nextuppreviouscontents
Next:ZadaniaUp:Dystrybucje, wiadomości wstępne (II)Previous:Splot dystrybucji z przestrzeniSpis rzeczy

Subsections


Przestrzeń dystrybucji temperowanych

D e f i n i c j a

Przestrzenią funkcji szybkomalejących nazywamy zbiór funkcji klasy$ C^{\infty}$ spełniających dla $ \left\vert t\right\vert\rightarrow\infty$, dowolnych n, k naturalnych, nierówności

$\displaystyle \left\vert t^{n}\varphi^{\left( k\right) }\right\vert \leq c_{n,k}%%$ (9.7)

dla pewnych stałych $ c_{n,k}$ (zależnych tylko od n i k). Przestrzeń funkcji szybkomalejących oznaczamy symbolem $ \Phi$.

Powyższy warunek oznacza, że dowolna pochodna funkcji  dąży do zera w nieskończoności szybciej niż dowolna potęga $ \frac{1}{\left\vert t\right\vert }$.

U w a g a

Zachodzi oczywista inkluzja $ D\subset\Phi$, bowiem każda funkcja o nośniku zwartym jest szybkomalejąca. Co więcej, rozważając przykład funkcji $ \varphi\left( t\right) =e^{-t^{2}}\in\Phi$ łatwo zauważyć, że $ \varphi\notin D$, zatem $ D\varsubsetneq\Phi$.

D e f i n i c j a

Mówimy, że ciąg funkcji $ \varphi_{n}\in\Phi$ zbiega do $ \varphi\in\Phi$ wtedy i tylko wtedy gdy $ \forall m,k\in N$$ \Rightarrow$$ t^{m}\varphi_{n}^{\left( k\right) }\rightrightarrows t^{m}\varphi^{\left( k\right) }$ (zb. jednostajna)

D e f i n i c j a

Dystrybucją wolnorosnącą (temperowaną) nazywamy funkcjonał liniowy i ciągły na przestrzeni $ \Phi$. Zbiór dytrybucji wolnorosnących oznaczamy $ \Phi^{\prime}$.
 

U w a g a

Oczywiście jeżeli $ f\in\Phi^{\prime}$, to $ f\in D^{\prime}$, zatem$ \Phi^{\prime}\subset D^{\prime}$. Rozważając przykład dystrybucji określonej wzorem

$\displaystyle f=<tex2html_comment_mark>1364 {\displaystyle\sum\limits_{n=1}^{+\infty}} e^{n^{2}}\delta\left( t-n\right)$    tzn $\displaystyle \left\langle f\vert\varphi\right\rangle =<tex2html_comment_mark>1368 {\displaystyle\sum\limits_{n=1}^{+\infty}} e^{n^{2}}\varphi\left( n\right)%%$ (9.8)

widać, że jest ona poprawnie zdefiniowana dla $ \varphi\in D$ (odpowiednia suma jest skończona, bowiem nośnik  jest zwarty), natomiast nie jest określona np. dla $ \varphi\left( t\right) =e^{-t^{2}}\in\Phi$ (otrzymujemy nieskończony szereg rozbieżny $ \sum1$). W takim razie $ \Phi^{\prime}\varsubsetneq D^{\prime}$.

Przyjęcie powyższej definicji dystrybucji temperowanej jest uzasadnione tym, że w przypadku funkcji klasycznych (dystrybucji regularnych) dla uzyskania zbieżności całki postaci

$\displaystyle %%{\displaystyle\int\limits_{-\infty}^{+\infty}}f\left( t\right) \varphi\left( t\right) dt$,
gdzie $ \varphi\in\Phi$ należy np. założyć, że dla pewnego$ N$ zachodzi warunek $ \lim\limits_{\left\vert t\right\vert \rightarrow\infty}\left\vertt\right\vert ^{-N}f\left( t\right) =0$. Funkcje takie nazywamy wolnorosnącymi. Każda wolnorosnąca funkcja wyznacza dystrybucję wolnorosnącą.

Transformata Fouriera dystrybucji temperowanych

W teorii przekształcenia Fouriera dowodzi się następującego twierdzenia.
 

