nextuppreviouscontents
Next:ZadaniaUp:Dystrybucje, wiadomości wstępne (I)Previous:Przestrzeń funkcji próbnych ,Spis rzeczy

Subsections


Transformata Laplace'a dystrybucji

Ze zbioru wszystkich dystrybucji skończonego rzędu wybieramy te, które są pochodnymi dystrybucyjnymi funkcji ciągłych $ h\left(t\right) $ spełniających dwa dodatkowe warunki:
  1. $ h\left( t\right) =0$ dla $ t<0$,
  2. $ L\left\{ h\left( t\right) \right\} $ istnieje i jest zbieżna bezwzględnie dla $ \operatorname{Re}s>\sigma$.
Zbiór takich dystrybucji oznaczamy przez $ D_{o}^{\prime}$.
 
 

D e f i n i c j a

Dla dystrybucji $ T=D^{k}h\in D_{0}^{\prime}$ definiujemy przekształcenie Laplace'a wzorem

$\displaystyle L\left\{ T\right\} \left( s\right) =s^{k}L\left\{ h\left( t\right)\right\} \left( s\right) =s^{k}H\left( s\right)$,
gdzie $ H\left( s\right) =L\left\{ h\left( t\right) \right\} \left(s\right) $.jest klasyczną transformatą Laplace'a funkcji $ h\left(t\right) $.
 
 

T w i e r d z e n i e

Jeśli funkcja $ f\left( t\right) $ posiada $ L$ transformatę w sensie klasycznym, to posiada również transformatę w sensie dystrybucyjnym i transformaty te są równe.
 

Niech $ h\left( t\right) =%%{\displaystyle\int\limits_{0}^{t}}f\left( \tau\right) d\tau$ oraz niech $ L\left\{ f\right\} \left(s\right) =F\left( s\right) $ w sensie klasycznym. Wówczas $ h$ spełnia warunki 1 i 2 oraz $ Dh=f$. Ponadto, zgodnie z tw. o transformacie całki w sensie klasycznym $ L\left\{ h\right\} \left( s\right) =\frac{1}%%{s}L\left\{ f\right\} \left( s\right) =\frac{1}{s}F\left( s\right) $. Zatem z poprzedniej definicji wynika, że wyznaczając tę transformatę w sensie dystrybucyjnym dostajemy

$\displaystyle L\left\{ f\right\} \left( s\right) =L\left\{ Dh\right\} =sH\left(s\right) =s\cdot\frac{1}{s}F\left( s\right) =F\left( s\right)$
co kończy dowód.


Przykłady transformaty Laplace'a dystrybucji

P r z y k ł a d   1

$ T=\delta$. Ponieważ $ \delta=D^{2}h\left( t\right) $, gdzie \begin{displaymath}h\left( t\right) =\left\{\begin{array}[c]{rl}%%0 & \text{dla }t<0\\t & \text{dla }t\geq0\end{array}\right. \end{displaymath}   spełnia 1 i 2, więc

$\displaystyle L\left\{ \delta\right\} \left( s\right) =s^{2}L\left\{ h\left( t\right)\right\} \left( s\right) =s^{2}\frac{1}{s^{2}}=1$
(funkcja stała nie należy do przestrzeni obrazów klasycznej transformaty Laplace'a).


P r z y k ł a d   2

$ T=\delta^{\left( n\right) }$. Ponieważ $ \delta^{\left( n\right)}=D^{n+2}h\left( t\right) $, więc

$\displaystyle L\left\{ \delta^{\left( n\right) }\right\} \left( s\right) =s^{n+2}%%\frac{1}{s^{2}}=s^{n}$ (wielomian).


P r z y k ł a d   3

$ T=\delta\left( t-a\right) $, gdzie $ \left\langle \delta\left( t-a\right),\varphi\right\rangle :=\varphi\left( a\right) $. Ponieważ$ \delta\left( t-a\right) =D^{2}h\left( t-a\right) $, więc na mocy własności klasycznej transformaty (tw. o przesunięciu) otrzymujemy

$\displaystyle L\left\{ \delta\left( t-a\right) \right\} \left( s\right) =s^{2}%%e^{-as}\frac{1}{s^{2}}=e^{-as}%%$.

Najważniejsze własności L-transformaty dystrybucji

Załóżmy, że $ T\in D_{0}^{\prime}$ tzn. $ T=D^{k}h\left(t\right) $$ h\left(t\right) $ spełnia warunki 1 i 2 oraz
$\displaystyle L\left\{ T\right\} \left( s\right) =s^{k}L\left\{ h\right\} \left(s\right) =s^{k}H\left( s\right) =F\left( s\right)$.
D e f i n i c j a

Niech $ b\in\mathbb{R}$. Wówczas operator przesunięcia $ \tau_{b}$ określony na funkcjach próbnych równością$ \tau_{b}\varphi\left( t\right) =\varphi\left( t-b\right) $ definiujemy w przestrzeni dystrybucji jako

$\displaystyle \left\langle \tau_{b}T\vert\varphi\right\rangle =\left\langle T\vert\varphi\left(t+b\right) \right\rangle$.
,,Uzasadnieniem'' tej definicji jest następująca równość dla funkcji lokalnie całkowalnych
$\displaystyle %%{\displaystyle\int\limits_{-\infty}^{+\infty}}f\left( t-b\rig......le\int\limits_{-\infty}^{+\infty}}f\left( t\right) \varphi\left( t+b\right) dt$.

