nextuppreviouscontents
Next:ZadaniaUp:Równanie przewodnictwa cieplnego (II)Previous:Metoda Fouriera dla prętaSpis rzeczy

Subsections


Przykłady radialnego rozkładu ciepła w walcu

Zagadnienie ostygania walca

Rozważamy walec o promieniu $ a,$ którego osią jest $ Oz$. Niech$ u=u(r,t)$ oznacza temperaturę punktu walca oddalonego od jego osi o $ r$, w chwili $ t$. Funkcja ta spełnia równanie przewodnictwa (we współrzędnych biegunowych) postaci
$\displaystyle u_{rr}+\frac{1}{r}u_{r}=\frac{1}{k}u_{t}$ dla $\displaystyle r\in\lbrack0,a)$$\displaystyle t>0$$\displaystyle k>0$.$\displaystyle %%$ (5.10)

Załóżmy, że powierzchnia boczna walca utrzymywana jest w temperaturze 0, a więc spełniony jest jednorodny warunek brzegowy

$\displaystyle u(r,t)=0$ dla $\displaystyle r=a,$$\displaystyle t>0$.$\displaystyle %%$ (5.11)

Zakładamy również spełnianie osiowosymetrycznego warunku początkowego

$\displaystyle u(r,0)=\varphi(r)$ dla $\displaystyle 0\leq r<a,%%$ (5.12)

gdzie $ \varphi$ jest funkcją daną, która może być przedstawiona w postaci szeregu Fouriera - Bessela.

Stosując metodę Fouriera (rozdzielenia zmiennych) dla$ u(r,t)=R(r)T(t)$ otrzymujemy dwa równania

$\displaystyle \frac{R^{\prime\prime}(r)+\frac{1}{r}R^{\prime}(r)}{R(r)}=\frac{T^{\prime\prime}(t)}{kT(t)}=-\lambda=const.$
Z warunku brzegowego wynika, że stały parametr $ \lambda$ może przyjmować wartości
$\displaystyle \lambda=\lambda_{n}=\frac{x_{n}^{2}}{a^{2}}$, dla $\displaystyle n=1,2,...$,$\displaystyle %%$
gdzie $ (x_{n})$ jest ciągiem dodatnich zer funkcji Bessela $ J_{0}.$ W takim razie funkcja 
$\displaystyle u_{n}(r,t)=C_{n}J_{0}\left( x_{n}\frac{r}{a}\right) e^{-\left( \frac{x_{n}%%}{a}\right) ^{2}kt}\text{ \ \ \ dla }n=1,2,...$
i dowolnej stałej $ C_{n}$ jest rozwiązaniem rozważanego równania spełniającym jednocześnie jednorodny warunek brzegowy $ u_{n}\left(a,t\right) =0$.

Pełnym rozwiązaniem zagadnienia (5.10)-(5.12), speł niającym także warunek początkowy, jest funkcja $ u(r,t)$ określona jako suma szeregu

$\displaystyle u(r,t)=\sum\limits_{n=1}^{+\infty}C_{n}J_{0}\left( x_{n}\frac{r}{a}\right) e^{-\left( \frac{x_{n}}{a}\right) ^{2}kt}%%$ (5.13)

gdzie stałe$ C_{n}$ wyznaczone są za pomocą wzorów

$\displaystyle C_{n}=\frac{2}{a^{2}J_{1}^{2}(x_{n})}\int\limits_{0}^{a}r\varphi (r)J_{0}\left( x_{n}\frac{r}{a}\right) dr,$ dla $\displaystyle n=1,2,\ldots$.$\displaystyle %%$ (5.14)


P r z y k ł a d

Rozwiązać zagadnienie ostygania walca dla $ a=1$$ \varphi(r)=1-r^{2} $.
 