T w i e r d z e n i e (równość Parsevala)

Niech $ g_{1}$$ g_{2}$ będą bezwzględnie całkowalne na $ R$. Niech $ G_{1}=\Im g_{1}$$ G_{2}=\Im g_{2}$. Wówczas zachodzi równość

$\displaystyle <tex2html_comment_mark>1382 {\displaystyle\int\limits_{-\infty}^{......nfty}^{+\infty}} G_{1}\left( \omega\right) g_{2}\left( \omega\right) d\omega%%$ (9.9)

 

Przekształcając lewą stronę wzoru (9.9) otrzymujemy

$\displaystyle <tex2html_comment_mark>1391 {\displaystyle\int\limits_{-\infty}^{+\infty}} g_{1}\left( u\right) G_{2}\left( u\right) du$ $\displaystyle =<tex2html_comment_mark>1395 {\displaystyle\int\limits_{-\infty}^......fty}^{+\infty}} g_{1}\left( u\right) g_{2}\left( \omega\right) e^{-iu\omega}du=$  
  $\displaystyle =<tex2html_comment_mark>1411 {\displaystyle\int\limits_{-\infty}^......-\infty}^{+\infty}} G_{1}\left( \omega\right) g_{2}\left( \omega\right) d\omega$  

co kończy dowód.
 

Opierając się na powyższym twierdzeniu obowiązującym dla funkcji klasycznych (dystrybucji regularnych) wprowadzamy definicję transformaty Fouriera dystrybucji temperowanych.
 

D e f i n i c j a

Dla $ f\in\Phi^{\prime}$ określamy

$\displaystyle \left\langle \Im f\vert\varphi\right\rangle =\left\langle f\vert\Im\varphi \right\rangle%%$ (9.10)

dla $ \varphi\in\Phi^{\prime}$.

Następujące dwa twierdzenia uzasadniają poprawność przyjętej definicji.
 

T w i e r d z e n i e

Jeśli $ \varphi\in\Phi$, to $ F=\Im\varphi\in\Phi$. Ponadto $ \Im:\Phi\rightarrow\Phi$ jest ciągła.
 

Dla dowodu zauważmy, że jeśli $ \varphi\in\Phi$, to  jest całkowalna na $ R$, zatem $ F=\Im\varphi$ istnieje. Ze wzorów na transformatę Fouriera funkcji całkowalnych wynika, że o ile$ t^{k}\varphi\left( t\right) $ jest całkowalna (a tak jest dla funkcji$ \varphi\in\Phi$), to istnieje pochodna $ F^{\left( k\right) }$ i zachodzi

$\displaystyle F^{\left( k\right) }\left( \omega\right) =%%{\displaystyle\int\l......nfty}^{+\infty}}\left( -it\right) ^{k}e^{-i\omega t}\varphi\left( t\right) dt$
Łatwo zauważyć, że stosując m-krotnie wzór na całkowanie przez części otrzymujemy
$\displaystyle \left\vert \left( i\omega\right) ^{m}F^{\left( k\right) }\left(\...... \left( -it\right) ^{k}\varphi\left(t\right) \right] \right\vert dt\leq Const$
Istnienie stałej $ Const$ wynika z definicji przestrzeni $ \Phi$, której elementem jest . Oznacza to, że $ F=\Im\varphi$ jest także funkcją szybkomalejącą. Ciągłość $ \Im$ jako odwzorowania liniowego wynika z ciągłości w zerze.
 

T w i e r d z e n i e

Jeśli $ f\in\Phi^{\prime}$, to jej transformata Fouriera $ \Im f\in\Phi^{\prime}$.
 

Wystarczy wykazać, że $ \Im f$ jest liniowa i ciągła. Liniowość jest oczywista - wynika wprost z przyjętej definicji. Ciągłość wynika z ciągłości transformaty Fouriera dla funkcji szybkomalejących i ciągłości $ f$, ponieważ o ile$ \varphi_{n}\rightarrow0$$ \Phi$, to

$\displaystyle \left\langle \Im f\vert\varphi_{n}\right\rangle =\left\langle f\vert\Im\varphi_{n}\right\rangle \rightarrow\left\langle f\vert\right\rangle =0$
co kończy dowód.

Najważniejsze własności i przykłady transformat Fouriera

Niech $ F=\Im f$ dla $ f\in\Phi^{\prime}$. Wówczas można sformułować następujące własności - analogiczne do wzorów z teorii klasycznej.
 1. $ \Im\left[ \left( -it\right) ^{k}f\left( t\right) \right]=F^{\left( k\right) }\left( \omega\right) $.

 2. Istotnie, korzystając z definicji transformaty i definicji mnożenia dystrybucji przez funkcje gładkie otrzymujemy dla k=1 (a potem dalej stosujemy indukcję)
  $\displaystyle \left\langle F^{\prime}\vert\varphi\right\rangle$ =$\displaystyle =\left\langle F\vert-\varphi ^{\prime}\right\rangle =\left\langle......fty}} e^{-i\omega t}\varphi^{\prime}\left( \omega\right) d\omega\right\rangle =$ (całk. przez części)  
    $\displaystyle =\left\langle f\vert-it{\displaystyle\int\limits_{-\infty}^{+\inf......e =\left\langle \Im\left[ -itf\left( t\right) \right] \vert\varphi\right\rangle$  

  zatem $ \Im\left[ -tf\left( t\right) \right] =F^{\prime}$.

