nextuppreviouscontents
Next:Równanie drgań membrany swobodnejUp:Metoda Fouriera dla równańPrevious:Metoda Fouriera dla równańSpis rzeczy

Subsections


Zagadnienie brzegowo-początkowe dla struny ograniczonej

Rozważać będziemy następujące zagadnienie.
 
 

Znaleźć funkcję $ u\left( x,t\right) $ spełniającą równanie

$\displaystyle \frac{1}{c^{2}}\frac{\partial^{2}u}{\partial t^{2}}-\frac{\partial^{2}<tex2html_comment_mark>332 u}{\partial x^{2}}=f(x,t)$ dla $\displaystyle x\in\left[ 0;l\right]$$\displaystyle l>0$$\displaystyle t>0%%$ (3.1)

wraz z warunkami brzegowymi

$\displaystyle u\left( 0,t\right) =\alpha\left( t\right)$$\displaystyle u\left( l,t\right) =\beta\left( t\right)$  dla $\displaystyle t>0%%$ (3.2)

i warunkami początkowymi

$\displaystyle u\left( x,0\right) =\varphi\left( x\right)$$\displaystyle u_{t}\left( x,0\right) =\psi\left( x\right)$  dla $\displaystyle x\in\left[ 0;l\right]$.$\displaystyle %%$ (3.3)

Zakładamy, że $ \varphi$ jest klasy $ C^{2}$$ \psi$$ \alpha$$ \beta$ są klasy $ C^{1}$. Zakładamy ponadto, że spełnione są tzw. warunki zgodności, tzn. $ \varphi\left( 0\right) =\alpha\left( 0\right)$$ \varphi\left( l\right) =\beta\left( 0\right) $$ \psi\left( 0\right)=\alpha^{\prime}\left( 0\right) $$ \psi\left( l\right) =\beta^{\prime}\left( 0\right) $.

Zagadnienie (3.1)-(3.3) rozwiążemy w kilku etapach, stosując tzw. metodę Fouriera zwaną także metodą separacji zmiennych.

Drgania swobodne struny zamocowanej

Załóżmy, że struna jest zamocowana w punktach końcowych, tzn. spełnione są jednorodne warunki brzegowe postaci
$\displaystyle u(0,t)=u(l,t)=0$ dla $\displaystyle t>0$, tzn. $\displaystyle \alpha\equiv0$$\displaystyle \beta \equiv0%%$ (3.4)

oraz $ f\equiv0$ (brak siły zewnętrznej wymuszającej ruch).

Najpierw rozwiążemy pewne zagadnienie pomocnicze.
 
 

Znaleźć rozwiązanie równania (3.1) nie równe tożsamościowo zeru, spełniające warunki brzegowe (3.4) i przedstawialne w postaci$ u\left( x,t\right) =X\left( x\right) T\left(t\right) $, gdzie funkcje$ X$$ T$zależą tylko od jednej zmiennej.

Podstawiając $ u\left( x,t\right) =X\left( x\right) T\left(t\right) $ do równania (3.1), gdzie $ f\equiv0$, otrzymujemy

$\displaystyle \frac{X^{\prime\prime}\left( x\right) }{X\left( x\right) }=\frac{......ml_comment_mark>337 }\frac{T^{\prime\prime}\left( t\right) }{T\left( t\right) }$. (3.5)

Ponieważ równość (3.5) zachodzić musi dla wszystkich$ x$$ t$ z rozważanego zakresu, więc obie strony tej równości muszą być stałe. Oznaczając tę stałą przez $ -\lambda$ dostajemy równość

$\displaystyle \frac{X^{\prime\prime}\left( x\right) }{X\left( x\right) }=\frac{......\frac{T^{\prime\prime}\left( t\right) }{T\left( t\right) }=-\lambda\text{,}%%$
która prowadzi do układu równań
$\displaystyle X^{\prime\prime}\left( x\right) +\lambda X\left( x\right)$ $\displaystyle =0$ (3.6)
$\displaystyle T^{\prime\prime}\left( t\right) +c^{2}\lambda T\left( t\right)$ $\displaystyle =0%%$ (3.7)

Z warunków brzegowych (3.4) wynika, że $ X\left( 0\right)=X\left( l\right) =0$ (w przeciwnym razie $ T\left( t\right) \equiv0$ i$ ~u\equiv0$).
 
