nextuppreviouscontents
Next:ZadaniaUp:Równanie przewodnictwa cieplnego (I)Previous:Zagadnienie Cauchy'ego dla prętaSpis rzeczy

Rozkład temperatury w pręcie półograniczonym

Rozkład temperatury w jednowymiarowym półograniczonym pręcie, w którym nie występują wewnętrzne źródła ciepła, opisuje funkcja $ u=u(x,t)$, spełniająca jednorodne równanie przewodnictwa cieplnego (4.1).

Zakładamy, że dany jest początkowy rozkład temperatury

$\displaystyle u(x,0)=\varphi(x),$$\displaystyle x\geq0$,$\displaystyle %%$ (4.14)

gdzie $ \varphi$ jest pewną daną funkcją ograniczoną, oraz stan temperatury na końcu pręta w dowolnej chwili czasu $ t$

$\displaystyle u(0,t)=\alpha(t),$$\displaystyle t>0$.$\displaystyle %%$ (4.15)

Rozwiązanie $ u(x,t)$ zagadnienia (4.1), (4.14), (4.15) przedstawiamy w postaci

$\displaystyle u(x,t)=u_{1}(x,t)+u_{2}(x,t)$,$\displaystyle %%$
gdzie $ u_{1}$$ u_{2}$ są rozwiązaniami rozważanego jednorodnego równania przewodnictwa spełniającymi warunki
$\displaystyle u_{1}(x,0)$ $\displaystyle =\varphi(x),$$\displaystyle u_{1}(0,t)=0$,  
$\displaystyle u_{2}(x,0)$ $\displaystyle =0,$$\displaystyle u_{2}(0,t)=\alpha(t)$.$\displaystyle %%$  

Korzystając z własności rozwiązania podstawowego równania przewodnictwa, analogicznie jak w punkcie poprzednim, można wyprowadzić wzory

$\displaystyle u_{1}(x,t)$ $\displaystyle =\frac{1}{2a\sqrt{\pi t}}\int\limits_{0}^{+\infty}\left\{ \exp\le...... -\frac{\left( x+\tau\right) ^{2}}{4a^{2}t}\right] \right\} \varphi (\tau)d\tau$, (4.16)
$\displaystyle u_{2}(x,t)$ $\displaystyle =\frac{x}{2a\sqrt{\pi}}\int\limits_{0}^{+\infty}\frac{\alpha (r)}{\sqrt{(t-r)^{3}}}\exp\left[ -\frac{x^{2}}{4a^{2}\left( t-r\right) }\right] dr$  dla  .$\displaystyle %%$ (4.17)


P r z y k ł a d

Rozwiązać powyższe zagadnienie dla$ a=1$$ \alpha(t)=0$,$ \varphi(x)=T>0$ (chłodzenie pręta o ustalonej jednorodnej temperaturze początkowej).

Z przedstawionych warunków oraz ze wzoru (4.17) wynika, że$ u_{2}(x,t)=0$, zaś

$\displaystyle u(x,t)=u_{1}(x,t)=\frac{T}{2\sqrt{\pi t}}\int\limits_{0}^{+\infty......u\right) ^{2}}{4t}\right] \right\} d\tau=T\Phi\left(\frac{x}{2\sqrt{t}}\right)$   ,$\displaystyle %%$
gdzie
$\displaystyle \Phi(z)=\frac{2}{\sqrt{\pi}}\int\limits_{0}^{z}\exp\left( -x^{2}\right)dx$.$\displaystyle %%$
Poniższy rysunek przedstawia wykresy temperatury w różnych chwilach czasu (t=0,001, t=0,1, t=1, t=5, t=20) i przedziałach zmienności $ x$ dla $ T=1$.
Wraz z upływem czasu następuje obniżenie temperatury we wszystkich punktach pręta.


nextuppreviouscontents
Next:ZadaniaUp:Równanie przewodnictwa cieplnego (I)Previous:Zagadnienie Cauchy'ego dla prętaSpis rzeczy
Administrator 2003-02-05