 3. $ \Im\left[ D^{k}f\right] =\left( i\omega\right) ^{k}F\left(\omega\right) $ - dowód podobnie jak w poprzednim przypadku.

 4.  
  $\displaystyle \left\langle \Im D^{k}f\vert\varphi\right\rangle$ $\displaystyle =\left\langle D^{k}<tex2html_comment_mark>1455 f\vert\Im\varphi\r......t\Im\left[ \left( -it\right) ^{k}\varphi\left( t\right) \right] \right\rangle =$  
    $\displaystyle =\left\langle \Im f\vert\left( it\right) ^{k}\varphi\left( t\righ......\left( it\right) ^{k}F\left( t\right) \vert\varphi\left( t\right) \right\rangle$.  
 5. $ \Im\left[ f\left( t-\tau\right) \right] \left( \omega\right)=e^{-i\omega\tau}F\left( \omega\right) $ - analogicznie z definicji operatora przesunięcia $ \tau_{b}$.
 6. Niech $ f=\delta^{\left( k\right) }\left( t-\tau\right) $. Wówczas

 7.  
  $\displaystyle \left\langle \Im\delta^{\left( k\right) }\left( t-\tau\right) \vert\varphi\right\rangle$ $\displaystyle =\left\langle \delta^{\left( k\right) }\left( t-\tau\right) \vert...... -1\right) ^{k}\left( \Im\varphi\right) ^{\left( k\right) }\left( \tau\right) =$  
    $\displaystyle =\left( -1\right) ^{k}\Im\left[ \left( -it\right) ^{k}\varphi\left( t\right) \right] \left( \tau\right) =$  
    $\displaystyle =<tex2html_comment_mark>1458 {\displaystyle\int\limits_{-\infty}^......angle \left( it\right) ^{k}e^{-it\tau}\vert\varphi\left( t\right) \right\rangle$, zatem  
  $\displaystyle \Im\delta^{\left( k\right) }\left( t-\tau\right)$ $\displaystyle =\left( it\right) ^{k}e^{-it\tau}$.  

  Wynika stąd, że w szczególności

  $\displaystyle \Im\delta=1$$\displaystyle \Im\delta\left( t-\tau\right) =e^{-i\omega\tau}$$\displaystyle \Im\delta^{\left( k\right) }=\left( it\right) ^{k}$.
 8. Jeśli $ f\left( t\right) =1$, to $ \Im\left[ 1\right] =2\pi\delta$, ponieważ
 9. $\displaystyle \left\langle \Im\left[ 1\right] \vert\varphi\right\rangle =\left\......dt=2\pi\varphi\left( 0\right)=\left\langle 2\pi\delta\vert\varphi\right\rangle$.
 10. $ \Im\left[ e^{-it\tau}\right] =2\pi\delta\left( \omega+\tau\right) $ - dowód analogiczny jak w przypadku poprzednim, gdyż

 11.  
  $\displaystyle \left\langle \Im\left[ e^{-it\tau}\right] \vert\varphi\right\rangle$ $\displaystyle =\left\langle e^{-it\tau}\vert\Im\varphi\right\rangle =<tex2html_......it\omega}\varphi\left( \omega\right) d\omega}}=2\pi\varphi\left( -\tau\right) =$  
    $\displaystyle =\left\langle 2\pi\delta\left( \omega+\tau\right) \vert\varphi\right\rangle$.  
 12. $ \Im\left[ \left( it^{k}\right) \right] =\left( -1\right) ^{k}%%2\pi\delta^{\l......tarrow\Im\left[ t^{k}\right]=2\pi\left( i\right) ^{k}\delta^{\left( k\right) }$ - analogicznie.
 13. $ \Im\left[ \left( it\right) ^{k}e^{-it\tau}\right] =\left(-1\right) ^{k}2\pi\delta^{\left( k\right) }\left( \omega+\tau\right) $ - j. w.
 14. $ \Im\left[ a_{n}t^{n}+a_{n-1}t^{n-1}+...+a_{1}t+a_{0}\right]=2\pi\left[ a_{n}i......n\right) }+a_{n-1}i^{n-1}%%\delta^{\left( n-1\right) }+...+a_{0}\delta\right] $.
 15. Lemat

 16. Zachodzi tożsamość
  $\displaystyle <tex2html_comment_mark>1484 {\displaystyle\sum\limits_{n=-\infty}......isplaystyle\sum\limits_{n=-\infty}^{+\infty}} \delta\left( \lambda-2n\pi\right)$. (9.11)

