nextuppreviouscontents
Next:Przestrzeń dystrybucji temperowanychUp:Dystrybucje, wiadomości wstępne (II)Previous:Dystrybucje, wiadomości wstępne (II)Spis rzeczy

Subsections


Splot dystrybucji z przestrzeni D' 

D e f i n i c j a

Niech $ T_{1}=D^{k_{1}}h_{1}$$ T_{2}=D^{k_{2}}h_{2}\in D_{0}^{\prime}$. Wówczas określamy splot

$\displaystyle T_{1}\ast T_{2}=D^{k_{1}+k_{2}}\left[ h_{1}\ast h_{2}\right]$.

Powyższa definicja jest poprawna, ponieważ splot funkcji ciągłych prawostronnych $ h_{1}$$ h_{2}$ jest funkcją ciągłą prawostronną posiadającą transformatę Laplace'a (tw. Borela), zatem $ T_{1}\ast T_{2}\in D_{0}^{\prime}$. W przypadku, gdy$ T_{1}$$ T_{2}$ są generowane przez funkcje lokalnie całkowalne $ f_{1}$$ f_{2}$, to powyższa definicja jest równoważna definicji klasycznej.

Istotnie, w tym przypadku niech $ h_{1}=f_{1}\ast1$$ h_{2}=f_{2}\ast1$, tzn.$ T_{1}=Dh_{1}$$ T_{2}=Dh_{2}$. Wtedy zgodnie z powyższą definicją

$\displaystyle T_{1}\ast T_{2}=D^{2}\left[ f_{1}\ast1\ast f_{2}\ast1\right] =D^{......1\right] =D\left[ \left( f_{1}\astf_{2}\right) \ast1\right] =f_{1}\ast f_{2}.$

T w i e r d z e n i e (Borela dla dystrybucji)

Niech $ T_{1}$$ T_{2}\in D_{0}^{\prime}$ mają transformaty Laplace'a równe odpowiednio $ F_{1}\left( s\right) $$ F_{2}\left( s\right) $. Wówczas

$\displaystyle L\left\{ T_{1}\ast T_{2}\right\} \left( s\right) =F_{1}\left( s\right)F_{2}\left( s\right)$

Dla dowodu niech $ T_{1}=D^{k_{1}}h_{1}$$ T_{2}=D^{k_{2}}h_{2}$. Wtedy

$\displaystyle L\left\{ T_{1}\ast T_{2}\right\} \left( s\right)$ $\displaystyle =L\left\{ D^{k_{1}+k_{2}} \left[ h_{1}\ast h_{2}\right] \right\} ......ela}}{\underbrace{=}}s^{k_{1}+k_{2}}H_{1}\left( s\right) H_{2}\left( s\right) =$  
  $\displaystyle =\underset{F_{1}\left( s\right) }{\underbrace{s^{k_{1}}H_{1}\left......ent_mark>1329 H_{2}\left( s\right) }}=F_{1}\left( s\right) F_{2}\left( s\right)$.  

 

Własności splotu dystrybucji

Omówimy teraz najważniejsze własności splotu dystrybycji, związane z różniczkowaniem i dystrybucją delta Diraca.
 

W ł a s n o ś ć   1 (splot z dystrybucją delta)

Ponieważ $ \delta=D^{2}\left[ 1\ast1\right] $, zatem dla dowolnej dystrybucji $ T\in D_{0}^{\prime}$ zachodzi

$\displaystyle T\ast\delta=D^{k+2}\left[ h\ast1\ast1\right] =D^{k+1}\left[ h\ast1\right] =D\left[ h\right] =T%%$ (9.1)

co oznacza, że delta jest jedynką algebry dystrybucji.
 

W ł a s n o ś ć   2 (splot z dystrybucją$ \delta^{\left( n\right) })$

Podobnie jak w poprzednim przypadku zapisujemy $ \delta^{\left( n\right)}=D^{n+2}\left[ 1\ast1\right] $, więc

$\displaystyle T\ast\delta^{\left( n\right) }=D^{k+n+2}\left[ h\ast1\ast1\right] =D^{n}D^{k}h=D^{n}T,%%$ (9.2)

zatem splot z dystrybucją $ \delta^{\left( n\right) }$ jest różniczkowaniem. Pozwala to zapisać równanie różniczkowe w przestrzeni dystrybucji

$\displaystyle c_{n}D^{n}y+c_{n-1}D^{n-1}y+...+c_{1}Dy+c_{0}y=f%%$ (9.3)

w równoważnej postaci splotowej

$\displaystyle \left( c_{n}\delta^{\left( n\right) }+c_{n-1}\delta^{\left( n-1\right) }+...+c_{1}\delta^{\prime}+c_{0}\delta\right) \ast y=f$. (9.4)

 

W ł a s n o ś ć   3 (różniczkowanie dystrybucyjne splotu)

Jeżeli $ T_{1}$$ T_{2}\in D_{0}^{\prime}$, to wykorzystując własność 2 możemy napisać

$\displaystyle D^{m}\left( T_{1}\ast T_{2}\right) =T_{1}\ast T_{2}\ast\delta^{\l......D^{m}T_{2}}{\underbrace{\left( T_{2}\ast\delta^{\left( m\right) }\right) }}%%$
co oznacza, że
$\displaystyle D^{m}\left( T_{1}\ast T_{2}\right) =\left( D^{m}T_{1}\right) \ast T_{2}=T_{1}\ast\left( D^{m}T_{2}\right)$. (9.5)

 

W ł a s n o ś ć   4 (własność rozwiązania podstawowego)

Jeżeli $ y_{\delta}$ jest taką dystrybucją, że $ L\left[y_{\delta}\right] =\delta$, gdzie $ L$ jest operatorem różniczkowym określonym wzorem

$\displaystyle L\left[ y\right] =c_{n}D^{n}y+c_{n-1}D^{n-1}y+\ldots+c_{1}Dy+c_{0}y$,
to na mocy wzorów (9.5) i (9.1) możemy napisać, że
$\displaystyle L\left[ y_{\delta}\ast f\right] =L\left[ y_{\delta}\right] \ast f=\delta\ast f=f$. (9.6)

Dystrybucję $ y_{\delta}$ taką, że $ L\left[y_{\delta}\right] =\delta$ nazywamy rozwiązaniem podstawowym równania $ L\left[y\right] =f$.


nextuppreviouscontents
Next:Przestrzeń dystrybucji temperowanychUp:Dystrybucje, wiadomości wstępne (II)Previous:Dystrybucje, wiadomości wstępne (II)Spis rzeczy
Administrator 2003-02-23