 

Dla funkcji $ X\left( x\right) $ otrzymaliśmy tzw. zagadnienie Sturma-Liouville'a polegające na wyznaczeniu takich wartości$ \lambda$, zwanych wartościami własnymi, przy których istnieją niezerowe rozwiązania równania (3.6), zwane funkcjami własnymi, spełniające warunki $ X\left( 0\right)=X\left( l\right) =0$.
 
 

W celu wyznaczenia wartości własnych zagadnienia należy rozważyć trzy następujące przypadki.

$ 1^{\circ}$ $ \lambda<0$.
Wówczas rozwiązaniem równania (3.6) jest funkcja postaci $ X\left( \lambda\right) =C_{1}%%e^{x\sqrt{-\lambda}}+C_{2}e^{-x\sqrt{-\lambda}}$. Z warunków $ X\left( 0\right)=X\left( l\right) =0$ wynika, że $ C_{1}=C_{2}=0$, zatem$ X\left( x\right) \equiv0$$ u\equiv0$.
$ 2^{\circ}$ $ \lambda=0$.
Wówczas $ X\left( x\right) =ax+b$ i warunki $ X\left( 0\right)=X\left( l\right) =0$ znów implikują, że $ a=b=0$, zatem $ X\left( x\right) \equiv0$$ u\equiv0$.
$ 3^{\circ}$ $ \lambda>0$.
Teraz $ X\left( x\right) =C_{1}\cosx\sqrt{\lambda}+C_{2}\sin x\sqrt{\lambda}$ i dla
$\displaystyle \lambda_{n}=\left( \frac{\pi n}{l}\right) ^{2}$ dla $\displaystyle n=1,2,3,\ldots%%$ (3.8)

istnieją niezerowe funkcje

$\displaystyle X_{n}\left( x\right) =\sin\frac{\pi n}{l}x%%$ (3.9)

będące rozwiązaniami równania (3.6) z warunkami$ X\left( 0\right)=X\left( l\right) =0$. Liczby $ \lambda_{n}$ są wartościami własnymi rozważanego zagadnienia.

Z równania (3.7) dla $ \lambda=\lambda_{n}$ otrzymujemy, że
$\displaystyle T_{n}=A_{n}\cos\frac{\pi nc}{l}t+B_{n}\sin\frac{\pi nc}{l}t$. (3.10)

W takim razie rozwiązaniem zagadnienia pomocniczego (3.1), (3.4) są funkcje

$\displaystyle u_{n}\left( x,t\right) =\left( A_{n}\cos\frac{\pi nc}{l}t+B_{n}\sin \frac{\pi nc}{l}t\right) \sin\frac{\pi n}{l}x$.$\displaystyle %%$ (3.11)

Aby skonstruować rozwiązanie spełniające także zadane warunki początkowe (3.3) tworzymy szereg

$\displaystyle u(x,t)=\sum\limits_{n=1}^{+\infty}u_{n}(x,t)=\sum\limits_{n=1}^{+......{n}\cos\frac{\pi nc}{l}t+B_{n}\sin\frac{\pi nc}{l}t\right) \sin\frac{\pi n}{l}x$,$\displaystyle %%$ (3.12)

którego współczynniki, zgodnie z teorią szeregów Fouriera, określone są wzorami

$\displaystyle A_{n}=\frac{2}{l}\int\limits_{0}^{l}\varphi(s)\cos\frac{\pi ns}{l}<tex2html_comment_mark>350 sds,$$\displaystyle B_{n}=\frac{2}{n\pi c}\int\limits_{0}^{l}\psi(s)\sin\frac{\pi ns}{l}ds.%%$ (3.13)

T w i e r d z e n i e

Jeżeli $ \varphi$ jest klasy $ C^{2}$,$ \varphi\left( 0\right)=\varphi\left( l\right) =0$$ \psi$ jest klasy $ C^{1}$$ \psi\left(0\right) =\psi\left( l\right) =0$, to szereg (3.12) ze współczynnikami określonymi wzorami (3.13) jest rozwiązaniem zagadnienia (3.1) dla $ f\equiv0$, z warunkami (3.3)-(3.4).