Przykładowo, $ \left\langle \tau_{b}\delta\vert\varphi\right\rangle =\left\langle\delta\vert\varphi\left( t+b\right) \right\rangle =\varphi\left( b\right) $ - por. przykład 3.
 

T w i e r d z e n i e (o przesunięciu)

Dla każdego $ b>0$ prawdziwy jest wzór

$\displaystyle L\left\{ \tau_{b}T\right\} \left( s\right) =e^{-bs}F\left( s\right)$.

Dla dowodu zauważmy, że

$\displaystyle \left\langle \tau_{b}T\vert\varphi\left( t\right) \right\rangle$ $\displaystyle =\left\langle D^{k}h\left( t\right) \vert\varphi\left( t+b\right)......left( t\right) \vert\varphi^{\left( k\right) }\left( t+b\right) \right\rangle =$  
  $\displaystyle =\left( -1\right) ^{k}<tex2html_comment_mark>1219 {\displaystyle\......ty}^{+\infty}} h\left( t\right) \varphi^{\left( k\right) }\left( t+b\right) dt=$  
  $\displaystyle =\left( -1\right) ^{k}<tex2html_comment_mark>1223 {\displaystyle\......eft( t\right) dt=\left\langle D^{k}h\left( t-b\right) \vert\varphi\right\rangle$  

co oznacza, że $ \tau_{b}T=D^{k}h\left( t-b\right) .$ Zatem

$\displaystyle L\left\{ \tau_{b}T\right\} \left( s\right) =L\left\{ D^{k}h\left(......\right\} \left( s\right) =s^{k}e^{-bs}H\left( s\right)=e^{-bs}F\left( s\right)$.

Analogicznie do operatora przesunięcia wprowadzamy w przestrzeni dystrybucji operację mnożenia dystrybucji przez funkcję klasy$ C^{\infty}$. Ponieważ dla $ f$ - lokalnie całkowalnych,$ \varphi\in D$$ \psi\in C^{\infty}$ zachodzi oczywisty wzór

$\displaystyle %%{\displaystyle\int\limits_{-\infty}^{+\infty}}\left( f\left( ......}f\left( t\right) \left( \psi\left( t\right) \varphi\left( t\right)\right) dt$,
więc w naturalny sposób wprowadzamy następującą definicję mnożenia dystrybucji $ T\in D^{\prime}$ przez funkcję$ \psi\in C^{\infty}$.

D e f i n i c j a (mnożenia dystrybucji przez funkcje klasy $ C^{\infty}$)

$ \left\langle T\psi\vert\varphi\right\rangle :=\left\langle T\vert\psi\varphi\right\rangle $.
 

T w i e r d z e n i e (przesunięcie w dziedzinie zespolonej)

Jeżeli $ T\in D_{o}^{\prime}$$ \alpha\in C$, to zachodzi wzór

$\displaystyle L\left\{ e^{-\alpha t}T\right\} \left( s\right) =F\left( s+\alpha\right)$.

Dla dowodu skorzystamy ze wzoru Leibniza na pochodną iloczynu funkcji. Niech $ T=D^{k}h$. Wówczas otrzymujemy

$\displaystyle \left\langle e^{-\alpha t}T\vert\varphi\right\rangle$ $\displaystyle =\left\langle T\vert e^{-\alpha t}\varphi\right\rangle =\left\lan......inom{k}{i}\left( -\alpha\right) ^{i}e^{-\alpha t}D^{k-i}\varphi \right\rangle =$  
  $\displaystyle =\left( -1\right) ^{k}<tex2html_comment_mark>1245 {\displaystyle\......{\left\langle h\vert e^{-\alpha t}\varphi^{\left( k-i\right) }\right\rangle }}=$  
  $\displaystyle =\left( -1\right) ^{k}<tex2html_comment_mark>1249 {\displaystyle\......D^{k-i}\left( h\left( t\right) e^{-\alpha t}\right) \vert\varphi\right\rangle =$  
  $\displaystyle =<tex2html_comment_mark>1253 {\displaystyle\sum\limits_{i=0}^{k}}......e D^{k-i}\left( h\left( t\right) e^{-\alpha t}\right) \vert\varphi\right\rangle$.  

W takim razie $ e^{-\alpha t}T=%%{\displaystyle\sum\limits_{i=0}^{k}}\binom{k}{i}\alpha^{i}D^{k-i}\left( h\left( t\right) e^{-\alpha t}\right)$, a więc

$\displaystyle L\left\{ e^{-\alpha t}T\right\} \left( s\right) =%%{\displaystyl......) =H\left(s+\alpha\right) \left( s+\alpha\right) ^{k}=F\left( s+\alpha\right)$
co kończy dowód.
 
