nextuppreviouscontents
Next:Przykłady radialnego rozkładu ciepłaUp:Równanie przewodnictwa cieplnego (II)Previous:Równanie przewodnictwa cieplnego (II)Spis rzeczy

Subsections


Metoda Fouriera dla pręta ograniczonego

Pierwsze zagadnienie brzegowe dla pręta ograniczonego

Poszukujemy rozwiązania równania przewodnictwa
$\displaystyle u_{t}=a^{2}u_{xx}+f(x,t)$ dla $\displaystyle x\in\left( 0;l\right)$$\displaystyle t>0$,$\displaystyle %%$ (5.1)

spełniającego warunki brzegowe

$\displaystyle u\left( 0,t\right) =\alpha\left( t\right)$$\displaystyle u\left( l,t\right) =\beta\left( t\right)$    dla $\displaystyle t>0%%$ (5.2)

i warunek początkowy

$\displaystyle u\left( x,0\right) =\varphi\left( x\right)$   dla $\displaystyle x\in\left( 0;l\right)$.$\displaystyle %%$ (5.3)

Rozwiązanie zagadnienia (5.1)-(5.3) można znaleźć metodą Fouriera, podobnie jak w przypadku struny skończonej.

Podstawienie

$\displaystyle u(x,t)$ $\displaystyle =v(x,t)+w(x,t),\ $    gdzie  
$\displaystyle w(x,t)$ $\displaystyle =\alpha(t)+\left[ \beta(t)-\alpha(t)\right] \frac{x}{l}%%$  

sprowadza problem do przypadku jednorodnych warunków brzegowych, tak więc wystarczy umieć rozwiązać zadanie dla $ \alpha\left(t\right) \equiv0$$ \beta\left( t\right) \equiv0$.

Przedstawiamy szukaną funkcję $ v$ w postaci

$\displaystyle v(x,t)=v_{1}(x,t)+v_{2}(x,t)$,$\displaystyle %%$
gdzie $ v_{1}$$ v_{2}$ są rozwiązaniami zagadnień
$\displaystyle \left( v_{1}\right) _{t}$ $\displaystyle =a^{2}\left( v_{1}\right) _{xx}$ dla $\displaystyle x\in\left( 0;l\right)$$\displaystyle t>0$,  
$\displaystyle v_{1}\left( x,0\right)$ $\displaystyle =\varphi\left( x\right) -w\left( x,0\right)$$\displaystyle v_{1}\left( 0,t\right) =v_{1}\left( l,t\right) =0$  

oraz

$\displaystyle \left( v_{2}\right) _{t}$ $\displaystyle =a^{2}\left( v_{2}\right) _{xx}+f\left( x,t\right) -w_{t}\left( x,t\right)$    dla $\displaystyle x\in\left( 0;l\right)$$\displaystyle t>0$,  
$\displaystyle v_{2}\left( x,0\right)$ $\displaystyle =0$$\displaystyle v_{2}\left( 0,t\right) =v_{2}\left( l,t\right) =0$.$\displaystyle %%$  

Przedstawiając $ v_{1}\left( x,t\right) =X\left( x\right) T\left(t\right) $ i rozdzielając zmienne, po przeprowadzeniu dyskusji wartości własnych odpowiedniego zagadnienia Sturma-Liouville'a, otrzymujemy wzór na postać funkcji $ v_{1}\left( x,t\right) $

$\displaystyle =\sum\limits_{n=1}^{+\infty}c_{n}e^{-\left( \frac{n\pi}<tex2html_comment_mark>712 {l}\right) ^{2}a^{2}t}\sin\frac{n\pi}{l}x$, gdzie (5.4)
$\displaystyle c_{n}$ $\displaystyle =\frac{2}{l}\int\limits_{0}^{l}\left[ \varphi(s)-w(s,0)\right] \sin\frac{n\pi}{l}sds$$\displaystyle n=1,2,...$.$\displaystyle %%$ (5.5)

Analogicznie, jak w przypadku struny, otrzymujemy przedstawienie funkcji$ v_{2}$ w postaci szeregu

$\displaystyle v_{2}(x,t)$ $\displaystyle =\sum\limits_{n=1}^{+\infty}d_{n}(t)\sin\pi\frac{nx}{l}$, gdzie (5.6)
$\displaystyle d_{n}(t)$ $\displaystyle =\frac{2}{l}\int\limits_{0}^{t}e^{-\left( \frac{n\pi}{l}\right) ^......l}\left[ f(s,\tau)-w_{\tau }(s,\tau)\right] \sin\frac{n\pi}{l}sds\right\} d\tau$.$\displaystyle %%$ (5.7)

Założenia, które należy przyjąć o funkcjach danych są analogiczne do założeń dla odpowiedniego zagadnienia dla struny skończonej.
 


P r z y k ł a d  1

Rozwiązać powyższe zagadnienie początkowe dla $ a=1$$ l=1$,$ f(x,t)=0$$ \alpha(t)=0$$ \beta(t)=0$$ \varphi(x)=1$ (chłodzenie pręta o ustalonej jednorodnej temperaturze początkowej).
 
