displaystyle\sum\limits_{i,j=1}^{n}} \overset{\circ}{a}_{i,j}y_{i}y_{j}$$\displaystyle %%$ (1.13)

gdzie $ \overset{\circ}{a}_{i,j}$oznacza wartość współczynnika$ a_{i,j}$ w pewnym punkcie $ P\left( \overset{\circ}{x}_{1},\overset{\circ}%%{x}_{2},\ldots,\overset{\circ}{x}_{n}\right) $. Macierz $ \left[\overset{\circ}{a}_{i,j}\right] $ formy (1.13) możemy sprowadzić do postaci kanonicznej, w której na przekątnej mogą znajdować się tylko liczby $ 1$$ -1$ lub 0, zaś wszystkie elementy poza przekątną są równe zero. Zgodnie z twierdzeniem o bezwładności form kwadratowych liczba współczynników dodatnich, ujemnych i równych zeru jest niezmiennicza względem przekształcenia liniowego sprowadzającego formę (1.13) do postaci kanonicznej (zauważmy, że postać kanoniczna formy kwadratowej nie jest jednoznacznie wyznaczona).

Niech $ \overline{a}_{i,j}$ oznaczają współczynniki formy (1.13) w postaci kanonicznej. W zależności od zachowania się współczynników $ \overline{a}_{i,i}$ wprowadzamy definicję typu równania (1.12).

D e f i n i c j a

Mówimy, że równanie (1.12) jest w punkcie $ P\left(\overset{\circ}{x}_{1},\overset{\circ}{x}_{2},\ldots,\overset{\circ}{x}%%_{n}\right) $ typu

- eliptycznego, jeżeli wszystkie współczynniki$ \overline{a}_{i,i}$ dla $ i=1,2,\ldots,n$ mają ten sam znak;
- hiperbolicznego, jeżeli $ n-1$ współczynników$ \overline{a}_{i,i}$ ma ten sam znak, zaś pozostały współczynnik ma znak przeciwny;
- ultrahiperbolicznego, jeżeli wśród współczynników $ \overline{a}_{i,i}$ jest $ m$ współczynników jednego znaku ($ m>1$), a $ n-m$ współczynników ma znak przeciwny;
- parabolicznego, jeżeli chociaż jeden ze współczynników $ \overline{a}_{i,i}$ jest równy zeru.
T w i e r d z e n i e

W zależności od typu równania w punkcie $ P\left( \overset{\circ}{x}_{1},\overset{\circ}{x}_{2},\ldots,\overset{\circ}{x}_{n}\right) $ można je sprowadzić w tym punkcie do jednej z następujących postaci kanonicznych:

$ u_{x_{1}x_{1}}+u_{x_{2}x_{2}}+\ldots+u_{x_{n}x_{n}}+\Phi=0$;            (typ eliptyczny)
$ u_{x_{1}x_{1}}=%%{\displaystyle\sum\limits_{i=2}^{n}}u_{x_{i}x_{i}}+\Phi=0$;                                (typ hiperboliczny)
$ %%{\displaystyle\sum\limits_{i=1}^{m}}u_{x_{i}x_{i}}=%%{\displaystyle\sum\limits_{i=m+1}^{n}}u_{x_{i}x_{i}}+\Phi=0$ ($ m>1$);      (typ ultrahiperboliczny)
$ %%{\displaystyle\sum\limits_{i=1}^{n-m}}\left( \pm u_{x_{i}x_{i}}\right) +\Phi=0$ ($ m\geq1$).                      (typ paraboliczny)

nextuppreviouscontents
Next:Zagadnienie Cauchy'ego dla równaniaUp:Pojęcia podstawowePrevious:Klasyfikacja prawie-liniowych r.r.cz. IISpis rzeczy
Administrator 2003-02-13