next up previous contents
Next: Zagadnienie brzegowo-początkowe dla struny Up: index Previous: Wzór Kirchhoffa   Spis rzeczy

Metoda Fouriera dla równań hiperbolicznychSubsections

Administrator 2003-01-27