nextuppreviouscontents
Next:ZadaniaUp:Funkcje harmonicznePrevious:Tożsamości Greena, wzór podstawowySpis rzeczy

Własności funkcji harmonicznych

Podamy teraz podstawowe własności funkcji harmonicznych. Rozważymy najpierw przypadek $ n=2$.
 

T w i e r d z e n i e  1

Jeśli funkcja $ u$ jest harmoniczna w pewnym ograniczonym obszarze$ D_{1}\supset\overline{D}$, to

$\displaystyle %%{\displaystyle\int\limits_{\partial D}}\frac{\partial u}{\partial n}ds=0$.$\displaystyle %%$
Dowód wynika z pierwszej tożsamości Greena (6.5), w którym należy podstawić w miejsce funkcji $ u$ funkcję stałą równą $ 1$, a w miejsce funkcji $ v$ funkcję $ u$.
 
 

T w i e r d z e n i e  2

Jeśli funkcja $ u$ jest klasy $ C^{2}$ w obszarze ograniczonym $ D$ oraz

$\displaystyle %%{\displaystyle\int\limits_{\Gamma}}\frac{\partial u}{\partial n}ds=0$,$\displaystyle %%$
dla każdego gładkiego i zamkniętego łuku $ \Gamma$ ograniczającego obszar $ D_{0}\subset D$, to $ u$ jest harmoniczna w $ D$.
 

D o w ó d

Stosując wzór (6.5) dla $ u=1$$ v=u$ otrzymujemy, że

$\displaystyle %%{\displaystyle\iint\limits_{D_{0}}}\Delta udxdy=%%{\displaystyle\int\limits_{\Gamma}}\frac{\partial u}{\partial n}ds=0$
dla dowolnego $ D_{0}\subset D$, zatem $ \Delta u=0$ dla $ \left( x,y\right)\in D_{0}$.
 

T w i e r d z e n i e  3

Niech $ u$ będzie funkcją harmoniczną w ograniczonym obszarze $ D$ i klasy $ C^{1}$$ \overline{D}$. Jeśli $ u_{\vert\partial D}=0$, to $ u\equiv0$ w$ D$. Jeśli $ \frac{\partial u}{\partial n}_{\vert\partial D}=0$, to $ u\equivconst$$ D.\bigskip$

D o w ó d

Podstawiając $ u=v$ w pierwszej tożsamości Greena (6.5) otrzymujemy

$\displaystyle %%{\displaystyle\iint\limits_{D}}\left[ \left( \frac{\partial u......y=%%{\displaystyle\int\limits_{\partial D}}u\frac{\partial u}{\partial n}ds=0$,$\displaystyle %%$
skąd wynika natychmiast, że $ \frac{\partial u}{\partial x}\equiv\frac{\partial u}{\partial y}\equiv0$$ D.$ W takim razie $ u$ jest stała, lub stała i równa zero, w zależności od przyjętego założenia.
 

Załóżmy teraz, że $ n\geq2$. Można wykazać prawdziwość następującego twierdzenia.

T w i e r d z e n i e  4 (tw. Gaussa o wartości średniej funkcji harmonicznej)

Jeśli $ u$ jest funkcją harmoniczną w kuli $ K\left( a,R\right) $, klasy $ C^{2}$$ \overline{K}\left( a,R\right) $, to w środku tej kuli przyjmuje ona wartość równą średniej wartości na powierzchni kuli. Zależność tę opisuje wzór

$\displaystyle u\left( a\right) =\frac{1}{\theta_{n}R^{n-1}}<tex2html_comment_mark>904 {\displaystyle\int\limits_{\partial K}} u\left( y\right) d\sigma_{y}$,$\displaystyle %%$ (6.12)

gdzie $ \theta_{n}$ oznacza miarę powierzchni kuli jednostkowej w$ \mathbb{R}^{n}$ określoną wzorem (6.10).
 

W przypadku $ n=2$ dla $ a=\left( x_{0},y_{0}\right) $ wzór (6.12) przybiera postać

$\displaystyle u\left( x_{0},y_{0}\right) =\frac{1}{2\pi R}<tex2html_comment_mark>913 {\displaystyle\int\limits_{\partial K}} u\left( P\right) d\sigma_{P}$,$\displaystyle %%$ (6.13)

zaś dla $ n=3$$ a=\left( x_{0},y_{0},z_{0}\right) $ mamy

$\displaystyle u\left( x_{0},y_{0},z_{0}\right) =\frac{1}{4\pi R^{2}}<tex2html_c......t_mark>918 {\displaystyle\int\limits_{\partial K}} u\left( P\right) d\sigma_{P}$.$\displaystyle %%$ (6.14)

U w a g a

W przypadku $ n=2$ łatwo pokazać, że

$\displaystyle u\left( x_{0},y_{0}\right) =\frac{1}{\pi R^{2}}<tex2html_comment_mark>923 {\displaystyle\iint\limits_{K}} u\left( x,y\right) dxdy$,$\displaystyle %%$ (6.15)

a więc wartość funkcji harmonicznej w środku koła równa jest średniej wartości tej funkcji w całym kole.
 

Ważnym wnioskiem wynikającym z twierdzenia Gaussa o wartości średniej funkcji harmonicznej, jest tzw. zasada maksimum dla funkcji harmonicznych.
 

T w i e r d z e n i e  5 (zasada maksimum)

Niech $ u$ będzie funkcją harmoniczną w obszarze $ D$ (ograniczonym lub nie) przyjmującą wartości rzeczywiste. Jeżeli $ u$ nie jest tożsamościowo równa stałej, to nie może ona przyjmować w żadnym punkcie obszaru $ D$ swego kresu górnego ani dolnego.
 

Bezpośrednio z zasady maksimum można wyprowadzić dwa ważne wnioski.
 

W n i o s e k  1

Jeżeli $ u_{1}$$ u_{2}$ są harmoniczne w $ D$, ciągłe w$ \overline{D}$ oraz

$\displaystyle u_{1\vert\partial D}\leq u_{2\vert\partial D}$,$\displaystyle %%$
to $ u_{1}\leq u_{2}$$ D$.

Dowód wynika z zastosowania zasady maksimum do funkcji harmonicznej$ u_{2}-u_{1}$.

W n i o s e k  2

Jeżeli $ u_{1}$$ u_{2}$ są harmoniczne w $ D$, ciągłe w$ \overline{D}$ oraz

$\displaystyle \left\vert u_{1}\right\vert \leq u_{2}$ na $\displaystyle \partial D$,$\displaystyle %%$
to $ \left\vert u_{1}\right\vert \leq u_{2}$$ D$.

Dowód wynika z zastosowania wniosku $ 1$ do par funkcji $ -u_{2}$$ u_{1}$ oraz $ u_{1}$$ u_{2}$.
 

Poniższy rysunek ilustruje pewne charakterystyczne cechy funkcji harmonicznych. Przedstawia on powierzchnię opisaną wzorem

$\displaystyle u\left( x,y\right) =\frac{3}{5}-\frac{1}{2}\left( x^{4}+y^{4}\right)+3x^{2}y^{2}+xy$,$\displaystyle %%$
która jest przykładem funkcji harmonicznej dwóch zmiennych. Powierzchnia jest widoczna dla $ \left( x,y\right) $ należących do koła jednostkowego $ x^{2}+y^{2}\leq1$. Widoczny jest także plan warstwicowy.

nextuppreviouscontents
Next:ZadaniaUp:Funkcje harmonicznePrevious:Tożsamości Greena, wzór podstawowySpis rzeczy
Administrator 2003-02-13