  Dowód
  Niech $ \varphi\in\Phi$. Wówczas

  $\displaystyle \left\langle {\displaystyle\sum\limits_{n=-\infty}^{+\infty}} e^{-in\lambda}\vert\varphi\left( \lambda\right) \right\rangle$ $\displaystyle =<tex2html_comment_mark>1496 {\displaystyle\sum\limits_{n=-\infty......^{\left( 2k+1\right) \pi}} e^{-in\lambda}\varphi\left( \lambda\right) d\lambda=$  
    $\displaystyle =\left\vert \begin{array}[c]{l}<tex2html_comment_mark>1513 \lambd......ts_{-\pi}^{+\pi}} e^{-in\left( r+2k\pi\right) }\varphi\left( r+2k\pi\right) dr=$  
    $\displaystyle =\left\vert \text{niech }\varphi_{k}\left( r\right) =\varphi\left......{\displaystyle\int\limits_{-\pi}^{+\pi}} e^{-inr}\varphi_{k}\left( r\right) dr=$  
    $\displaystyle =<tex2html_comment_mark>1535 {\displaystyle\sum\limits_{k=-\infty......n=-\infty}^{+\infty}} e^{in\left( -2k\pi\right) }c_{n}\left( \varphi_{k}\right)$,  

  gdzie $ c_{n}\left( \varphi_{k}\right) =\frac{1}{2\pi}%%{\displaystyle\int\limits_{-\pi}^{+\pi}}e^{-inr}\varphi_{k}\left( r\right) dr$ są współczynnikami Fouriera funkcji $ \varphi_{k}$. Wyrażenie $ %%{\displaystyle\sum\limits_{n=-\infty}^{+\infty}}e^{in\left( -2k\pi\right) }c_{n}\left( \varphi_{k}\right) $ jest wartością sumy szeregu Fouriera tej funkcji w punkcie $ r_{k}=-2k\pi$, a zatem z okresowości tej sumy mamy

  $\displaystyle %%{\displaystyle\sum\limits_{n=-\infty}^{+\infty}}e^{in\left( -......{k}\left( -2k\pi\right) =\varphi_{k}\left( 0\right) =\varphi\left(2k\pi\right)$.
  Wynika stąd, że
  $\displaystyle %%{\displaystyle\sum\limits_{k=-\infty}^{+\infty}}2\pi {\displa......\infty}^{+\infty}}\delta\left( \lambda-2k\pi\right) \vert\varphi\right\rangle$
  co kończy dowód.
 17. (Wzór sumacyjny Poissona)

 18. Niech $ \varphi\in\Phi$,$ F=\Im\varphi$. Wówczas zachodzi
  $\displaystyle <tex2html_comment_mark>1577 {\displaystyle\sum\limits_{n=-\infty}^{+\infty}} F\left( n\right)$ $\displaystyle =\left\langle {\displaystyle\sum\limits_{n=-\infty}^{+\infty}} \d......y}^{+\infty}} \delta\left( \lambda-n\right) \right] \vert\varphi\right\rangle =$  
    $\displaystyle =\left\langle {\displaystyle\sum\limits_{n=-\infty}^{+\infty}} e^......infty}^{+\infty}} \delta\left( \lambda-2n\pi\right) \vert\varphi\right\rangle =$  
    $\displaystyle =2\pi {\displaystyle\sum\limits_{n=-\infty}^{+\infty}} \varphi\left( 2n\pi\right)$.  

  Udowodniony został zatem wzór

  $\displaystyle <tex2html_comment_mark>1599 {\displaystyle\sum\limits_{n=-\infty}......\displaystyle\sum\limits_{n=-\infty}^{+\infty}} \varphi\left( 2n\pi\right) .%%$ (9.12)
 19. (Tożsamość Jacobiego)

 20. Niech $ \varphi\left(x\right) =e^{-tx^{2}}$ dla t>0. Wtedy $ F\left( x\right) =\left(\Im\varphi\right) \left( x\right) =\sqrt{\frac{\pi}{t}}e^{-\frac{x^{2}}%%{4t}}$. Stosując wzór sumacyjny Poissona otrzymujemy
  $\displaystyle \sqrt{\frac{\pi}{t}}%%{\displaystyle\sum\limits_{n=-\infty}^{+\i......{4t}}=2\pi {\displaystyle\sum\limits_{n=-\infty}^{+\infty}}e^{-4t\pi^{2}n^{2}}$.
  Podstawiając $ t=\frac{\tau}{4\pi^{2}}$ dostajemy inną postać tej tożsamości
  $\displaystyle \sqrt{\frac{\pi}{\tau}}<tex2html_comment_mark>1618 {\displaystyle......t_mark>1622 {\displaystyle\sum\limits_{n=-\infty}^{+\infty}} e^{-\tau n^{2}}%%$. (9.13)

nextuppreviouscontents
Next:ZadaniaUp:Dystrybucje, wiadomości wstępne (II)Previous:Splot dystrybucji z przestrzeniSpis rzeczy
Administrator 2003-02-23