P r z y k ł a d  1

Rozwiązać omówione powyżej zagadnienie dla $ l=2,$$ c=1,$$ \varphi(x)=x(2-x),\ \psi(x)=0$.

Ze wzorów (3.13) wynika, że

$\displaystyle A_{n}=\frac{16}{n^{3}\pi^{3}}\left[ 1-(-1)^{n}\right] ,$$\displaystyle %%B_{n}=0$,$\displaystyle %%$
tak więc rozwiązanie określone jest wzorem
$\displaystyle u(x,t)=\frac{16}{\pi^{3}}\sum\limits_{n=1}^{+\infty}\frac{\left[1-(-1)^{n}\right] }{n^{3}}\sin\pi\frac{nx}{2}\cos\pi\frac{nt}{2}.$
Funkcja $ u(x,t)$ jest funkcją okresową w czasie, o okresie $ 4$. Poniższy rysunek przedstawia kształt początkowy struny.
Struna wyprostowuje się w chwilach $ t=1,3,5,...$
Animacja w formacie avi (140 KB)

Animowany gif (6 KB)


P r z y k ł a d  2

Rozwiązać omówione powyżej zagadnienie dla $ l=2,$$ c=1$,$ \varphi(x)=x^{2}(2-x),$$ \psi(x)=0$.

Z podanych wzorów wynika, że

$\displaystyle A_{n}=\frac{32}{n^{3}\pi^{3}}\left[ 2(-1)^{n+1}-1\right] ,$$\displaystyle B_{n}=0$
tak więc rozwiązanie określone jest wzorem
$\displaystyle u(x,t)=\frac{32}{\pi^{3}}\sum\limits_{n=1}^{+\infty}\frac{\left[2(-1)^{n+1}-1\right] }{n^{3}}\sin\pi\frac{nx}{2}\cos\pi\frac{nt}{2}.$
Funkcja $ u(x,t)$ jest funkcją okresową w czasie, o okresie $ 4$. Poniższy rysunek przedstawia kształt początkowy struny.
Animacja w formacie avi (128 KB)

Animowany gif  (7 KB)
 

Drgania wymuszone struny zamocowanej

Rozważmy teraz zagadnienie (3.1), (3.3), (3.4) polegające na wyznaczeniu funkcji $ u\left( x,t\right) $ spełniającej równanie (3.1), z dowolnymi warunkami początkowymi i jednorodnymi warunkami brzegowymi. Rozwiązanie tego zagadnienia może być zapisane w postaci sumy dwóch funkcji, z których jedna jest rozwiązaniem równania jednorodnego ($ f\equiv0$) z dowolnymi warunkami początkowymi (zagadnienie to zostało omówione w poprzednim punkcie), zaś druga funkcja jest rozwiązaniem równania niejednorodnego ($ f\not \equiv0$), ale z jednorodnymi warunkami początkowymi ($ \varphi\equiv0$$ \psi\equiv0$) i jednorodnymi warunkami brzegowymi.

Wystarczy zatem wyznaczyć funkcję $ u$ spełniającą równanie

$\displaystyle \frac{1}{c^{2}}\frac{\partial^{2}u}{\partial t^{2}}-\frac{\partial^{2}<tex2html_comment_mark>358 u}{\partial x^{2}}=f(x,t)$ dla $\displaystyle x\in\left[ 0;l\right]$$\displaystyle l>0$$\displaystyle t>0%%$ (3.14)

z warunkami

$\displaystyle u\left( x,0\right)$ $\displaystyle =0$$\displaystyle u_{t}\left( x,0\right) =0$ dla $\displaystyle <tex2html_comment_mark>360 x\in\left[ 0;l\right]$, (3.15)
$\displaystyle u(0,t)$ $\displaystyle =u(l,t)=0$ dla $\displaystyle t>0$.$\displaystyle %%$ (3.16)

W tym celu załóżmy, że funkcja dana $ f\left( x,t\right) $ dla$ x\in\left[ 0;l\right] $ może być zapisana w postaci sinusowego szeregu Fouriera względem zmiennej $ x$

