nextuppreviouscontents
Next:Uwagi o klasyfikacji liniowychUp:Pojęcia podstawowePrevious:Przegląd wybranych równań iSpis rzeczy

Klasyfikacja prawie-liniowych r.r.cz. II rzędu dla n=2

Szczególnie ważną rolę odgrywają prawie-liniowe równania różniczkowe cząstkowe drugiego rzędu. Są to równania postaci
$\displaystyle A\left( x,y\right) u_{xx}+2B\left( x,y\right) u_{xy}+C\left( x,y\right) u_{yy}+M\left( x,y,u,u_{x},u_{y}\right) =0$.$\displaystyle %%$ (1.7)


W szczególności, równania (1.2), (1.4) i (1.6) dla$ n=2$ są tej postaci.
 
 

Wprowadzamy wyróżnik $ \Delta\left( x,y\right) =B^{2}\left(x,y\right) -A\left( x,y\right) C\left( x,y\right) $ i w zależności od jego znaku mówimy, że równanie (1.7) jest w punkcie $ \left( x,y\right) $ typu:

- hiperbolicznego $ \Leftrightarrow$ $ \Delta\left( x,y\right)>0$,
- parabolicznego $ \Leftrightarrow$ $ \Delta\left( x,y\right)=0$,
-eliptycznego $ \Leftrightarrow$ $ \Delta\left( x,y\right) <0$.
Równanie (1.7) nazywamy hiperbolicznym (parabolicznym, eliptycznym) w obszarze
$ D\subset\mathbb{R}^{2}$, jeśli jest ono hiperboliczne (paraboliczne, eliptyczne) w każdym punkcie obszaru $ D$.

Załóżmy, że dane jest przekształcenie $ \xi=\xi\left(x,y\right) $$ \eta=\eta\left( x,y\right) $ określone dla $ \left(x,y\right) \in D$. Zakładamy, że jest ono nieosobliwe, tzn. jego jakobian spełnia warunek

$\displaystyle \frac{\partial\left( \xi,\eta\right) }{\partial\left( x,y\right) ......\ \eta_{x} & \eta_{y}<tex2html_comment_mark>41 \end{array} \right\vert \neq0%%$ (1.8)

T w i e r d z e n i e

Typ równania (1.7) jest niezmienniczy ze względu na nieosobliwą zamianę zmiennych (1.8).
 
 

Dowód twierdzenia wynika z faktu, że po dokonaniu zamiany zmiennych w równaniu jego ,,nowy''wyróżnik $ \Delta^{\prime}$ spełnia zależność

$\displaystyle \Delta^{\prime}=\left[ \frac{\partial\left( \xi,\eta\right) }%%{\partial\left( x,y\right) }\right] ^{2}\Delta$$\displaystyle %%$
a zatem znaki wyrażeń $ \Delta$$ \Delta^{\prime}$ są takie same.

Prawdziwe są następujące twierdzenia dotyczące poszczególnych typów równań prawie-liniowych postaci (1.7).
 
 

T w i e r d z e n i e

Jeśli równanie (1.7) jest hiperboliczne w obszarze $ D$$ A\neq0 $ lub $ C\neq0$, to istnieje nieosobliwe przekształcenie $ \xi=\xi\left(x,y\right) $$ \eta=\eta\left( x,y\right) $$ \left(x,y\right) \in D$ takie, że równanie (1.7) we współrzędnych $ \xi$$ \eta$ przybiera postać

$\displaystyle u_{\xi\eta}+G\left( \xi,\eta,u,u_{\xi},u_{\eta}\right) =0%%$ (1.9)


zwaną pierwszą postacią kanoniczną równania (1.7) w przypadku hiperbolicznym. Funkcje $ \xi\left( x,y\right) $ i$ \eta\left( x,y\right) $ są całkami pierwszymi układu równań różniczkowych zwyczajnych

$\displaystyle \frac{dy}{dx}=-m_{1}$$\displaystyle \frac{dy}{dx}=-m_{2}$,$\displaystyle %%$
gdzie
$\displaystyle m_{1,2}\left( x,y\right) =\frac{-B\left( x,y\right) \pm\sqrt{\Delta\left(x,y\right) }}{A\left( x,y\right) }\text{.}%%$

T w i e r d z e n i e

Jeżeli równanie (1.7) jest paraboliczne w obszarze $ D$$ A\neq0 $, to istnieje nieosobliwe przekształcenie $ \xi=\xi\left(x,y\right) $,$ \eta=\eta\left( x,y\right) $$ \left(x,y\right) \in D$ takie, że równanie (1.7) we współrzędnych $ \xi$$ \eta$ przybiera postać

$\displaystyle u_{\eta\eta}+G\left( \xi,\eta,u,u_{\xi},u_{\eta}\right) =0%%$ (1.10)


zwaną postacią kanoniczną równania typu parabolicznego o dwóch zmiennych niezależnych. Funkcja $ \xi\left( x,y\right) $ jest całką pierwszą równania różniczkowego zwyczajnego

$\displaystyle \frac{dy}{dx}=-m$, gdzie $\displaystyle m=-\frac{B\left( x,y\right) }{A\left(x,y\right) }\text{.}%%$
Funkcję $ \eta=\eta\left( x,y\right) $ przyjmujemy w sposób dowolny, ale tak, by para $ \xi=\xi\left(x,y\right) $$ \eta=\eta\left( x,y\right) $ tworzyła nieosobliwe przekształcenie obszaru $ D$, tzn. aby był speł niony warunek (1.8).
 
 

T w i e r d z e n i e

Jeżeli równanie (1.7) jest eliptyczne w obszarze $ D$$ A$$ B$,$ C$ są analityczne, to istnieje nieosobliwe przekształcenie $ \xi=\xi\left(x,y\right) $$ \eta=\eta\left( x,y\right) $$ \left(x,y\right) \in D$ takie, że równanie (1.7) we współrzędnych $ \xi$$ \eta$ przybiera postać

$\displaystyle u_{\xi\xi}+u_{\eta\eta}+G\left( \xi,\eta,u,u_{\xi},u_{\eta}\right) =0%%$ (1.11)


zwaną postacią kanoniczną równania typu eliptycznego o dwóch zmiennych niezależnych. Funkcje $ \xi\left( x,y\right) $ i$ \eta\left( x,y\right) $ określone są zależnościami$ \xi\left( x,y\right) =\operatorname{Re}\left( \varphi\left( x,y\right)\right) $$ \eta\left( x,y\right) =\operatorname{Im}\left( \varphi\left(x,y\right) \right) $, gdzie $ \varphi\left( x,y\right) $ jest całką pierwszą, równania różniczkowego zwyczajnego

$\displaystyle \frac{dy}{dx}=-m$, gdzie $\displaystyle m=\frac{-B\left( x,y\right) +i\sqrt{-\Delta\left( x,y\right) }}{A\left( x,y\right) }\text{.}%%$

nextuppreviouscontents
Next:Uwagi o klasyfikacji liniowychUp:Pojęcia podstawowePrevious:Przegląd wybranych równań iSpis rzeczy
Administrator 2003-02-13