 
 

T w i e r d z e n i e (o transformacie pochodnej)

Jeśli $ T\in D_{0}^{\prime}$$ n\in N$, to prawdziwy jest wzór

$\displaystyle L\left\{ D^{n}T\right\} \left( s\right) =s^{n}F\left( s\right)$.

Niech $ T=D^{k}h\left(t\right) $, zatem $ D^{n}T=D^{n+k}h\left( t\right) $. Stąd

$\displaystyle L\left\{ D^{n}T\right\} \left( s\right) =L\left\{ D^{n+k}h\right\}\left( s\right) =s^{n+k}H\left( s\right) =s^{n}F\left( s\right)$
co kończy dowód.

U w a g a

Powyższy wzór różni się pozornie od sformułowania klasycznego. W sformułowamiu klasycznym prawdziwy jest wzór

$\displaystyle L\left\{ f^{\left( n\right) }\left( t\right) \right\} \left( s\ri......prime}\left( 0^{+}\right) s^{n-2}-...-f^{\left( n-1\right) }\left( 0^{+}\right)$. (8.5)

Występująca między obydwoma przypadkami różnica jest jednak tylko pozorna. Jeżeli oznaczymy przez $ \left[ f\right] $ dystrybucję generowaną przez funkcję $ f$ (równą 0 dla$ t<0$), to łatwo pokazać przez indukcję względem n, że pochodna w sensie dystrybucyjnym $ D^{n}\left[ f\right] $ może być wyznaczona jako

$\displaystyle D^{n}\left[ f\right] =\left[ f^{\left( n\right) }\right] +f^{\lef......\left( 0^{+}\right) \delta+...+f\left( 0^{+}\right) \delta^{\left( n-1\right) }$. (8.6)

Najpierw obliczamy dla $ n=1$ jak następuje

$\displaystyle \left\langle Df\vert\varphi\right\rangle$ $\displaystyle =-\left\langle f\vert\varphi^{\prime }\right\rangle =-<tex2html_c......\int\limits_{0}^{+\infty}} f\left( t\right) \varphi^{\prime}\left( t\right) dt=$  
  $\displaystyle =\left. -f\left( t\right) \varphi\left( t\right) \right\vert _{t=......a \vert\varphi\right\rangle }}+\left\langle f^{\prime}\vert\varphi\right\rangle$,  

tzn. $ D\left[ f\right] =\left[ f^{\prime}\right] +f\left( 0^{+}\right)\delta$. Stąd dalej łatwo przez indukcję uzyskać wzór (8.6) dla dowolnego n. Stosując do wzoru (8.6) twierdzenie o transformacie pochodnej (w sensie dystrybucyjnym) otrzymujemy

$\displaystyle s^{n}L\left\{ f\right\} \left( s\right) =L\left\{ f^{\left( n\rig......t( n-1\right) }\left( 0^{+}\right)+...+f\left( 0^{+}\right) s^{n-1}\text{,}%%$
który jest równoważny wzorowi klasycznemu (8.5).
 
 

T w i e r d z e n i e (o różniczkowaniu transformaty)

Dla dowolnego $ n\in N$ prawdziwy jest wzór

$\displaystyle L\left\{ \left( -t\right) ^{n}T\right\} \left( s\right) =F^{\left(n\right) }\left( s\right) \text{.}%%$

Widać, że wystarczy przeprowadzić dowód w przypadku $ n=1$ (dalej natychmiast przez indukcję). Niech $ F\left( s\right)=s^{k}H\left( s\right) $. Stąd $ F^{\prime}\left( s\right)=ks^{k-1}H\left( s\right) +s^{k}H^{\prime}\left( s\right) $. Ponieważ na mocy własności klasycznej transformaty Laplace'a $ L\left\{ \left(-t\right) h\left( t\right) \right\} =H^{\prime}\left( s\right) $, więc

$\displaystyle L\left\{ kD^{k-1}h\left( t\right) +D^{k}\left[ \left( -t\right) h\left(t\right) \right] \right\} \left( s\right) =F^{\prime}\left( s\right)$.
Stosując wzór Leibniza do wyrażenia $ D^{k}\left[ \left(-t\right) h\left( t\right) \right] $ mamy
$\displaystyle D^{k}\left[ \left( -t\right) h\left( t\right) \right] =-\binom{k}......dot D^{k-1}h\left( t\right)=-tD^{k}h\left( t\right) -kD^{k-1}h\left( t\right)$
zatem
$\displaystyle F^{\prime}\left( s\right) =L\left\{ kD^{k-1}h\left( t\right)-tD^...... -t\right) D^{k}h\left( t\right) \right\}=L\left\{ \left( -t\right) T\right\}$
co kończy dowód.


nextuppreviouscontents
Next:ZadaniaUp:Dystrybucje, wiadomości wstępne (I)Previous:Przestrzeń funkcji próbnych ,Spis rzeczy
Administrator 2003-02-23