$\displaystyle f\left( x,t\right) =<tex2html_comment_mark>363 {\displaystyle\sum\limits_{n=1}^{+\infty}} f_{n}\left( t\right) \sin\frac{\pi n}{l}x$,$\displaystyle %%$ (3.17)

gdzie

$\displaystyle f_{n}\left( t\right) =\frac{2}{l}%%{\displaystyle\int\limits_{0}^{l}}f\left( s,t\right) \sin\frac{\pi n}{l}sds$ dla $\displaystyle n=1,2,\ldots$.$\displaystyle %%$
Rozwiązania zagadnienia (3.14)-(3.16) poszukujemy w postaci
$\displaystyle u\left( x,t\right) =<tex2html_comment_mark>373 {\displaystyle\sum\limits_{n=1}^{+\infty}} T_{n}\left( t\right) \sin\frac{\pi n}{l}x$,$\displaystyle %%$ (3.18)

gdzie $ T_{n}\left( t\right) $ są niewiadomymi funkcjami. Zakładając, że dozwolone jest różniczkowanie szeregu (3.18) wyraz po wyrazie, z równania (3.14) i przedstawienia (3.17) otrzymujemy

$\displaystyle %%{\displaystyle\sum\limits_{n=1}^{+\infty}}\left( T_{n}^{\prim......tyle\sum\limits_{n=1}^{+\infty}}c^{2}f_{n}\left( t\right) \sin\frac{\pi n}{l}x$,$\displaystyle %%$
a zatem
$\displaystyle T_{n}^{\prime\prime}\left( t\right) +\omega_{n}^{2}T_{n}\left( t\right) =c^{2}f_{n}\left( t\right)$, gdzie $\displaystyle \omega_{n}=\frac{\pi nc}<tex2html_comment_mark>387 {l}$.$\displaystyle %%$ (3.19)

Z warunków (3.15) wynika ponadto, że

$\displaystyle T_{n}\left( 0\right) =T_{n}^{\prime}\left( 0\right) =0$ dla $\displaystyle n=1,2,\ldots$.$\displaystyle %%$ (3.20)

Rozwiązanie zagadnienia (3.19)-(3.20) można przedstawić w postaci

$\displaystyle T_{n}\left( t\right) =\frac{2c}{\pi n}<tex2html_comment_mark>390 ......ft( s,r\right) \sin\frac{\pi n}{l}sds\right] \sin\omega_{n}\left( t-r\right) dr$ dla $\displaystyle n=1,2,\ldots$.$\displaystyle %%$ (3.21)

 

T w i e r d z e n i e

Jeżeli funkcja $ f$ jest klasy $ C^{2}$ oraz $ f\left( 0,t\right) =f\left(l,t\right) =0$ dla każdego $ t\geq0$, to szereg (3.18) ze współczynnikami określonymi wzorami (3.21) jest rozwiązaniem zagadnienia (3.14)-(3.16).

Przypadek ogólny

Rozważmy teraz ogólne zagadnienie (3.1)-(3.3). W celu rozwiązania tego zagadnienia wprowadzamy funkcję pomocniczą
$\displaystyle w\left( x,t\right) =\alpha\left( t\right) +\left[ \beta\left( t\right) -\alpha\left( t\right) \right] \frac{x}{l}%%$ (3.22)

i poszukujemy rozwiązania zagadnienia w postaci $ u\left( x,t\right)=w\left( x,t\right) +v\left( x,t\right) $.

Ponieważ ze wzoru (3.22) wynika, że $ w\left( 0,t\right)=\alpha\left( t\right) $$ w\left( l,t\right) =\beta\left( t\right) $, więc $ v\left( 0,t\right) =v\left( l,t\right) =0$, tzn. funkcja$ v\left( x,t\right) $ jest rozwiązaniem pewnego zagadnienia postaci (3.1), (3.3), (3.4) z jednorodnymi warunkami brzegowymi. Zagadnienie wyznaczenia takiej funkcji$ v\left( x,t\right) $ zostało omówione w poprzednim punkcie.


nextuppreviouscontents
Next:Równanie drgań membrany swobodnejUp:Metoda Fouriera dla równańPrevious:Metoda Fouriera dla równańSpis rzeczy
Administrator 2003-01-27