 

Z przedstawionych warunków wynika, że

$\displaystyle w(x,t)\equiv0,$$\displaystyle v_{2}(x,t)\equiv0,$$\displaystyle v_{1}(x,t)=\sum\limits_{n=1}^{+\infty}c_{n}e^{-\pi^{2}n^{2}t}\sin\pi nx$,$\displaystyle %%$
gdzie
$\displaystyle c_{n}=\frac{2}{\pi n}\left[ 1-(-1)^{n}\right]$    dla $\displaystyle n=1,2,...$
zatem
$\displaystyle u(x,t)=\frac{2}{\pi}\sum\limits_{n=1}^{+\infty}\frac{1-(-1)^{n}}{n}e^{-\pi^{2}n^{2}t}\sin\pi nx.$
Następny rysunek przedstawia zmiany wykresu temperatury pręta w czasie$ t=0,001$$ t=0,01$$ t=0,1$$ t=1$.
Najniższy wykres przedstawia temperaturę w punkcie środkowym pręta dla $ x=0,5$.
W miarę upływu czasu następuje obniżenie temperatury we wszystkich punktach pręta.


P r z y k ł a d  2

Rozwiązać powyższe zagadnienie początkowe dla $ a=1,$$ l=1,$$ f(x,t)=0,$$ \alpha(t)=0,$$ \beta(t)=0,$$ \varphi(x)=2x(1-x)$.
 
 

Z warunków zadania wynika, że

$\displaystyle w(x,t)\equiv0,$$\displaystyle v_{2}(x,t)\equiv0,$$\displaystyle v_{1}(x,t)=\sum\limits_{n=1}^{+\infty}c_{n}e^{-\pi^{2}n^{2}t}\sin\pi nx$,$\displaystyle %%$
gdzie
$\displaystyle c_{n}=\frac{8}{(\pi n)^{3}}\left[ 1-(-1)^{n}\right]$    dla $\displaystyle n=1,2,...$
zatem
$\displaystyle u(x,t)=\frac{8}{\pi^{3}}\sum\limits_{n=1}^{+\infty}\frac{1-(-1)^{n}}{n^{3}%%}e^{-\pi^{2}n^{2}t}\sin\pi nx\text{.}%%$
Następny rysunek przedstawia zmiany wykresu temperatury pręta w czasie$ t=0,001$$ t=0,01$$ t=0,1$$ t=1$ oraz temperaturę w punkcie środkowym pręta.


P r z y k ł a d  3

Rozwiązać powyższe zagadnienie początkowe dla $ a=1,$$ l=1,$$ f(x,t)=0,$$ \alpha(t)=0,$$ \beta(t)=1,$$ \varphi(x)=0$ (podgrzewanie pręta od prawego końca).
 
 

Z warunków zadania wynika, że

$\displaystyle w(x,t)=x,$$\displaystyle v_{2}(x,t)\equiv0,$$\displaystyle v_{1}(x,t)=\sum\limits_{n=1}%%^{+\infty}c_{n}e^{-\pi^{2}n^{2}t}\sin\pi nx$,$\displaystyle %%$
gdzie
$\displaystyle c_{n}=\frac{2}{\pi n}(-1)^{n}$ dla $\displaystyle n=1,2,...$,$\displaystyle %%$
zatem
$\displaystyle u(x,t)=x+\frac{2}{\pi}\sum\limits_{n=1}^{+\infty}\frac{(-1)^{n}}{n}e^{-\pi^{2}n^{2}t}\sin\pi nx\text{.}%%$
Następny rysunek przedstawia zmiany wykresu temperatury pręta w czasie$ t=0,001$$ t=0,01$$ t=0,1$$ t=1$ oraz temperaturę w punkcie środkowym pręta.
W miarę upływu czasu temperatura zbliża się do wartości funkcji liniowej $ y=x$ we wszystkich punktach pręta.

Zasada maksimum dla równania przewodnictwa

Załóżmy, że $ u\left( x,t\right) $ jest rozwiązaniem jednorodnego równania przewodnictwa
$\displaystyle u_{t}=a^{2}u_{xx}$ dla $\displaystyle 0<x<l$$\displaystyle 0<t\leq T$.$\displaystyle %%$ (5.8)

Zachodzi następujące twierdzenie zwane zasadą maksimum dla równania przewodnictwa cieplnego.
 
 

T w i e r d z e n i e (zasada maksimum)

Jeśli funkcja $ u\left( x,t\right) $ określona i ciągła w obszarze $ 0\leq t\leq T$$ 0\leq x\leq l$ spełnia jednorodne równanie przewodnictwa (5.8) w punktach obszaru $ 0<t\leq T$$ 0<x<l$, to osiąga ona swoje kresy w chwili początkowej $ t=0$ lub dla $ x=0$ lub dla$ x=l $.

Sens fizyczny tego twierdzenia jest następujący: jeśli temperatura na brzegu pręta nie przekracza pewnej wartości $ M$ i początkowa temperatutra także nie przekracza $ M$, to wewnątrz pręta, przy braku źródeł ciepła, nie może pojawić się temperatura wyższa niż $ M$.

