nextuppreviouscontents
Next:Zagadnienie Cauchy'ego dla równaniaUp:Struna nieograniczonaPrevious:Struna nieograniczonaSpis rzeczy

Zagadnienie Cauchy'ego dla równania jednorodnego

Równanie drgań struny jednowymiarowej zapisać można w postaci
$\displaystyle \frac{1}{c^{2}}\frac{\partial^{2}u}{\partial t^{2}}-\frac{\partial^{2}<tex2html_comment_mark>262 u}{\partial x^{2}}=f(x,t)$ (2.1)

gdzie $ u(x,t)$ oznacza wychylenie struny z położenia równowagi w punkcie $ x$, w chwili czasu$ ~t.$ Funkcja $ f(x,t)$ przedstawia gęstość siły zewnętrznej, działającej na strunę. Postać ta jest równoważna postaci (1.2). Dla powyższego równania rozważać będziemy zagadnienie początkowe w przypadku jednorodnym (drgania swobodne) i niejednorodnym (drgania wymuszone).

Załóżmy, że mamy do czynienia z drganiami swobodnymi, tzn.$ f\equiv0$. Rozważamy następujące zagadnienie.

Wyznaczyć funkcję $ u$ spełniającą równanie (2.1) i warunki początkowe

$\displaystyle u\left( x,0\right) =\varphi\left( x\right)$$\displaystyle u_{t}\left( x,0\right) =\psi\left( x\right)$    dla $\displaystyle x\in\mathbb{R}$. (2.2)

Zakładamy, że $ \varphi$ jest klasy $ C^{2}$, zaś $ \psi$ jest klasy$ C^{1}$.
Zagadnienie (2.1)-(2.2) rozwiążemy stosując metodę d'Alemberta.

Stosując w równaniu (2.1) zamianę zmiennych $ \xi=x+ct$,$ \eta=x-ct$ sprowadzamy je do postaci kanonicznej

$\displaystyle u_{\xi\eta}=0$
(porównaj (1.9)). Ogólne rozwiązanie tego równania wyraża się wzorem
$\displaystyle u=F\left( \xi\right) +G\left( \eta\right)$,$\displaystyle %%$
gdzie $ F$$ G$ są dowolnymi funkcjami klasy $ C^{2}$. Wracając do zmiennych $ x$$ t$ otrzymujemy
$\displaystyle u\left( x,t\right) =F\left( x+ct\right) +G\left( x-ct\right)$.$\displaystyle %%$ (2.3)

Funkcje $ F$$ G$ należy dobrać w ten sposób, aby spełnione były warunki początkowe (2.2). Warunki (2.2) prowadzą do układu równań funkcyjnych

\begin{displaymath}\left\{\begin{array}[c]{rcl}%%F\left( x\right) +G\left( x\......right) & = & \psi\left(x\right) \text{,}%%\end{array}\right.\end{displaymath}
z których łatwo wyznaczamy wzory na funkcje szukane
$\displaystyle F\left( x\right) =\frac{1}{2}\varphi(x)+\frac{1}{2c}\int\limits_{0}^{x}<tex2html_comment_mark>272 \psi(s)ds$$\displaystyle G\left( x\right) =\frac{1}{2}\varphi(x)-\frac{1}{2c}<tex2html_comment_mark>273 \int\limits_{0}^{x}\psi(s)ds$.$\displaystyle %%$ (2.4)

Podstawiając wzory (2.4) do (2.3) otrzymujemy tzw. wzór d'Alemberta dla struny swobodnej

$\displaystyle u(x,t)=\frac{1}{2}\left( \varphi(x-ct)+\varphi(x+ct)\right) +\frac{1}<tex2html_comment_mark>275 {2c}\int\limits_{x-ct}^{x+ct}\psi(s)ds$.$\displaystyle %%$ (2.5)

Z powyższych wzorów wynika, że zaburzenie kształtu struny spowodowane przez przyjęte warunki początkowe rozchodzi się ze skończoną prędkością wzdłuż osi $ Ox$. Funkcja$ G(x-ct)$ występująca we wzorze (2.3) przedstawia falę rozchodzącą się z prędkością $ c$ w dodatnim kierunku osi $ Ox,$ zaś funkcja $ F(x+ct)$ - falę rozchodzącą się z prędkością $ c$ w ujemnym kierunku osi $ Ox.$ Rozwiązanie$ u(x,t)$ jest sumą tych dwóch fal.P r z y k ł a d   1

Rozwiązać zagadnienie (2.1)-(2.2) przyjmując $ c=1,$ oraz

\begin{displaymath}\varphi(x)=\frac{3}{1+x^{2}},\,\ \ \psi(x)=\left\{\begin{ar......t{dla }\left\vert x\right\vert >1\text{.}%%\end{array}\right.\end{displaymath}
Poniższy rysunek przedstawia kształt struny w chwili początkowej wraz z rozkładem na funkcje $ F$ (linia kropkowana) oraz $ G$ (linia kreskowana).

Animacja w formacie avi (238 KB)
Animowany gif (19 KB)

P r z y k ł a d   2

Rozwiązać zagadnienie (2.1)-(2.2) przyjmując $ c=1$,$ \psi\equiv0$ oraz

\begin{displaymath}\varphi(x)=\left\{\begin{array}[c]{l}%%3\sin^{3}x\\0\en......\text{dla }x\notin\lbrack0,\pi]\text{.}%%\end{array}\right.\end{displaymath}
Następny rysunek przedstawia kształt struny w chwili początkowej wraz z rozkładem na funkcje $ F$$ G$. W tym przypadku funkcje te są identyczne.Rozdzielenie zaburzenia następuje w chwili $ t=\frac{\pi}{2}.$
Animacja w formacie avi (203 KB)
Animowany gif (15 KB)

nextuppreviouscontents
Next:Zagadnienie Cauchy'ego dla równaniaUp:Struna nieograniczonaPrevious:Struna nieograniczonaSpis rzeczy
Administrator 2003-01-24