 

Zgodnie za wzorem (5.14)

$\displaystyle C_{n}=\frac{2}{J_{1}^{2}(x_{n})}\int\limits_{0}^{1}r(1-r^{2})J_{0}%%(x_{n}r)dr\ $   dla $\displaystyle n=1,2,...$
Korzystając z własności funkcji Bessela oraz stosując wzór na całkowanie przez części otrzymujemy ostatecznie
$\displaystyle C_{n}=\frac{4J_{2}(x_{n})}{x_{n}^{2}J_{1}^{2}(x_{n})}=\frac{8}{x_{n}^{3}%%J_{1}(x_{n})}\text{,}%%$
a zatem zgodnie ze wzorem (5.13) rozwiązanie $ u\left( r,t\right) $ zagadnienia wyraża się wzorem
$\displaystyle u(r,t)=8\sum\limits_{n=1}^{+\infty}\frac{1}{x_{n}^{3}J_{1}(x_{n})}J_{0}%%(x_{n}r)e^{-x_{n}^{2}t}.$
Poniższy rysunek przedstawia wykresy temperatury $ u(r,t)$ dla $ t=0$,$ t=0.1$$ t=0.5$.
W miarę upływu czasu następuje obniżenie temperatury we wszystkich punktach walca.

Zagadnienie nagrzewania powierzchni bocznej walca

Rozważamy walec o promieniu $ a,$ którego osią jest $ Oz$. Niech$ u=u(r,t)$ oznacza temperaturę punktu walca oddalonego od jego osi o $ r$, w chwili $ t$. Funkcja ta spełnia równanie przewodnictwa postaci (5.10).

Załóżmy, że powierzchnia boczna walca utrzymywana jest w temperaturze $ V_{0}$, a więc spełniony jest warunek brzegowy

$\displaystyle u(r,t)=V_{0}>0$ dla $\displaystyle r=a$$\displaystyle t>0$.$\displaystyle %%$ (5.15)

Zakładamy również spełnianie jednorodnego warunku początkowego

$\displaystyle u(r,0)=0$ dla $\displaystyle 0\leq r<a$.$\displaystyle %%$ (5.16)

Niech $ Y(r,s)$ będzie transformatą Laplace'a funkcji $ u(r,t)$ względem zmiennej $ t$. Wtedy $ Y(r,s)$ spełnia równanie

$\displaystyle Y_{rr}+\frac{1}{r}Y_{r}-\frac{s}{k}Y=0$.$\displaystyle %%$ (5.17)

Warunek brzegowy (5.15) implikuje równość

$\displaystyle Y\left( a,s\right) =\frac{V_{0}}{s}$.$\displaystyle %%$ (5.18)

Rozwiązaniem równania (5.17) spełniającym jednocześnie warunek brzegowy (5.18) jest funkcja

$\displaystyle Y(r,s)=\frac{V_{0}}{s}\frac{J_{0}(qr)}{J_{0}(qa)},$ gdzie $\displaystyle %%q=\sqrt{-\frac{s}{k}}$.$\displaystyle %%$
Odwracając transformatę Laplace'a np. za pomocą twierdzenia o residuach, otrzymujemy ostatecznie wzór na rozwiązanie zagadnienia
$\displaystyle u(r,t)=V_{0}\left[ 1-2\sum\limits_{n=1}^{+\infty}\frac{J_{0}\left......n})}e^{-\left( \frac{x_{n}}<tex2html_comment_mark>764 {a}\right) ^{2}kt}\right]$,$\displaystyle %%$ (5.19)

gdzie $ \left( x_{n}\right) $ jest ciągiem dodatnich zer funkcji Bessela$ J_{0}$.


P r z y k ł a d

Rozwiązać powyższe zagadnienie dla $ a=1$$ k=1$$ V_{0}=1$.
 
 

Na podstawie wzoru (5.19) możemy napisać, że

$\displaystyle u(r,t)=1-2\sum\limits_{n=1}^{+\infty}\frac{J_{0}(x_{n}r)}{x_{n}J_{1}(x_{n}%%)}e^{-x_{n}^{2}t}\text{.}%%$
Linie w kolorze niebieskim są wykresami funkcji $ u\left( r,t\right) $ dla $ t=0$$ t=0,2$$ t=0,1$, zaś linia czerwona jest wykresem temperatury jako funkcji czasu w punkcie położonym na osi walca ($ x=0$).

W miarę upływu czasu następuje wzrost temperatury do wartości $ V_{0}=1$ we wszystkich punktach walca.


nextuppreviouscontents
Next:ZadaniaUp:Równanie przewodnictwa cieplnego (II)Previous:Metoda Fouriera dla prętaSpis rzeczy
Administrator 2003-02-08