Jednoznaczność rozwiązania pierwszego zagadnienia brzegowego

Niech $ u_{1}\left( x,t\right) $$ u_{2}\left( x,t\right) $ będą dwoma rozwiązaniami pierwszego zagadnienia brzegowego
(5.1)-(5.3). Wówczas funkcja
$\displaystyle v\left( x,t\right) =u_{1}\left( x,t\right) -u_{2}\left( x,t\right)$
spełnia jednorodne równanie (5.8) oraz jednorodne warunki brzegowe$ v\left( 0,t\right) =v\left( l,t\right) =0$ i początkowe $ v\left(x,0\right) =0$. Z zasady maksimum wynika więc, że kres górny i dolny funkcji $ v\left( x,t\right) $ są równe zero. Oznacza to, że $ v\left( x,t\right) \equiv0$, a zatem $ u_{1}\left( x,t\right)\equiv u_{2}\left( x,t\right) $, tzn. zagadnienie jest jednoznacznie rozwiązalne.

Stabilność rozwiązania pierwszego zagadnienia brzegowego

Z zasady maksimum wynika bezpośredno następujący wniosek.
 
 

W n i o s e k

Jeśli $ u_{1}\left( x,t\right) $$ u_{2}\left( x,t\right) $ są dwoma rozwiązaniami równania (5.1) i spełnione są warunki

$\displaystyle u_{1}\left( x,0\right)$ $\displaystyle \leq u_{2}\left( x,0\right)$    dla $\displaystyle <tex2html_comment_mark>731 x\in\left[ 0;l\right]$,  
$\displaystyle u_{1}\left( 0,t\right)$ $\displaystyle \leq u_{2}\left( 0,t\right)$$\displaystyle <tex2html_comment_mark>732 u_{1}\left( l,t\right) \leq u_{2}\left( l,t\right)$    dla $\displaystyle <tex2html_comment_mark>733 t\in\left[ 0;T\right]$,$\displaystyle %%$  

to dla dowolnych $ x\in\left[ 0;l\right] $$ t\in\left[ 0;T\right] $ zachodzi nierówność

$\displaystyle u_{1}\left( x,t\right) \leq u_{2}\left( x,t\right)$.$\displaystyle %%$
D o w ó d

Rozważając funkcję $ v\left( x,t\right) =u_{2}\left( x,t\right)-u_{1}\left( x,t\right) $ stwierdzamy, że spełnia ona równanie (5.8), a ponadto warunki

$\displaystyle v\left( x,0\right) \geq0$$\displaystyle v\left( 0,t\right) \geq0$$\displaystyle v\left(l,t\right) \geq0$.$\displaystyle %%$
Z zasady maksimum wynika, że $ v\left( x,t\right) \geq0$ dla wszystkich$ \left(x,t\right) $ z rozważanego obszaru, zatem $ u_{1}\left(x,t\right) \leq u_{2}\left( x,t\right) $.
 
 

T w i e r d z e n i e

Jeśli $ u_{1}\left( x,t\right) $$ u_{2}\left( x,t\right) $ są rozwiązaniami równania (5.1) takimi, że warunki brzegowe i początkowy spełniają nierówność

$\displaystyle \left\vert u_{1}\left( x,t\right) -u_{2}\left( x,t\right) \right\vert \leq\varepsilon$ dla $\displaystyle t=0$$\displaystyle x=0$$\displaystyle x=l$,$\displaystyle %%$ (5.9)

to

$\displaystyle \left\vert u_{1}\left( x,t\right) -u_{2}\left( x,t\right) \right\vert \leq\varepsilon$ dla wszystkich $\displaystyle \left( x,t\right) \in\left[0;l\right] \times\left[ 0;T\right]$
(powyższa nierówność oznacza stabilność rozwiązania pierwszego zagadnienia brzegowego).
 
 

D o w ó d

Warunek (5.9) można zapisać w postaci

$\displaystyle -\varepsilon\leq u_{1}\left( x,t\right) -u_{2}\left( x,t\right)\leq\varepsilon$ dla $\displaystyle t=0,x=0,x=l.$
Oznaczając $ v_{1}\left( x,t\right) =-\varepsilon$$ v_{2}\left(x,t\right) =u_{1}\left( x,t\right) -u_{2}\left( x,t\right) $ i stosując wniosek otrzymujemy nierówność $ -\varepsilon\lequ_{1}\left( x,t\right) -u_{2}\left( x,t\right) $ dla wszystkich $ \left(x,t\right) \in\left[ 0;l\right] \times\left[ 0;T\right] $.

Podstawiając z kolei $ v_{1}\left( x,t\right) =u_{1}\left( x,t\right)-u_{2}\left( x,t\right) $$ v_{2}\left( x,t\right) =\varepsilon$ otrzymujemy nierówność $ u_{1}\left( x,t\right) -u_{2}\left(x,t\right) \leq\varepsilon$ co kończy dowód twierdzenia.


nextuppreviouscontents
Next:Przykłady radialnego rozkładu ciepłaUp:Równanie przewodnictwa cieplnego (II)Previous:Równanie przewodnictwa cieplnego (II)Spis rzeczy
Administrator 2003-02-08